วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติ ก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติ เพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุข หากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรม"
         พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าฯ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

กองทัพเรือรับมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗

วันนี้ (๑๕ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗ เพื่อสมทบ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ" จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และ "กองทุนบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ" จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นาวาเอก วิชชุ บำรุง ประธานกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ที่มา : วทร.)

กองทัพเรือ ร่วมกับจังหวัดตราด จัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๙" ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ ร่วมกับ จังหวัดตราด จัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๙" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยจะมีพิธีเปิดงาน ฯ และพิธีลอยพวงมาลา ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. บนเรือหลวงนราธิวาส
        วันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญที่บรรพบุรุษทหารเรือไทย ได้แสดงออกถึงความรักชาติ ทำการรบด้วยความกล้าหาญ ยอมพลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติในยุทธนาวีระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ณ บริเวณเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จนได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย สำหรับกองทัพเรือได้มีการจัดงานสดุดีวีรชนของกองทัพเรือ ที่ อนุสาวรีย์เรือธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นประจำทุกปี เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือได้ร่วมรำลึกถึงยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยกับ กองทัพเรือฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔ นับตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา จนถึงบัดนี้ เป็นเวลากว่า ๗๔ ปี การจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๕๘ ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๙ โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็นสองภาค คือ ภาคทะเล และภาคบนบก
        - ภาคทะเล เป็นส่วนของกองทัพเรือรับผิดชอบดำเนินการจัดเรือสนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ณ บริเวณเกาะลิ่ม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเรือหลวง จำนวน ๕ ลำ สนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ประกอบด้วย เรือหลวงนราธิวาส ซึ่งเป็นเรือประธานในพิธี, เรือหลวงตากใบ, เรือตรวจการณ์หมายเลข ๙๒, เรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๒๕ และเรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๒๖
        - ภาคบนบก เป็นการจัดงานสมโภชน์โดยกองทัพเรือร่วมมือกับจังหวัดตราดในการจัดงานดังกล่าวบริเวณอนุสรณ์สถาน ฯ ได้แก่ พิธีเปิดงาน จะมีการโดดร่มทางยุทธวิธีจากเฮลิคอปเตอร์ลงน้ำ, การโปรยข้าวตอกดอกไม้จากเครื่องบินของกองทัพเรือ, การจัดนิทรรศการ, การจัดวงหัสดนตรีวงใหญ่ ประกอบด้วย นักร้อง นักแสดง และการแสดงจากดุริยางค์ทหารเรือมาให้ความบันเทิง รวมทั้งการจัดเรือหลวงนราธิวาสมาจอดเรือประดับไฟตอนกลางคืน ณ บริเวณแหลมงอบ ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ (ที่มา : ทรภ.๑)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "การทำงานแบบ WORK SMART"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "การทำงานแบบ WORK SMART" ดังนี้
         คนทำงานหนักส่วนใหญ่ ก็เพราะต้องการผลผลิตหรือผลลัพธ์มากขึ้น แต่ในแง่ของข้อเท็จจริง ผลงานที่ได้อาจไม่จำเป็นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวก็ได้เพราะคนที่มาทำงานเช้า กลับบ้านตรงเวลา หยุดงานวันเสาร์ - อาทิตย์ตามปกติ ไม่หอบเอางานกลับไปทำที่บ้าน แต่ผลงานกลับออกมาดี หรือดีกว่าคนที่ทำงานหนักชนิดหามรุ่งหามค่ำเสียอีกก็มี การทำงานของกลุ่มคนประเภทนี้ถูกเรียกว่าการทำงานแบบ WORK SMART หรือทำการทำงานอย่างชาญฉลาด
        คนที่ทำงานแบบ WORK SMART จะประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้คือ
         - SMILE - ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน ยิ้มรับกับปัญหา พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มองปัญหาจากการทำงานว่าเป็นสิ่งท้าทาย ไม่ตีโพยตีพายจนกลายเป็นคนขาดสติ
         - MANAGE - รู้จักการจัดการงานและบริหารเวลาให้เป็นไปอย่างสอดคล้องเหมาะสม สามารถจัดลำดับความเร่งด่วนของงานได้อย่างชาญฉลาด รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุด
        - ANALYZE - สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ แยกแยะผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากงานที่ควรทำและไม่ควรทำได้อย่างแม่นยำ ทำให้ไม่เกิดผิดพลาด จนอาจทำให้งานเป็นมิจฉาชีพ และไม่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งทำให้เปลืองเวลา ลงทุนมาก แต่มีผลกำไรน้อยอีกด้วย
       - RECOGNIZE - รู้จักประเมินขีดความสามารถของตนเองว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพียงไร หากพบว่าเกินขีดความสามารถก็รู้จักแบ่งมอบงานให้คนที่เหมาะสมกับงานได้ดูแลบริหารจัดการแทนได้เป็นอย่างดี
       - TRAIN - รู้จักฝึกฝนอบรมสมาชิกในกลุ่มหรือคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการทำ งานเป็นทีมและบริหารจัดการงานตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ดังนั้น นักทำงานที่ดีจึงมิใช่เพียงแค่ทำงานให้หนักกว่าคนอื่น หรือหอบงานกลับไปทำที่บ้านในวันหยุด แต่จะต้องรู้จักบริหารตนเองให้ทำงานอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มีเวลาที่นอกเหนือจากการทำงานแล้ว ยังเหลือเวลาส่วนหนึ่งให้แก่ครอบครัว เพื่อน ๆ และตัวเองอีกด้วย การทำงานตามทฤษฎี WORK SMART นี้
นอกจากจะเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ หรือทางแห่งความสำเร็จ ข้อวิมังสา คือ เข้าใจในการทำงาน ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานทุกอย่าง ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว ยังนับเนื่องในแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือภายใต้คติพจน์ที่ว่า "One navy work smart" อีกด้วย (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

อินโดนีเซียจะเพิ่มเรือตรวจการณ์เพื่อป้องกันการลักลอบทำประมงจากต่างชาติ

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ อธิบดีกรมควบคุมทรัพยากรทางทะเลและประมงอินโดนีเซียแถลงว่า กระทรวงกิจการทะเลและประมงมีเรือตรวจการณ์ จำนวน ๒๗ ลำ และจะจัดหาเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔ ลำ ภายในปลายปี ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการลาดตระเวนและป้องกันการลักลอบทำประมงจากต่างชาติ รวมทั้งจะขยายระยะเวลาการลาดตระเวนทางทะเลจาก ๑๑๖ วัน เป็น ๒๑๐ วัน หรือเพิ่มสูงสุดเป็น ๒๘๐ วัน (ที่มา : ขว.ทร.)