วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงามให้บังเกิดขึ้น และระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตน ตั้งใจในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ.๒๕๓๙

กำหนดการแต่งกายเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช


ตามหมายกำหนดการพระราชทาน เพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยเวลา ๑๘.๐๐ น. โดย รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสีดำ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นั้นโอกาสเดียวกันนี้ กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม แต่งกายเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว สีตามเหล่าทัพ ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติของกำลังพลกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทัพเรือจึงกำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยที่จะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบชนิดอื่น เพื่อปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามที่หน่วยกำหนดจึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน (ที่มา : กพ.ทร.)

การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๘

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๘ (RBC – 18) ณ โรงแรม นิวแทรเวิล ลอดจ์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘การประชุม คณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๘ ระหว่าง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กับภูมิภาคทหารที่ ๓ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดย มี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานฝ่ายไทย และ พลเอก เยือง โซะคน รองผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการแก้ปัญหา เพื่อความสงบสุข ความปลอดภัย ความปรองดอง และความมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ(ที่มา : กปช.จต.)

เชิญร่วมล่องเรือฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่ากับกองทัพเรือ

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดโปรแกรมสุดพิเศษส่งท้ายปี ล่องเรือชมทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และชมความสวยงามของพลุดอกไม้ไฟตระการตา พร้อมอิ่มอร่อยไปกับ อาหารเลิศรส เพลิดเพลินไปกับบทเพลงอันไพเราะจากนักร้องนักดนตรีจาก กองดุริยางค์ทหารเรือ ในราคาสุดพิเศษ เพียง ๑๙๙ บาทผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๓ หรือชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ทหารไทย สาขากองบัญชาการทหารเรือ ชื่อบัญชี กิจการหอประชุมกองทัพเรือ (สำนักงาน) เลขที่บัญชี ๑๑๕ ๒ ๑๒๔๖๓ ๐ พร้อมส่งเอกสารการโอนเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมายัง หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓(ที่มา : กิจการหอประชุมกองทัพเรือ)