วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ๆ

 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ๆ-- DOWNLOAD --การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ๆ-- DOWNLOAD --
การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ๆ
-- DOWNLOAD -- - See more at: http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3239#sthash.R0sjxySD.dpuf
การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ๆ
-- DOWNLOAD -- - See more at: http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3239#sthash.R0sjxySD.dpuf

ร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ -- DOWNLOAD -- 

ร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ


ดาวน์โหลดเอกสาร ร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหา มาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนา และการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยแก่งแย่งเบียดเบียนมาจากผู้อื่น ความเจริญที่แท้นี้มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย ตรงกันข้าม กับความเจริญอย่างเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาด้วยความประพฤติไม่เป็นธรรมของบุคคล ซึ่ง มีลักษณะเป็นการทำลายล้าง เพราะให้โทษบ่อนเบียนทำลายผู้อื่นและส่วนรวม การบ่อนเบียนทำลายนั้น ที่สุดก็จะกลับมาทำลายตน ด้วยเหตุที่ เมื่อส่วนรวมถูกทำลายเสียแล้ว ตนเองก็จะยืนตัวอยู่ไม่ได้ จะต้องล่มจมลงไปเหมือนกันพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๑๘

คณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชน ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๖๐ คน ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการทหารเรือกองทัพเรือได้จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มพูนมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โครงการดังกล่าวยังได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยการนำ เยาวชนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งเรือหลวงและงานด้านอนุรักษ์ของกองทัพเรือการจัดโครงการฯ เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เยาวชนมีทัศนคติและความ รู้สึก ที่ดีต่อกองทัพเรือ สามารถเชื่อต่อความรู้สึกที่ดีและขยายผลไปยังครอบครัวของตนเองและชุมชนที่อยู่ อาศัยได้เป็นอย่างดี(ที่มา : กพร.ทร.)

ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ขอความร่วมมือจากกำลังพลของกองทัพเรือ ในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และการจราจร ในบริเวณพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และวังนันทอุทยาน ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งมีความเป็นมาตรฐานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยขอความร่วมมือ ดังนี้- ในเวลากลางวัน เมื่อขับรถยนต์ผ่านเข้า – ออก กรุณาลดกระจกลง เพื่อให้ยามรักษาการณ์สามารถมองเห็นผู้อยู่ภายในรถได้ชัดเจน- ในเวลากลางคืน เมื่อขับรถยนต์ผ่านเข้า – ออก กรุณาลดกระจกลง หรี่ไฟหน้า และเปิดไฟภายในเก๋งรถยนต์- ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในทางร่วม ทางแยกที่มีเครื่องหมายหยุด (Stop Sing) ต้องหยุดให้รถที่มาถึงทางแยกก่อนผ่านไปก่อน ในกรณีที่ถึงพร้อมกันให้รถที่อยู่ทางซ้ายมือของผู้ขับขี่ผ่านไปก่อน ในกรณีเร่งด่วนให้ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรของเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร(ที่มา : ฐท.กท.)

กรมการขนส่งทางบก งด ให้บริการรับชำระภาษีรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เนื่องจากวันเสาร์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะต้องดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ออกตั้งจุดตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน กรมการขนส่งทางบกจึงของดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ๑๔ สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว รามอินทรา รัชดาภิเษก บางปะกอก เพชรเกษม อ่อนนุช สุขาภิบาล ๓ บางบอน สุวินทวงศ์ แจ้งวัฒนะ บางใหญ่ สำโรง ศรีนครินทร์ และ บางนา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรามอินทราและเซ็นทรัลลาดพร้าว รวมทั้งศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์และวันอาทิตย์ถัดไป สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปีในวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่สามารถเลือกใช้บริการชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th หรือผ่านโทรศัพท์มือถือบนเครือข่าย AIS และ True move ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถดำเนินการได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ หรือการชำระภาษีรถผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี (ป้ายวงกลม) ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ ชำระเงิน ทั้งนี้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถได้ล่วงหน้าก่อนครบกำหนด ๓ เดือน เพียงนำหลักฐาน การทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาแสดง สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี ขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) มาแสดงด้วย โดยจะมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่ก็ได้ รวมถึงรถที่ติดตั้งแก๊สต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย(ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จัดจำหน่ายกุ้งให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จะนำกุ้งจากฝ่ายเกษตรกรรมกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า มาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐๓๐ จำหน่ายที่หน้ากรมสวัสดิการทหารเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ จำหน่ายที่บริเวณกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ จำหน่ายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ จำหน่ายที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ชนิดของกุ้งที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย กุ้งขาว (แชบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งฝอย กำลังพลกองทัพเรือที่สนใจซื้อได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

แจ้งข่าวการสำรองที่นั่ง ล่องเรือฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

ตามที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดโปรแกรมสุดพิเศษส่งท้ายปี ล่องเรือชมทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ขอเรียนให้ผู้สนใจทราบว่าขณะนี้ที่นั่งมีผู้สนใจติดต่อจองเต็มจำนวนแล้วจึงแจ้งมาให้ผู้สนใจทราบ