วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทน คือ ไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าววันพ่อ”

การกองทัพเรือโดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ "เกี่ยวข้าววันพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดจัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการ ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือได้สร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิด และเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างหลากหลายโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา เพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีเป้าหมายหลักที่จะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ให้มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว(ที่มา กพร.ทร.)

เชิญชม “รายการบัวชมพูพาเที่ยว”

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร พนักงานและลูกจ้างกองทัพเรือ และครอบครัว ติดตามรับชม “รายการบัวชมพูพาเที่ยว” ตอน หอศิลป์ เจ้าพ่อหลวง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. โครงการหอศิลป์พ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยอาคารดิน ขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๔ อาคาร และอาคารรูปทรงแปดเหลี่ยม ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง บริเวณผนังของอาคารทั้ง ๒ ด้าน ภายในอาคารดิน จะจัดการแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่พระชนมายุ ๑ พรรษา ถึงปัจจุบัน ที่ได้รับมอบจากศิลปิน ที่มีชื่อเสียง จากทั่วประเทศ จำนวน ๘๔ ภาพ มาจัดแสดง ส่วนพื้นที่ตรงกลางจัดเป็นซุ้มนิทรรศการ อาคารละ ๒ ซุ้ม จัดแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการทรงงาน ขั้นตอน การทรงงาน และโครงการในพระราชดำริ สำหรับอาคารแปดเหลี่ยมนั้น ใช้เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบูรพาปาริสุทธิ์ ซึ่งกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับประชาชนจัดสร้างขึ้นทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ และหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด(ที่มา:กปส.สลก.ทร.)

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศหญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงเรียน นายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศหญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕ ๙ จำนวน ๕๗ คน โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ผู้สมัครต้อง เป็นหญิงโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีสัญชาติไทย โดยการเกิด มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตรผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบคัดเลือกสามารถเข้าระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.admission.rpca.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙(ที่มา:โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)