วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง
          พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
         กองทัพเรือ จัดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งยกย่องชมเชยหน่วยงานจัดการความรู้ที่ดี ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้อง และเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ของกองทัพเรือให้สามารถเป็นเครื่องมือขับ เคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์
          สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยต่าง ๆ และพิธีมอบรางวัลการจัดนิทรรศการดีเด่นของกองทัพเรือ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแนวทางให้หน่วยต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้สำหรับก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการมีศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ นอกจากนี้ จะมีเวทีปัญญา "ถ่ายทอดประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศขององค์กรด้วยเครื่องมือจัดการความรู้" โดยทีมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ที่มา : สปช.ทร.)

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
          กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมสวนสนาม "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เดินรณรงค์เทิดพระเกียรติ ฯ ภายในงานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ การแสดงโดดร่มจากกองทัพเรือ และการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป (ที่มา : กปช.จต.)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญชมการแสดงดนตรีกลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น. ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญชมการแสดงดนตรีกลางแจ้งในโครงการดนตรีในสวน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ โดย วงดุริยางค์ราชนาวี ฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร นันทอุทยานสโมสร พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         การจัดแสดงดนตรีกลางแจ้งในครั้งนี้ เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมความเข้าใจและสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความบันเทิงให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ และครอบครัว ให้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน อีกทั้งส่งเสริมให้นักดนตรี นักแสดง และนักเรียนดุริยางค์ของกองดุริยางค์ทหารเรือ ได้มีโอกาสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านดนตรี รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยภายในงานมีการแสดงดนตรีและการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในราคาต้นทุน (ที่มา : ฐท.กท.)