วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จิตใจและความประพฤติที่สะอาด และมีระเบียบ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิตจิตใจทั้งความประพฤติ ดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้น เองได้ หากแต่จำเป็นต้องฝึกหัดอบรม และสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอ นับตั้งแต่บุคคลเกิด ดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมา ทุกยุคทุกสมัย ทั้งเพื่อให้สามารถรักษาตัว และมีความสุข ความสำเร็จในการครองชีวิต ทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยความผาสุกสงบพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดการสัมมนาของสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๖

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคุณสมบัติดังนี้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า เป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ถึง ๓๑ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ – ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘)โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเริ่มจำหน่ายระเบียบการรับสมัครฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.navedu.navy.mi.th หรือสอบถามได้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๖๖๓ ๕๓๖๖๔ หรือ ๕๓๖๖๕(ที่มา : คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙/ยศ.ทร.)

กองทัพเรือจัดวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดยกรมกำลังพลทหารเรือ จัดกิจกรรมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในกิจกรรมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพฯ ยังจัดให้มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต จัดวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐานการเล่นกีฬา นอกจากทำให้ร่างกายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังมีส่วนช่วย ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีวินัย มีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลดีให้เกิดแก่องค์กรโดยส่วนรวมต่อไป      (ที่มา: กพ.ทร.)

แจ้งข่าวการสำรองที่นั่ง ล่องเรือฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

ตามที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดโปรแกรมสุดพิเศษส่งท้ายปี ล่องเรือชมทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ขอเรียนให้ผู้สนใจทราบว่าขณะนี้ที่นั่งจองเต็มจำนวนแล้วจึงแจ้งมาให้ผู้สนใจทราบ