วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่น เข้าใจว่าคนนั้น หรือบุคคลอื่นจะรู้สึก ต้องรู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจ ของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อเรา ฉะนั้นเป็นการยืนยันว่า การปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเรา และปรารถนาดีต่อเรา อันนี้เองที่เป็นความสุข"
        พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้นำลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ "องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก"

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมแถลงโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ "องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียว ในโลก" ณ หอดุริยางค์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าว ฯ
         สมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิการดนตรีแห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ "องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก" ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปบรรเลงและ ขับร้องในการแสดงคอนเสิร์ต จำนวน ๙ ครั้ง และการประกวดวงดนตรีบิ๊กแบนด์แจ๊สระดับอุดมศึกษา รวมทั้งจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราช นิพนธ์ "องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์อัครศิลปินทางการดนตรีสากล และการเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้ขจรขจายไปทั่วทั้งประเทศ และการที่กองทัพเรือร่วมและให้การสนับสนุนในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของกองทัพเรือให้สาธารณชนได้รับทราบ (ที่มา : กพร.ทร.)

เนื่องในวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ และเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมฯ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคมนี้

กองทัพเรือ และมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
         วันที่ ๒๘ ธันวาคม ที่จะถึงนี้นับเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง เป็นวาระคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ ทรงพระปรีชาสามารถ ปราบยุคเข็ญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกสงครามครั้งนั้นมีวีรชนที่พลีชีพเพื่อชาติจนเป็นที่กล่าวขวัญถึงความ เสียสละ ความกล้าหาญ มาจนทุกวันนี้
         สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระราชสมภพที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๒๗๗ ทรงสถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานี ครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๐ พระชนมายุ ๓๔ พรรษา พงศาวดารเรียกพระนามของพระองค์ว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ พระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา
        ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย ทางราชการร่วมกับประชาชนจึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยา ภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี และได้กำหนดเอาวันที่ ๒๘ ธันวาคมเป็น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
          เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอเชิญประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งเยี่ยมชมโบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีเปิดการจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญชวนผู้ที่มีเรือใบบังคับวิทยุนำเรือมาร่วมการแข่งขันเฉลิมพระเกียรติ ฯ ใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และองคมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารชายชล สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
         และในวันเดียวกัน เวลา ๑๗.๐๐ น. หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานโครงการหลวง จะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙
        การจัดงาน "เทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สวนหลวง ร.๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ และเหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบและเรือใบบังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติ, การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระอัจฉริยะภาพการทรงเรือใบ และการบรรยายพิเศษของ พลโท หม่อมราชวงศ์ สมชนก กฤดากร นักแล่นใบอาวุโส เพื่อนำรำลึกถึงพระอิจริยภาพในกีฬาทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        ในส่วนของการแข่งขันเรือใบ ฯ จะจัดขึ้นบริเวณสระน้ำ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพ ฯ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเพื่อเแผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬาเรือใบให้ ปรากฏแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการจัดการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งใช้รหัสการแข่งขันว่า "Suan Luang Rama 9 Regatta" ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันเวลา ๑๑.๐๐ น.
         สำหรับการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ จะมีนักเรือใบบังคับฯ เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ ๗๐ ลำ ทั้งนักกีฬาไทยและต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ อิตาลี มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยเฉพาะนักแข่งเรือใบบังคับ ฯ ระดับมือ ๓๕ ของโลก และแชมป์ของมาเลเซีย/สิงคโปร์ รวมถึงทีมเรือใบบังคับวิทยุของโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเป็นชมรมเรือใบบังคับวิทยุที่มีจำนวนเรือมากที่สุดในประเทศไทยมาร่วมแข่งขันด้วย จำนวน ๑๐ ลำ จากจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ลำ โดยการแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทดิวิชั่น ๑ หรือผู้ที่เล่นมานาน ประเภท นวก. หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่น และประเภทนักเรือใบอาวุโส ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยใช้กติการการแข่งขันของสหพันธ์เรือใบนานาชาติ ปี ๒๐๑๓ ในการตัดสิน นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันเรือใบเยาวชนประเภทออพติมิสเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๘ ลำ รวมถึงนักกีฬาจากหมวดเรือใบเยาวชน ซึ่งได้รับรางวัลแชมป์โลก เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
         ขอเชิญชวนผู้ที่มีเรือใบบังคับวิทยุประเภทใด ๆ สามารถนำเรือมาร่วมการแข่งขันเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้ ติดต่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ พลเรือตรี สมาน สุขวิบูลย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๕๓ ๗๔๕๗ และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันได้ที่บริเวณริมสระน้ำสวนหลวง ร.๙ โดยไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในครั้งนี้ สามารถติดตามชมได้ ทางสถานีโทรศัพท์ TNN 2 ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. (ที่มา : สลก.ทร.)