วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดี ไม่ถูกต้อง คำพูดและการกระทำก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่ากิจที่จะทำ คำที่พูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำหรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผล เป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐

นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๗ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ

วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือตรี ภราดร พวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ ผู้แทนกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลตรี ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้แทนผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๕๗ จำนวน ๑๑๖ นาย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของกองทัพเรือทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึง คณะนักศึกษาฯ ได้ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ฟังบรรยายสรุป มอบของที่ระลึก รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ ในเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.(ที่มา : ยก.ทร.)

รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือ ไปปฏิบัติราชการที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือ จำนวน ๒ นาย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักบริหารงานทั่วไป ชั้นยศเรือเอก ในระดับชำนาญงาน และชั้นยศจ่าตรีถึงเรือโท ระดับปฏิบัติงาน มีกำหนด ๑ ปีผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสายงานส่งกำลังบำรุง มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติ เสื่อมเสียในการปฏิบัติงาน มีความรู้ในงานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานในระบบ GFMISได้ ข้าราชการกองทัพเรือที่มีความประสงค์จะสมัครไปช่วยปฏิบัติราชการดังกล่าว แจ้งชื่อให้กรมกำลังพลทหารเรือทราบภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๑๐(ที่มา: กพ.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในช่วงเทศกาล วันลอยกระทง

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตรวจการออกตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทที่ให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเน้นจุดที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เอกมัย สายใต้และจุดต่อรถและเชื่อมต่อที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยเน้นตรวจสอบสภาพความ มั่นคงแข็งแรงและมีอุปกรณ์ส่วนควบคุมรถครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งผู้ประกอบการต้องไม่ปล่อยให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใช้ใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภททำหน้าที่ขับรถ และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์นอกจากนี้ ยังเน้นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและพฤติกรรมฉวยโอกาส เอาเปรียบประชาชน เช่นการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง การใช้ความเร็วเกินกำหนด การเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หากพบเห็นการให้การบริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท มีพฤติกรรมดังกล่าว แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กรมกำลังพลทหารเรือ งดให้บริการทำบัตรประจำตัว

กรมกำลังพลทหารเรือ ของดให้บริการ ทำบัตรประจำตัว ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เนื่องด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ มีกำหนดจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการทำบัตรประจำตัว ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในพื้นที่ภาคใต้ในห้วงวันดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน(ที่มา : กพ.ทร.)
 กรม กำลังพลทหารเรือ ของดให้บริการ ทำบัตรประจำตัว ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เนื่องด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ มีกำหนดจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการทำบัตรประจำตัว ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในพื้นที่ภาคใต้ในห้วงวันดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
     (ที่มา : กพ.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3654#sthash.SiFPWT0c.dpuf

กองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนนาคราภิรมย์


กองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนนาคราภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูงานประเพณีอันดีงามของไทย กระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศโดย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ขบวนเรือประดับไฟฟ้า รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวชมสีสันของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว(ที่มา:กพร.ทร.)