วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "วันต้องห้าม"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "วันต้องห้าม"
         คนไทยมีคติความเชื่อในเรื่อง "วันต้องห้าม" ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีนิยมในปัจจุบันเป็นต้นว่า ห้ามเผาผีวันศุกร์ ห้ามโกนจุกวันอังคาร และห้ามแต่งงานวันพุธ หากใครทำการหรือประกอบพิธีกรรมในวันดังกล่าว อาจทำให้งานมงคลเกิดเป็นอัปมงคล และอาจส่งผลเสียแก่ชีวิตมากยิ่งขึ้นจากความเชื่อที่ว่า
         ห้ามเผาผีวันศุกร์ เพราะเสียงไปพ้องกับคำว่าสุขที่ถือเป็นเรื่องดี ไม่ควรทำการอะไรที่ไม่เป็นมงคล
         ห้ามโกนจุกวันอังคาร เพราะเป็นวันที่พระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงทำพิธีโกนจุกให้พระขันธกุมาร เป็นเหตุให้เศียรพระขันธกุมารขาดจนนำมาต่อกลับคืนมาไม่ได้ ต้องตัดหัวช้างมาสวมแทน
         ห้ามแต่งงานวันพุธ เพราะพระพฤหัสบดีจัดพิธีแต่งงานให้ลูกสาวในวันนี้ เป็นเหตุให้ลูกสาวเป็นชู้กับพระพุธในเวลาต่อมา
         ในแบบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ก็มีวันต้องห้ามเช่นกัน คือ ห้ามขาดหรือหยุดไม่มาแถวในวันพฤหัสบดี เพราะตามหลักโหราศาสตร์วันพฤหัสบดีถือเป็นวันครู การมาแถวในวันพฤหัสบดีเหมือนการมาพบครู นอกจากจะเป็นการตรวจสอบบัญชีพลในสังกัดประจำสัปดาห์แล้ว ยังเป็นวันที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งอยู่ในฐานะครูคนหนึ่ง จะประกาศเรื่องราวข่าวสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อบรมสั่งสอนแบบธรรมเนียมทหารที่ดี ชี้แจงข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง ยกย่องชมเชยผู้ประพฤติดีให้เป็นตัวอย่าง หากกำลังพลคนใดขาดหรือหยุดไม่มาแถวในวันพฤหัสบดี นอกจากไม่แสดงออกทางกายสามัคคีต่อหมู่คณะแล้ว ยังถือได้ว่าไม่ใส่ใจมารับฟังคำชี้แจง อบรมสั่งสอน และไม่เอื้อเฟื้อต่อระเบียบวินัยทหารอีกด้วย
         ประเพณีการห้าม เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร และแต่งงานวันพุธ อาจเป็นแค่คติความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันในหมู่คนไทย ไม่สากลทั่วไปแก่ประเทศอื่น หากมีใครฝืนทำการในวันดังกล่าวก็แค่ถูกติเตียนว่า ไม่รู้ธรรมเนียมเท่านั้น แต่ "วันต้องห้าม" คือ การหยุดไม่มาแถวในวันพฤหัสบดีของทหารเรือไทย หรือวันอื่นใดที่หน่วยทหารนั้นกำหนด ไม่ใช่แค่เป็นคติความเชื่อ แต่เป็นแบบธรรมเนียมประเพณีที่ทหารทั่วโลกถือปฏิบัติ หากมีผู้ฝ่าฝืนย่อมส่งผลเสียถึงความมีระเบียบวินัยของกองทัพและจิตสำนึกความ เป็นทหารที่ดี อาจเป็นเหตุให้ต้องเขียนรายงานชี้แจง ถูกลงโทษทัณฑ์ และงดบำเหน็จประจำปีได้เช่นกัน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด กำหนดมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๗


สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ ทุนการศึกษาที่จะมอบมี ๒ ประเภท คือ ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา และทุนประเภทเรียนดี จำนวนเงินที่จะมอบทั้ง ๒ ประเภท เป็นเงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท สมาชิกสหกรณ์ ฯ ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนให้กับบุตร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ส่งถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ขอรับได้ที่ สหกรณ์ หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ https://www.dropbox.com/s/pj9oovxp2j4vldq/t57.pdf (ที่มา : สอ.ฐท.สส.)

เวียดนามจัดหาเฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบิน เพื่อรองรับภัยคุกคามในทะเลจีนใต้

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีรายงานว่า เวียดนามจัดหาเรือสำหรับหน่วยยามฝั่งและกรมประมง เฮลิคอปเตอร์ประจำเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง DN-2000 (OPV-9014) และเครื่องบินลำเลียง CASA C-212 มูลค่า ๗๔๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศและรองรับภัยคุกคามในทะเลจีน ใต้ อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามส่งหนังสือถึงจีนผ่าน นายบัน คีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดจากกรณีที่จีนติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมัน และจมเรือประมงเวียดนามในทะเลจีนใต้ โดยขอให้จีนถอนแท่นขุดเจาะ อุปกรณ์ และบุคลากร จากบริเวณดังกล่าวทันที ขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ระบุว่า การดำเนินการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณดังกล่าวอยู่ในขอบเขตและอำนาจอธิปไตยของ จีน และกล่าวหาเวียดนามว่าส่งเรือ มนุษย์กบ และวัตถุลอยน้ำ ขัดขวางการทำงานในพื้นที่ของจีน (ที่มา : ขว.ทร.)

สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมงาน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗"

 สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมงาน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗" ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภายใต้สโลแกน "Safe blood for saving mothers" สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอและปลอดภัย เพื่อช่วยชีวิตแม่ที่อาจเสียชีวิตจากการคลอดบุตร
        การจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกกำหนดจัดขึ้นในปีนี้ เป็นครั้งแรก ตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก, สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ, สหพันธ์องค์การผู้บริจาคโลหิตโลก และสมาพันธ์การถ่ายโลหิตโลกได้ร่วมกันกำหนด ให้วันที่ ๑๔ มิถุนายน เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งเป็นวันเกิดของ ดอกเตอร์คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอบีโอ ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิต และ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะ ผู้บริจาคประจำ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตรุ่นใหม่หรือ กลุ่ม Young Blood, Young Generation เจริญรอยตาม และยังมุ่งรณรงค์ให้มีการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
          สำหรับประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๗ อย่างต่อเนื่อง ปีนี้ เป็นปีที่ ๑๑ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตสูงสุด (Super Donors) ๓ กลุ่ม ได้แก่ ชมรมผู้บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ และ Club 25 of Thailand, การรับบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ ดวงตา และอวัยวะ กิจกรรมเขียนข้อความแสดงตนว่าเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ บนกำแพงแห่งมนุษยธรรม (Wall of Humanity), การแสดงพลังด้วยการเติมหยดเลือดลงในถุงบริจาคโลหิตขนาดยักษ์ , สนุกกับการถ่ายภาพตราไปรษณียากรส่วนตัวเป็นที่ระลึก, การประมูลของรักดารา, มินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน นักร้อง และ Club 25 of Thailand, เกมสนุกชิงรางวัล การจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้บริจาคโลหิต เป็นต้น ผู้บริจาคโลหิตในงานจะได้รับ "เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗" เป็นที่ระลึก ตั้งเป้าได้รับโลหิตจำนวน ๔,๐๐๐ ยูนิต
          ส่วนภูมิภาคบริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ราชบุรี สงขลา (อำเภอหาดใหญ่) ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหา ผู้บริจาคโลหิต หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๓๐๐
(ที่มา : สภากาชาดไทย)

เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบ เรียบร้อยบริเวณจุดตรวจ จุดสกัดกองทัพเรือเพื่อประชาชน เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ณ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือ ที่ ๕ วัดโคธาราม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือ ที่ ๔ วัดศรีวารีน้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือ ที่ ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกับรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของกองร้อยรักษาความสงบที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม จุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ที่มา : ยก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"…ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒