วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรือสิงคโปร์ส่ง RSS Formidable ร่วมการสวนสนามทางเรือที่จีน


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๒๔ เมษายน ๒๕๕๗) กองทัพเรือสิงคโปร์ส่งเรือฟริเกต RSS Formidable ร่วมการฝึกผสมพหุภาคีทางทะเลและสวนสนามทางเรือที่เมืองชิงเต่าของจีน พร้อมด้วยเรือรบจากประเทศต่าง ๆ อีก ๑๗ ลำ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนากองทัพเรือจีนครบรอบ ๖๕ ปี อนึ่ง พลเรือตรี อึ้ง ชีเป็ง ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ เยือนจีนเพื่อร่วมการประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่าง ๑๗ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดรายงานตัว ใน ๑๗ มิถุนายน

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลเดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารกองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒ (ที่มา : กพ.ทร.)

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าและ นักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะปรึกษากองทัพเรือ, พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ, พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, พลเรือโท กิตติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ, พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ร่วมประดับยศ
         การประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ, โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน, โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์, โรงเรียนพลาธิการ, โรงเรียนนาวิกเวชกิจ, โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ และโรงเรียนดุริยางค์ จำนวน ๗๖๔ นาย ซึ่งจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จำนวน ๗๓๑ นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๓๐ นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๓ นาย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรคะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม จำนวน ๑๘ นาย ได้แก
       - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
           - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนจ่า ธนารัตน์ อยู่สวัสดิ์
           - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า อลงกรณ์ โตรา
           - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า รชต ศรีพุทธา
่        - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า อภิวัฒน์ พิมพ์พันธุ์ดี
        - โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
            - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า เอกชัย ทายทอง
            - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า พรเทพ เข็มเพชร
      - โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์
            - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนจ่า ภูธเนศ เมืองพรหม
            - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า อานนท์ ปรารถ
            - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า พีรณัฐ แย้มดวง
      - โรงเรียนพลาธิการ
            - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า วัฒนศักดิ์ เวชสถล
            - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า ภาสกร มั่นหมาย
        - โรงเรียนนาวิกเวชกิจ
            - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า นิพนธ์ นวลสนิท
           - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า วรพงษ์ แก้วยา
      - โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ
           - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนจ่า พูลศักดิ์ กลิ่นบัว
           - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนจ่า คมกฤษ คงแก้ว
         - โรงเรียนดุริยางค์
            - คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี นักเรียนดุริยางค์ พัทธพงศ์ ยาสมุด
            - คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ นักเรียนดุริยางค์ นิรัฐศา อยู่สมบูรณ์
            - คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม นักเรียนดุริยางค์หญิง สร้อยทอง คงนุ้ย
(ที่มา : ยศ.ทร.)

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา จำนวน ๓ อัตรา ภายใน ๓๐ เมษายน นี้

 กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิและสาขาวิชา ดังนี้
        - เภสัชศาสตร์บัณฑิต ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        - วิทยาศาสตร์บัณฑิตบำบัด ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา
        - แพทยศาสตร์ และวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตำแหน่ง แพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน ๑ อัตรา
        คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามสาขาที่เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดเพศ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ, อายุไม่เกิน ๓๕ ปี และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดาผู้สมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร เฉพาะชาย เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ และใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๔๗ หรือ ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : พร.)

กำหนดการซ้อมใหญ่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยาฐานะ ใน ๒ และ ๕ พฤษภาคม นี้

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าร่วมการซักซ้อมและเข้าร่วมพิธี ฯ ฝึกซ้อมในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารพฤกษชาติ พระทรงชัย สถาบันป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
         สำหรับการแต่งกายวันซักซ้อมที่ ๒ พฤษภาคม แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ พร้อมกระบี่ ถุงมือ โดยแต่งกายเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว พร้อมกระบี่และถุงมือ และ สำหรับวันพิธีจริงแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๑ พร้อมกระบี่ ถุงมือ (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือสมัครเป็นสมาชิกสามสมอสมาคม

สามสมอสมาคม ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคม สมัครเข้าเป็นสมาชิก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสามสมอสมาคมได้ที่ http://www.civil.navy.mi.th/taa/ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ค่าสมัครสมาชิก เป็นค่าลงทะเบียน ๑๐๐ บาท และค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ ๓๐๐ บาท รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ส่งใบสมัครพร้อมเงินที่ สำนักงานสามสมอสมาคม อาคารราชนาวิกสภา (หลังเดิม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๙๗๖ หรือ สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ (ส่วนแยก) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๐๓ หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสามสมอสมาคม บัญชีเลขที่ ๑๑๕ - ๒ - ๐๘๗๓๐ - ๘ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย กองบัญชาการกองทัพเรือ พร้อมส่วนสำเนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครไปที่ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ (ที่มา : สลก.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกัน อย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่าง ๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔