วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความเพียรนั้นคือไม่ท้อถอยในการฝึกตนเอง ไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่น วินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเอง เพื่อที่จะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ ๆ เหมาะสม ที่ถูกต้อง และวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอย ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง
           พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนทุกพรรคเหล่าและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) โดยรับสมัครชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ - ๒๘ ปี เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไปหรือเป็นบุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ ปีที่ ๕, บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด, มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง, บุคลิกลักษณะ ท่าทางที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตร ขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร, นับถือศาสนาพุทธ และว่ายน้ำเป็น
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบกองหนุน (สด.๘) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓), บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา, รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ และผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV)
        สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมากมาย อาทิ ระหว่างทำการฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นั่ง, ได้รับเงินรายได้รายเดือนละ ๑๑,๘๐๐ บาท, ทดลองงานเป็นระยะเวลา ๓ ปี, มีสิทธิสวัสดิการเช่นเดียวกับ ข้าราชการทหารทั่วไป, ได้รับพระราชทานเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกปี, ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตร ตามความรู้ความสามารถ เป็นต้น
        ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็ก ฯ สมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒, ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๙๓ (ที่มา : กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ)

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย เปิดอบรมหลักสูตรนายท้ายเรือกลลำน้ำ รุ่นที่ ๑

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย สำนักงานเจ้าท่าสาขาเชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เปิดอบรมหลักสูตรนายท้ายเรือกลลำน้ำ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งทหารกองประจำการมีอาชีพนายท้ายเรือตามลำน้ำโขงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕ คน ได้แก่ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ ๔ นาย ประชาชนไทย ๑๑ คน ประชาชนลาว ๑๐ คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีคำขวัญ ว่า"พัฒนาคน สร้างอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน" (ที่มา : นรข.)

กรมการขนส่งทหารเรือ ขอเชิญตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
         โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการเพื่อบริการให้กับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปี ใหม่
          ขอเชิญผู้ที่สนใจตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ และรับบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

กองทัพเรือเมียนมาติดตั้งอาวุธนำวิถี C-802 บนเรือฟริเกต UMS Kyansittha

 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กองทัพเรือเมียนมาติดตั้งอาวุธนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ C-802 จำนวน ๒ แท่น แท่นละ ๔ ท่อยิง พิสัยยิง ๑๒๐ กิโลเมตร บนเรือฟริเกต ชั้น Aung Zeya ชื่อ UMS Kyansittha หลังจากติดตั้งปืนขนาด ๗๖ มิลลิเมตร ระบบป้องกันระยะประชิด (CIWS) แบบ AK-630 แล้ว และมีแผนจะติดตั้งอาวุธนำวิถีพื้น - สู่ - อากาศ TY - 90 พร้อมกับประจำการเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ Z-9C บนเรือด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)