วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปี ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ๑ กันยายน ๒๕๒๖

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย

วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การรับรอง พลเรือเอก Rabinder Kumar Dhowan ผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐอินเดีย เข้าเยี่ยมคำนับ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จำนวน ๑ กองร้อย ณ ลานหน้าอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ
        การเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย และภริยา พร้อมคณะ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นการเยือนตามการเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย
        กองทัพเรือและกองทัพเรืออินเดีย มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง มีการฝึกและเยี่ยมเยือนเมืองท่า ระหว่างปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน การส่งเรือเข้าร่วมกิจกรรมทางเรือนานาชาติ การลาดตระเวนร่วมทางทะเล และการประชุม Navy to Navy Staff Talk จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ กองทัพเรือและกองทัพเรืออินเดียมีความร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ (ที่มา : ขว.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา พร้อมคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางบุษบา เผือกผ่อง ภริยา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากการจัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ฯ และนำผู้ชนะเลิศ รับพระราชทานถ้วยรางวัล และผู้สนับสนุนการจัดงานการประกวด เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
         มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ กองทัพเรือ และบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง จัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ รอบชิงชนะเลิศระดับนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ)

เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือ

วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือ ณ ห้องพลาร่วมใจ อาคารอเนกประสงค์ กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         การจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และเปิดให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการการจัดการความรู้ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : พธ.ทร.)

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไป
         พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ๒๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ภายในงานมีสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหาร เสื้อผ้า เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.)

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับทางราชการ เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน ๑๕ อัตรา และสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุนหรือโครงการพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุนหรือโครงการ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย, สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, ระเบียนแสดงผลการศึกษา, หลักฐานการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพทันตกรรม และหลักฐานการรับราชการทหารของแพทย์ชาย อาทิ สด.๘ , สด.๔๓
         ผู้ที่มีความประสงค์สมัครมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือให้ยื่นใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหัวหน้ากองกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : พร.)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เปิดจดทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การประชุมคณะ รัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในกิจการประมงอยู่
        สาเหตุที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง เพราะเป็นข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการที่สะท้อนมายังภาครัฐ ขณะเดียวกันยังมีเรือบางส่วนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากออกเรือเป็นเวลานานแล้วมาจดทะเบียนไม่ทัน จึงได้กำหนดให้เปิดจดทะเบียนเพิ่มสัปดาห์ละ ๑ วัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มดำเนินการได้
         ขณะที่ความคืบหน้าการให้การดูแลแรงงานต่างด้าว ตามระบบประกันสังคมนั้น ล่าสุดการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ได้มีมติตั้งคณะกรรมการยกร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นการเฉพาะ โดยเป็นไปในรูปแบบของไตรภาคี ในการร่วมกันออกกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้
         ทั้งนี้ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักสากล รวมทั้งเร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่ไทยถูกกล่าวหา ขณะเดียวกันยังเป็นการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้มแข็งอีกด้วย (ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ฟิลิปปินส์เตรียมส่งเรือรบและเครื่องบินขับไล่ประจำการฐานทัพเรือในอ่าวซูบิก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าว Reuters รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟิลิปปินส์ว่า ฟิลิปปินส์
เตรียมส่งเรือรบและเครื่องบินขับไล่ ไปประจำการที่ฐานทัพเรือในอ่าวซูบิก ทางฝั่งตะวันตกของเกาะลูซอน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทะเลจีนใต้ โดยจะเริ่มใช้ฐานทัพดังกล่าวในต้นปี ๒๕๕๙ อนึ่ง ฐานทัพเรือในอ่าวซูบิกมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและเป็นฐานประจำการเรือรบ ของสหรัฐ ฯ ระหว่างการฝึกร่วมกับฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ การเข้าไปใช้ฐานทัพเรือดังกล่าวนับเป็นมาตรการล่าสุดที่ฟิลิปปินส์ใช้เพื่อ ตอบโต้การขยายอิทธิพลทางทะเลของจีน (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "...ถ้าเราทำกรรมดี เราก็เจริญได้ เราก็มีทางที่จะมีอนาคตแจ่มใส ความจริงอนาคตขอเรา ก็อยู่ที่ปัจจุบันที่เราทำอยู่นี้ ถ้าเราทำปัจจุบันให้ดี อนาคตก็คงดี ถ้าเราละเลยไม่ทำอะไรเลยข้างหน้าก็คงไม่มีอะไรเลย..."
         พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการการจัดงานมหกรรมกีฬามหากุศล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๔

กองทัพเรือ ขอเชิญเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

วันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ และคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ฯ เฝ้ารับเสด็จ
         กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ อีกทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากนานัปการโดยมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติหรือศาสนา เพื่อให้พสกนิกรทุกคนมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีขึ้นตามหลักการกาชาดสากล
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ในครั้งนี้ กองทัพเรือ โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้จัดวงซิมโฟนีออเคสต้า ดุริยางค์ราชนาวี ร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะด้วยเครื่องดนตรี กว่า ๘๐ ชิ้น โดยช่วงแรกเป็นการ บรรเลงบทเพลงคลาสสิคที่หาฟังยาก ประกอบด้วย เพลง Festive Overture ของ Shostakovich เพลง Meditation from Thais (เดี่ยวไวโอลิน โดย จ่าเอกหญิง ปรารถนา จงเจริญ) และ เพลง Symphony No.๙ in E minor,Op ของ Dvorak
         ส่วนในช่วงที่สองเป็นการขับร้องบทเพลง อันไพเราะหลากหลายบทเพลง โดยในปีนี้ มีแนวความคิดในการจัดเพื่อนำความสงบสุขกลับมาสู่ประเทศชาติ ให้คนในชาติมีความรักใคร่ปรองดอง และมีความสุขกลับคืนมา ซึ่งการแสดงในช่วงที่สอง แบ่งออกเป็น ๒ องก์ ดังนี้
         องก์ที่ ๑ ฝันเพื่อชาติจากราชนาวี เป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาร้อยเรียง แสดงถึงความฝันของปวงชนชาวไทยที่อยากเห็นบ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบสุขด้วยความรักความสามัคคีของประชาชนภายในชาติ ประกอบด้วย เพลงความฝันอันสูงสุด พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขับร้องโดย กิตตินันท์ชินสำราญ เพลงฝันบรรยาย (เนื่องจากความฝันอันสูงสุด) พระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นการนำเนื้อหาจากเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุดมาประพันธ์ บรรยายถึงความยากลำบากในการทำความฝันให้เป็นจริง ขับร้องโดย ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า) และ กิตตินันท์ ชินสำราญ และ เพลงรัก พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ
        องก์ที่ ๒ ปวงประชา เปรมปรีดิ์ นาวีสุขสันต์ เป็นการนำเพลงที่มีความสนุกสนานมาร้อยเรียง เพื่อแสดงถึงความสุขของประชาชนภายในชาติ ที่ปรากฏภายหลังการก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และทำความฝันที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ ประกอบด้วย เพลง Way Back Into Love ขับร้องโดย ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร) และ จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย เพลงเหมือนเคย ขับร้องโดย ภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร) เพลง Let It Go ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย เพลง The Power of Love ขับร้องโดย จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ เพลงรักเธอจริง ๆ และ เพลงรักเธอประเทศไทย ขับร้องโดย ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า) เพลง Looking Through your Eyes ขับร้องโดย ธีรนัยน์ ณ หนองคาย เพลง A Whole New World (เพลงประกอบภาพยนตร์ Aladin ) ขับร้องโดย กิตตินันท์ ชินสำราญ และ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย เพลงชัยชนะ ขับร้อง โดย กิตตินันท์ ชินสำราญ ปิดท้ายด้วย เพลงเมดเลย์ทหารเรือ จำนวน ๓ เพลง ร่วมขับร้องโดย นักร้องรับเชิญทุกคน
           สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมแต่อย่างใด โดยจะเปิดรับบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย สามารถบริจาคเงินสดโดยตรงได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ (กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๒" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๒๐๔๕๒ - ๓ และส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ให้ชัดเจน โดยส่งมาที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือ และ สมาคมเจ้าของเรือไทย ร่วมหารือปัญหาเรือไทยโดนโจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้

วันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการหารือปัญหาเรือไทยโดนโจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ ร่วมกับ นายภูมินทร์ หะรินสุต ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือและผู้เกี่ยวข้อง และคณะสมาคมเจ้าของเรือไทย เข้าร่วมหารือ
          ตามที่สมาคมเจ้าของเรือไทยขอหารือกับกองทัพเรือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ มีเหตุการณ์การปล้นเรือในช่องแคบมะละกา ๔๔ เหตุการณ์ และทะเลจีนใต้ ๔๐ เหตุการณ์ ในจำนวนนี้เป็นเรือสินค้าไทย จำนวน ๕ ลำ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เรือสินค้าไทยถูกโจรสลัดปล้นไปแล้ว จำนวน ๒ ลำ ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องนำเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวเกิดความไม่มั่นใจในความ ปลอดภัย ทางสมาคมเจ้าของเรือไทยจึงขอหารือกับกองทัพเรือ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ได้รับทราบความต้องการของทางสมาคมเจ้าของเรือไทยที่แท้จริง รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่กองทัพเรือจะได้บรรยายสรุปสถานการณ์การกระทำอันเป็น โจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ และชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำอันเป็นโจรสลัด ฯ ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : ยก.ทร.)

ทัพเรือภาคที่ ๓ ส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือลูกเรือผู้ประสบภัยในทะเล

วานนี้ (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้รับแจ้งจากเรือสินค้า สัญชาติกัมพูชา ชื่อ Sinaran Andaman มีลูกเรือ ๑๐ คน ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางจากเมียนมา ไปเกาะปีนัง ประสบเหตุเครื่องจักรขัดข้อง และตัวเรือมีน้ำเข้า ขณะมีคลื่นลมแรง ซัดเข้าหาโขดหิน บริเวณด้านทิศตะวันตก ของเกาะเฮ ด้านใต้เกาะภูเก็ต หลังรับแจ้ง พลเรือโท สายันต์ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ เข้าทำการตรวจสอบและช่วยเหลือลูกเรือ ด้วยการรับทางดิ่ง จำนวน ๓ คน นำกลับมาส่งที่ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ กับที่เหลืออีก ๗ คน ได้ประสานเรือ ตำรวจน้ำ ๘๑๔ นำกลับมาส่งขึ้นฝั่งที่หลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่ ๓ ซึ่งทั้งหมดได้นำส่ง โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต เพื่อตรวจร่างกายต่อไป (ที่มา : ทรภ.๓)

กองทัพเรือ จัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ภายในงานมีพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ พิธีสงฆ์ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการสดุดีวีรชน
         กองทัพเรือ จัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ร.ศ.๑๑๒ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๖ ช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมในไทย จนเกิดการสู้รบที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา และทำให้ไทยต้องเสียดินแดนไปบางส่วน คือ พื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน และหลังจากยุติการสู้รบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเลิกว่าจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้บังคับการเรือ และฝึกกำลังพลที่เป็นคนไทยให้มีศักยภาพ จนประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ จึงถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทหารเรือและหน่วยงานต่าง ๆ อีกหลายหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมา เนื่องจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ (ที่มา : ฐท.กท.)

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง นอกจากวิทยาการที่ดีแล้ว จะต้องอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซึ่งต้องเป็นไปพร้อม ทั้งในความคิดและการกระทำ..."
       พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘

ผู้บัญชาการทหารเรือ บรรยายพิเศษหัวข้อ "การพัฒนากองทัพและกำลังพลของกองทัพเรือ"

วันนี้ (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนากองทัพและกำลังพลของกองทัพเรือ" ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เข้าร่วมฟังการบรรยาย (ที่มา : ยศ.ทร.โทร.๕๓๔๑๕)

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้เพียง ๑ ทุน เท่านั้น มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปีที่แล้ว และจะมอบทุนให้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๒๗๓๐
         หลักฐานการขอรับทุนประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมีคะแนนรวมตลอดปี หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗, ใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น, สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน, กรณีที่ชื่อ - สกุลในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ ให้แสดงสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล และหลักฐานอื่น ๆ
          สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำหรับกำหนดการมอบทุนการศึกษาจะประกาศให้ทราบภายหลัง (ที่มา : สอ.วด.

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑๒ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในตำแหน่ง นักวิจัย ๘ อัตรา นักพัฒนา ๑ อัตรา นักบริหารโครงการ ๑ อัตรา เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ ๑ อัตรา
         สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dti.or.th ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ทาง E-mail : recruitment@dti.of.th สอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๐ ๖๖๘๘ ต่อ ๑๑๓๔, ๑๑๓๓ (ที่มา : สปท.)

ญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึกกับสหรัฐ ฯ และออสเตรเลียเป็นครั้งแรก

  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึก Talisman Sabre 2015 กับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนือของออสเตรเลีย ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐ ควีนสแลนด์ ส่วนการฝึกภาคทะเลครอบคลุมพื้นที่ทะเล คอรัล ทะเลติมอร์ และทะเลอะราฟูรา ทั้งนี้ มีกำลังพลจากกองทัพสหรัฐ ฯ และออสเตรเลียเข้าร่วมประมาณ ๓,๐๐๐ คน (ที่มา : ขว.ทร.)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้..."
        พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

วันนี้ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๑๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแสดง "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์ ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้, พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒, นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายดนตรี และ นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะให้การสนับสนุนสถานที่ ภายในงานมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ ผู้ร่วมบริจาคเงิน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ฯ และภายหลังการแถลงข่าว จะมีการแสดงกาชาดมินิคอนเสิร์ต โดยวงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี ให้ชมในโอกาสนี้ด้วย
        กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๔๒ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดการแสดง ๒ รอบ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนสื่อมวลชนได้เข้ารับชมการแสดงและในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาทอดพระเนตรการแสดง โดยการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒
         การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ นี้ ได้จัดวงซิมโฟนีออเคสต้า ดุริยางค์ราชนาวี ร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะด้วยเครื่องดนตรี กว่า ๘๐ ชิ้น พร้อมกับศิลปินรับเชิญ อาทิ นายกิตตินันท์ ชินสำราญ, นายชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร๊อคเคสตร้า), นายภพธร สุนทรญาณกิจ (ตู่ ภพธร), นางสาวธีรนัยน์ ณ หนองคาย, จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ, จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิ์ไชย และนักร้องประสานเสียงของ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมขับร้อง
         ทั้งนี้ การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ จะไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมแต่อย่างใด โดยจะเปิดรับบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๒" เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๒๐๔๕๒ - ๓ และส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ให้ชัดเจน โดยส่งไปที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ที่มา : สลก.ทร.)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" ๑๖ สิงหาคม นี้ และชวนคนไทยสวมเสื้อสีฟ้า

รัฐบาล ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ สวมเสื้อสีฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เส้นทางลานพระราชวังดุสิต ไปยัง กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่ลานพระราชวังดุสิต รวมเป็นระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานนำทีมข้าราชการ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
          กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พร้อมกันทั่วประเทศ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางจากลานพระราชวังดุสิต ไปกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่ลานพระราชวังดุสิต สำหรับเส้นทางส่วนภูมิภาค จะเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนด
          ขอเชิญข้าราชการ ทหาร พนักงานราชการ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมใส่เสื้อสีฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" สามารถติดตาม รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom.com และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนในเว็บไซต์ สามารถไปสมัครได้ที่ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕๐ เขต และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ (ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี)

สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ฯ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร - หลานทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

กรมสวัสดิการทหารเรือ แจ้งการเสนอขอทุนการศึกษาแก่บุตร - หลานทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมทหารผ่านศึกษาเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑๕ ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
        ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๘๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.navy.mi.th/welfare นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และทุนให้การผ่านศึกเกาหลี รวมทั้งบุตร - หลาน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี หากมีทหารผ่านศึกที่สนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๗๘๘ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : สก.ทร.)

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ใน ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส โดยรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย และบิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีร่างกายแข็งแรง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ เพศชาย เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และว่ายน้ำเป็น
        ส่วนเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ และการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และว่ายน้ำเป็น
         หลักฐานและเอกสารการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล, ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว, หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ, เอกสารรับรองการผ่านงานในวิชาช่างต่าง ๆ และเอกสารหลักฐาน
          ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าหลักฐานไม่ถูกต้องเคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน และรับผิดชอบความเสียหาย หรือผลการกระทำ ระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน โดยเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ สนามหน้า กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือกก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติจากคณะกรรมการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา ๒๐.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๔๔๗ ๘๕๒ (ที่มา : นย.)

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป กรมอุทกศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเวลามาตรฐานประเทศไทย ปรับเวลาช้าลง ๑ วินาที ตามมาตรฐานโลก

 วันนี้ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ปรับเปลี่ยนเวลาตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับเวลามาตรฐานสากล ช้าลง ๑ วินาที จากเวลา ๐๗ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๑ วินาที เป็น ๐๗ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที
         การปรับแต่งเวลาในครั้งนี้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เนื่องจากหน่วยงานติดตามระบบการหมุนของโลกในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่มีการตรวจสอบอัตราการหมุนของโลก พบว่า โลกมีการหมุนช้าลง ซึ่งไม่ได้หมุนช้าลงในทันที แต่มีการสะสมเป็นไมโครวินาที เมื่อตรวจสอบพบว่าสะสมได้เป็นจำนวนหนึ่ง จะมีการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาธรรมชาติ ซึ่งในที่นี้ เวลาปกติคือ ๐๗ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๑ วินาที โดยจะหักออกไป ๐๑ วินาที กลายเป็น ๗ นาฬิกาตรง
         ทั้งนี้ ไทยมีการปรับล่าสุดไปเมื่อประมาณ ๒ - ๓ ปี มีการปรับครั้งละประมาณ ๑ วินาที โดยเวลาที่ไทยใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเวลาที่มีการเชื่อมโยงไปทั่วโลก และโดยเข็มวินาทีจะต้องเดินตรงกัน ซึ่งทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนเวลา ๑๐ กว่าครั้งแล้ว ในรอบ ๓,๖๐๐ ปี เวลาจะเคลื่อนไปเรื่อย ๆ และหาก ๑๐๐ ปี ปรับครั้งหนึ่ง เวลาจะเคลื่อนไปประมาณ ๑ ชั่วโมง ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีปรับทีละเล็กละน้อย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำตัว เพื่อให้เวลาใกล้เคียงกับธรรมชาติ ซึ่งดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ ๖ นาฬิกา ตกประมาณ ๑๘ นาฬิกา (ที่มา : อศ.)