วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความปีติปลื้มใจนั้นนำไปสู่ความสุข คือ มีความสุขที่ได้ทำอะไรที่ดี ที่ชอบ เมื่อมีความสุขในสิ่งที่ดีที่ชอบ จิตใจก็ปลอดโปร่งผ่องใส เมื่อจิตใจผ่องใส ก็จะเห็นอะไรที่ถูกต้อง เมื่อเห็นอะไรที่ถูกต้องแล้วก็เห็นความจริงที่แท้ ความจริงที่แท้มีอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องคือความสุจริต หมายความว่า การที่ทำอะไรที่เกิดความปีติยินดีนั้น นับว่าเป็นทางที่จะทำให้แต่ละคนมี ความสุขความเจริญได้
        พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานกรรมการหาทุนสร้างพระคัมภีร์นำคณะกรรมการ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๔

รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม นี้

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือ และรองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีเรือรัตนวาปี และสถานีเรือเชียงคาน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
         การตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่สถานีเรือรัตนวาปีและสถานีเรือ เชียงคาน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ของประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือและคณะในครั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่ที่กองทัพเรือกำหนด ทั้งนี้ ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะของแม่น้ำโขงอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการพังทลายของที่ดิน รวมทั้งปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับฟังการบรรยายสรุปที่ดินในความรับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบ ร้อยตามลำแม่น้ำโขง และกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กบ.ทร.)

รองเสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาย Jean-Claude Le ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวและสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการเรือดำน้ำของกองทัพเรือ พร้อมทั้งเสนอโครงการพัฒนากำลังรบให้แก่กองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือเข้าร่วมรับการเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

การประชุมหารือและเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ระยอง

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการฝึกอบรมอาชีพให้ แก่ทหารกองประจำการในพื้นที่สัตหีบ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ, ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๓ จังหวัดชลบุรี และ นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร, หลักสูตรช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน และหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) (ที่มา : คพท.)

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าที่มีการจราจรหนาแน่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๕๘
        นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะให้เตรียมความพร้อมใน การจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมใช้งาน และจัดบริการเดินรถเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละเส้นทาง รวมทั้งเข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยพนักงานขับรถ "แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์" พร้อมกันนี้ ขอให้พนักงานขับรถให้ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องขับรถติดต่อกันไม่เกิน ๔ ชั่วโมง และต้องหยุดพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถขับระต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
        หากประชาชน "พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครอง ผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : ขสมก.)