วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจัด กิจกรรมไถ่ชีวิตโค - สุกร ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เกษตรกรรมกองทัพเรือ บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนโค ๑๐ ตัว และสุกร ๑ ตัว เพื่อมอบให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ และเกษตรกร ที่ยากจน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
        จึงของเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมไถ่ชีวิตโค - สุกร ได้ที่ ฝ่ายการเงิน กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๗ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพรานนก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๙ - ๗ - ๗๓๔๐๗ - ๒ ชื่อบัญชี เพื่อการกุศล กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ และส่งเอกสารการโอนเงิน โดยระบุชื่อ - ที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวิชาการและการฝึก กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๒ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ www.welfare.navy.mi.th, www.navyfarm.navy.mi.th/index4.htm (ที่มา : สก.ทร.)

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ"


กองทัพเรือ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้า "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ รับผิดชอบกองทัพเรือ" เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคม ตลอดจนการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา ของกำลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และให้การช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ สามารถบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนฯ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี "เงินกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ" เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๗๐๘๗ - ๒ (ที่มา : สลก.ทร.)

พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า

วันนี้ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ณ ลานพระบรมราชา อนุสาวรีย์ ฯ หน้าอาคารประชาธิปกศักดิ์เดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
        วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เป็น "วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน (ที่มา : กปช.จต.)

โครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา ดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕ ต่อปี ผ่อน ๑๒ งวด

กิจการให้กู้เงิน จัดทำโครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัดกองทัพเรือ ในการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาของตนเอง คู่สมรส และบุตร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕ ต่อปี ผ่อนชำระ ๑๒ งวด (เดือน) และจะได้รับเงินเดือนภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารขอกู้ โดยผู้กู้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าต้องศึกษาอยู่ในปัจจุบัน พร้อมค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยกำหนดวงเงินกู้ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทา (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
         จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินเพื่อการศึกษาทราบ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกิจการให้กู้เงิน แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๗๙, ๕๕๒๕๑, ๕๕๒๕๒ และ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ หรือทางเว็บไซต์ http://welfare.navy.mi.th/wmn/index.htm/
(ที่มา : สก.ทร.)

การคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร War College ณ สาธารณฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ ๕๙


กองทัพเรือ จะทำการคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร War College ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ที่ศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ นาวาตรี - นาวาโท พรรคนาวิน สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หรือเทียบเท่า มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนนขึ้นไป คุณสมบัติทั่วไปสามารถตรวจสอบได้จากท้ายผนวกโครงการฝึก ศึกษา อบรม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (http://info.navy.mi.th/person/upload/file/1330internavy57.pdf )
        ทั้งนี้ กรมกำลังพลทหารเรือ เป็นหน่วยดำเนินการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการและผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทราบต่อไป (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์แจ้งข้อมูลกำลังพลผู้กระทำผิดเผยแพร่ข้อความหรือสื่อเชิงปลุกระดม ยั่วยุ อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จึงขอชี้แจงให้กำลังพลกองทัพเรือในสังกัดทราบดังนี้
        - ห้ามกำลังพลกองทัพเรือ ดำเนินการเผยแพร่ข้อความ หรือสื่อเชิงปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมายรวมถึงต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อภาคลักษณ์ของกองทัพเรือ
        ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพเรือ สามารถสืบค้นได้จาก http://cybersecurity.navy.mi.th โดยเคร่งครัด
       - กรณีที่หน่วยหรือกำลังพลของกองทัพเรือ พบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลให้ กองปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๗๘๓๙ หรือแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ iwoc@navy.mi.th ได้โดยตรง
(ที่มา : สสท.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖