วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คน หลายๆ ทางด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน
       พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์

พิธีเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ และพิธีเปิดพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดภูเก็ต

 วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การรับรองและกล่าวรายงานตนเอง ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกล่าวให้โอวาทแสดงความขอบคุณแก่กำลังพลที่ได้เสียสละและร่วมมือกัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งมอบของบำรุงขวัญให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่
         จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือเข้าร่วมพิธี

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "คิดบวก"

 กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "คิดบวก"
ในโลกปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่นี้ มนุษย์ทุกคนต้องทำงานและดำรงชีพอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มากระทบ เป็นผลทำให้เกิดความเครียดขึ้น และความเครียดนี้เองที่ส่งผลต่อทั้งความคิด สมอง ร่างกาย และจิตใจของเราในทุกด้าน ส่วนใหญ่เป็นผลในแง่ลบ การที่เราสามารถมองโลกในแง่ดี คิดดี ในสภาวะที่มีแต่ความวุ่นวายแบบนี้ จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและใจ
การปรับสภาพใจด้วยการมองโลกในแง่ดีนี้ก็คือ การคิดเชิงบวกนั่นเอง การคิดเชิงบวกหมายถึง การพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมองให้เป็นบวก ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเอง และผู้อื่นซึ่งตรงกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาสอนให้ใช้สติและปัญญาพินิจ อย่างรู้เท่าทัน เช่น บางคนเคยคิดว่าทำไมตัวเราต้องทำงานหนักแทบทุกวัน เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาช่างแสนสบาย ไม่เห็นทำงานหนักเหมือนตัวเราเลย เป็นต้น การคิดในลักษณะนี้ก็จะเกิดการท้อแท้ ถ้าเราเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่า การที่เราทำงานหนักกว่าคนอื่นแสดงว่าเรามีความสามารถเป็นคนที่มีคุณค่า ด้วยการทำงานหนักนี้เองจะช่วยให้เรามีประสบการณ์มากกว่าคนอื่น เพราะเมื่อไรที่เราคิดบวกได้ งานที่ยากก็จะกลายเป็นง่ายไปด้วย เพราะได้กำลังใจที่ดีนั่นเอง
เราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้ แต่เราสามารถปรับใบเรือให้เข้ากับทิศทางลมได้ ดังนั้น ท่าน ว.วชิรเมธี จึงแนะนำว่า "เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ เวลาเจอปัญหาซับซ้อนให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ" การคิดบวกได้อย่างนี้จะเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตมนุษย์อย่างน่าอัศจรรย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ จะทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ครบอายุการเก็บเอกสาร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จะขออนุมัติทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ครบอายุการเก็บ เอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช ๒๕๒๖ โดยมีเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD card) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ หมายเลข HN ๑ - ๗๔๓๒๓ ส่วนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ หมายเลข AN ตั้งแต่ ๑ - ๑๙๙๔๔ และ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ หมายเลข AN ตั้งแต่ ๑ - ๑๙๓๙๗
        จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ หากผู้ใดเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนผู้ป่วยตามปีและหมายเลขดังกล่าว มีความประสงค์จะขอเก็บเวชระเบียนของตนเอง ให้ติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : พร.)

จีนและไต้หวันจัดการฝึกทางทะเลในช่องแคบไต้หวัน

 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘กองทัพจีนจัดการฝึกทางทะเลด้วยกระสุนจริง บริเวณช่องแคบไต้หวัน นอกชายฝั่งเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน โดยออกประกาศแจ้งเตือนมิให้เรือผ่านเข้าใกล้ในห้วงเวลา ดังกล่าว ขณะที่กองทัพไต้หวันจัดการฝึกทางทะเลประจำปี Han Kuang ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการฝึกต่อจากโครงการเมื่อปีที่แล้วเพื่อรับมือภัยคุกคามจากจีนตรวจ สอบแผนการรบและทดสอบขีดความที่มา : สามารถในการป้องกันประเทศของกองทัพไต้หวัน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางทหาร อย่างไรก็ตาม กลาโหมไต้หวันระบุว่าการฝึกของกองทัพจีนเป็นการฝึกประจำปี และไม่เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย
(ที่มา : ขว.ทร.)