วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่
         พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นเจ้าภาพ

วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพ มี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน มีผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ที่มา : บก.ทท.)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมออกกำลังพลและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ที่ บริเวณหน้า กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ

วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๕๘) กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ พื้นที่บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดลงทะเบียนเวลา ๑๓.๑๔ น. กำหนดลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว และวัดความดันโลหิต และบรรยายความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และเวลา ๑๔.๔๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เริ่มออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน
        ขอเชิญชวนกำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้า ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ พร้อมรับของรางวัลได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย กรมการขนส่งทหารเรือ สนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ คัน โดยออกจากหน้ากองรักษาการณ์ พระราชวังเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมรับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญร่วมสมทบทุน "โครงการถวายบาตรพระสงฆ์สู่ศรีลังกา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

วัดป่าไตรสิกขาราม บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดย แม่ชีธิราภรณ์ จิตภาวนาภิรัตกุล จัดโครงการถวายบาตรพระสงฆ์สู่ศรีลังกา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดนำบาตรไปมอบในวันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
         ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างทานบารมีต่ออายุพระพุทธศาสนาของพระ สงฆ์ที่ประเทศศรีลังกา โดยบริจาคสมทบทุนโอนเงินสร้างบาตรได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ เลขบัญชี ๐๐๒ - ๒ - ๙๖๙๕๒ - ๘ ชื่อบัญชี "พลเรือตรี พิสัย สุขวัน และ เรือเอก ภานุวิชญ์ รามแก้ว และ เรือโทหญิง กานดา กุลวิรัตน์" เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมข้อมูลชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อนำส่งใบอนุโมทนาบัตรสำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป (ที่มา : สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร นย.)
     

กองทัพเรือ ร่วมเป็นเกียรติโครงการ "มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการ "มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท
          กรมบัญชีกลาง จัดโครงการ "มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน ๕ มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)

มาเลเซียกำลังพัฒนา MMEA ให้เป็นหน่วยงานทางทะเลที่ดีที่สุดในโลกในปี ๒๕๘๓

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายงานถ้อยแถลงของ พลเรือเอก ดาโต๊ะ โมฮัมมัด อัมดัน บินคูริช ผู้อำนวยการหน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) มาเลเซีย ในพิธีเกษียณอายุราชการว่า มาเลเซียได้วางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาให้ MMEA เป็นหน่วยงานทางทะเลที่ดีที่สุดในโลก ภายในปี ๒๕๘๓ ทั้งนี้ MMEA เชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วย เนื่องจากสามารถลดอาชญากรรมทางทะเลเหลือเพียงร้อยละ ๒.๕ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับร้อยละ ๔๘ เมื่อปี ๒๕๔๙ และเป็นแบบอย่างของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลให้แก่ประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ MMEA ได้ใช้ระบบดาวเทียม Cospas - SARSAT เพื่อประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกับประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ และในปี ๒๕๕๙ MMEA จะได้รับเรือตรวจการณ์ ๖ ลำ ปืนใหญ่ ๖ กระบอก และระบบตรวจการณ์ทางทะเล ๒ ระบบ อนึ่ง พลเรือเอก โมฮัมมัด ฯ เกษียณอายุราชการ ใน ๙ กันยายน ๒๕๕๘ และ พลเรือโท ดาโต๊ะ อามัด ปูซิ อับ คาฮาร์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ MMEA คนใหม่ (ที่มา : ขว.ทร.)