วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
        สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งช่างเชือกรอกและการอู่ และช่างกลโรงงาน โดยรับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร และผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
         ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๖๓ หรือ ๐๘๑ ๒๕๙ ๖๘๖๑ (ที่มา : ขส.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗

กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมแนวคิด "BELIEVE BE…LIVE" (เชื่อในการ ไม่ขับเร็ว ไม่แซง ไม่ปาด คาดเข็มขัดนิรภัย ใส่ใจวินัยการขับขี่ มีน้ำใจบนท้องถนน ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย) พร้อมกับเชิญชวนร่วมกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" และ "ตรวจก๊าซก่อนใช้ ปลอดภัยไว้ก่อน" โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ นำทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์มาให้คำแนะนำและตรวจสภาพรถเบื้องต้นแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กำหนดเปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
         นอกจากนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพเพื่อให้บริการซ่อมรถเบื้องต้น ฟรี เช่น ตรวจระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณ ระบบบังคับเลี้ยว การตรวจการทำงานของเครื่องปัดน้ำฝน เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศกว่า ๒๕๐ จุด ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
          จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนร่วมกัน
(ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "แทนคุณแผ่นดิน"

 กองอนุ ศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "แทนคุณแผ่นดิน"
         คำว่า "แทนคุณแผ่นดิน" ตรงกับความหมายของหลักธรรมในทางศาสนาคือ ความกตัญญูกตเวที ซึ่งจัดว่าเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดี ส่งผลให้คนที่มีเครื่องหมายดังกล่าวติดตัวจะตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ดังคำที่โบราณาจารย์ท่านสอนไว้จริง ๆ สิ่งที่ควรแสดงความกตัญญูมี ๕ ประการ ได้แก่
         ๑. กตัญญูต่อบุคคล คือ ใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเรา ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไร จะต้องกตัญญูรู้คุณท่าน พยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้ได้และระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนัก ด้วยการปฏิบัติตัว
ให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเป็นพุทธมามกะสมชื่อ
         ๒. กตัญญูต่อสัตว์ คือ ปศุสัตว์ที่มีคุณต่อเรา เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ที่ใช้งาน จะต้องใช้ความกรุณา ปรานี กตัญญูรู้คุณ ไม่เฆี่ยนตีด้วยความทารุณโหดร้าย
         ๓. กตัญญูต่อสิ่งของ คือ ของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเรา เช่น หนังสือธรรมะ หนังสือเรียน สถานศึกษา วัด ต้นไม้ ป่าไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพ รวมถึงประเทศชาติที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย ต้องรู้จักตอบแทนด้วยการดูแลรักษาและพัฒนาโดยปราศจากอคติครอบงำ
         ๔. กตัญญูต่อบุญ คือ รู้ว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณดี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้า มีทรัพย์สมบัติมาก ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากผลของบุญ กล่าวได้ว่า ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยบุญ จึงควรกตัญญูรู้คุณของบุญ มีความอ่อนน้อมในตัว ไม่ดูถูกบุญ ตามระลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มชื่น และไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
         ๕. กตัญญูต่อตนเอง คือ รู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะอาศัยและใช้ในการทำความดีใช้ใน การสร้างบุญกุศลนานาประการเพื่อความสุข ความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองต่อไป จึงทะนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดีไม่ทำลายด้วยการเสพสิ่งเสพติดทุก ชนิด
         สังคมปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่แสดงความกตัญญูต่อบุคคล สัตว์ สิ่งของ บุญและต่อตนเองด้วยวิธีการที่เข้าข้างตัวเอง คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกต้อง ปฏิเสธและไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งอาจส่งผลเสียหายมากมายตามมา หากคนเราปฏิบัติต่อหลักกตัญญู ๕ ประการ ข้างต้น และยึดมั่นในกฎกติกา สังคมก็จะสงบสุขเพียงเท่านี้ก็จะได้ชื่อว่า แทนคุณแผ่นดิน อย่างแท้จริง (ที่มา : ยศ.ทร.)

โรงเรียนนายเรือ จะประกอบพิธีประกาศผลสอบความรู้และมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้และมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการทหาร ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๐ น. โดยมี พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานตนเอง
         ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นายทหารนักเรียนที่สอบผ่านหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการทหาร ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานให้ก้าวไปสู่การทำหน้าที่นายทหาร สัญญาบัตรในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรืออย่างภาคภูมิ และให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่ม เติม สร้างเสริมประสบการณ์ พร้อมทั้งจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นสุภาพบุรุษ ครบถ้วนด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป (ที่มา : สลก.ทร.)

พิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น "พลเรือเอก กวี สิงหะ" ประจำปี ๒๕๕๖ และพิธีมอบเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๗


วันนี้ (๙ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น "พลเรือเอก กวี สิงหะ" ประจำปี ๒๕๕๖ และพิธีมอบเข็ม/โล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ นายกกรรมการราชนาวิกสภา และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้การ ต้อนรับ และมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลบทความดีเด่น ฯ และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการคัดเลือก
         ราชนาวิกสภา เป็นสถาบันอันทรงเกียรติของกองทัพเรือที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน การดำเนินกิจการของราชนาวิกสภากว่า ๙๘ ปี ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีการพัฒนาและก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สำหรับผู้ได้รับรางวัลบทความดีเด่นและรางวัลชมเชย บทความที่ลงพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ รางวัล "พลเรือเอก กวี สิงหะ" ได้แก่ บทความเรื่อง "ขีดสมรรถนะหลักนายทหารใหม่ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา" เขียนโดย พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก และรางวัลชมเชย มี ๔ อันดับ ได้แก่
          - อันดับที่ ๑ บทความเรื่อง "ท่าเรือน้ำลึกทวายกับความมั่นคงทางทะเลอันดามัน" เขียนโดย นาวาเอก ถุงเงิน จงรักชอบ
          - อันดับที่ ๒ บทความเรื่อง "ทะเลจีนใต้กับผลกระทบด้านความมั่นคงของไทย" เขียนโดย นาวาเอก ธีระยุทธ นอบน้อม
          - อันดับที่ ๓ บทความเรื่องด "จีนกับมหาสมุทรอินเดีย (China and the Indian Ocean)" เขียนโดย พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ
          - อันดับที่ ๔ บทความเรื่อง "ความตรงไปตรงมา" เขียนโดย พลเรือตรี วรวิทย์ รังสรรค์สวัสดิ์
(ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  "ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญา และความรอบคอบยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นจุดประสงค์สำคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สำเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้"
          พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดน่าน ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒