วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กระทรวงกลาโหมมาเลเซียจะจัดหาอุปกรณ์ด้านอุทกศาสตร์เพิ่มเติมให้แก่กองทัพเรือมาเลเซียเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีรายงานถ้อยแถลงของ ดาโต๊ะ โมฮัมมัด โจฮารี บาฮารุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ภายหลังพิธีเปิดงาน General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) Science Day ว่า กลาโหมมาเลเซียมีแผนจัดหาอุปกรณ์ด้านอุทกศาสตร์เพิ่มเติมให้แก่กองทัพเรือ มาเลเซีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำแผนที่ทะเลและการปักปันเขตแดนทางทะเลร่วม กับ GEBCO โดยจะนำเรื่องดังกล่าวประชุมในระดับรัฐมนตรี แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับ (ที่มา : ขว.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก ชี้ ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ไม่เข้าข่ายแก้ไขดัดแปลงสภาพรถและไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใดกรมการขนส่งทางบก แจ้งว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถจำนวนมากนิยมนำรถไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมตกแต่งรถหรือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ การเสริมแหนบ กันชน แร็คหลังคา อุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) หรือจุ๊บไขลาน เจ้าของรถสามารถติดตั้งได้โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงสภาพรถไม่เข้าข่ายแก้ไข ดัดแปลงสภาพรถ และไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด  แต่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีความมั่นคงแข็ง แรง ปลอดภัยในการใช้งานและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่นออกมาภายนอกตัวรถที่จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น  ทั้งนี้ การติดตั้งอุปกรณ์เสริมตกแต่งดังกล่าวจะต้องไม่ติดตั้งเพื่อใช้บรรทุกสิ่ง ของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง, รถกระบะบรรทุก, รถตู้) และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ รถ เช่น การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) การเปลี่ยนเครื่องยนต์การเปลี่ยนสี หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อม กับดำเนินการแจ้งแก้ไขลักษณะรถในเอกสารคู่มือจดทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยแนบหลักฐานใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง และหลักฐานการได้มาของอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงรถหรือบันทึกถ้อยคำรับรองว่า อุปกรณ์ดังกล่าวได้มาโดยถูกต้องและสุจริต
หากเป็นการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน เป็นต้น เจ้าของรถจะต้องดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อแก้ไขรายการในเอกสารคู่มือ จดทะเบียนก่อนการนำรถไปใช้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนเท่านั้น  ทั้งนี้ เจ้าของรถรายใดทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป จากรายการที่จดทะเบียนไว้โดยมิได้แจ้งต่อนายทะเบียนถือเป็นความผิดฐานดัด แปลงสภาพรถ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (ที่มา : ขสมก.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งเรือตรวจการณ์ ๑๕ และเฮลิคอปเตอร์ สำรวจและสนับสนุนการกู้ซากเรือภัทรมารีน ๕ และ ตู้คอนเทนเนอร์ที่จมอยู่ใต้ท้องทะเล เรียบร้อยแล้ว

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)ได้สั่งการให้ เรือตรวจการณ์ ๑๕ และเฮลิคอปเตอร์ เข้าสำรวจและสนับสนุน ในการกู้ซากเรือภัทรมารีน ๕  และตู้คอนเทนเนอร์ ที่จมอยู่ใต้ท้องทะเล บริเวณปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยา เขตต่อเนื่องระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี ที่ถูกพายุ คลื่นลมชัดจม เมื่อวันที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด ได้รับแจ้งจากเรือเจ้าท่า 804  กรมเจ้าท่า ว่าสามารถกู้ซากเรือภัทรมารีน ๕ ได้เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำเข้าฝั่ง เพื่อตรวจสอบความเสียหายพร้อมประสานกับบริษัทประกันภัยดำเนินการต่อไป  ขณะนี้ได้ลากเรือภัทรมารีน ๕  เข้าสู่ฝั่งที่ท่าเรือปราการ ซอยเทศบาลบางปู 80  ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมี เรือตรวจการณ์ ๑๕ ของกองทัพเรือ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : ทรภ.๑)

อย.ห่วงใยผู้บริโภค แนะการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวสำหรับคุณแม่บ้านยุคใหม่ให้ถูกวิธี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เผยเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวให้ถูกวิธี สำหรับแม่บ้านยุคใหม่เพื่อถนอมผ้าให้ดูสดใหม่อยู่ตลอดเวลา และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเสื้อผ้าสีขาวเมื่อสวมใส่ไปนานๆจะเกิดความหมองหรือมีคราบเหลือง ดูไม่น่าสวมใส่ก่อนซื้อ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวทุกครั้ง ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.และสังเกตฉลากต้องระบุเลขทะเบียน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย.รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวจัดเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พุทธศักราช ๒๕๓๕ อาจจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ขึ้นอยู่กับชนิดของสารฟอกขาวในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่มีประสิทธิภาพและมี ความปลอดภัยในการใช้ อย.จึงมีการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด โดยจะพิจารณาและประเมินข้อมูลในด้านประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยในการ ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และแจ้งดำเนินการผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออก

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวทั่วไปมักอยู่ในรูปของเหลวหรือผง ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสารฟอกขาวประเภทคลอรีนและสารฟอกขาวประเภทออกซิเจน ซึ่งสารฟอกขาวทั้งสองชนิดนี้เป็นสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารอันตรายทั้งสิ้น สารฟอกขาวประเภทคลอรีน หากหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองปานกลาง และเกิดผื่นแดงบนผิวหนัง การกินหรือกลืนสารเคมีเข้าไปจะทำให้เกิดระคายเคืองอย่างรุนแรง สำหรับสารฟอกขาวประเภทออกซิเจน หากหายใจเข้าไป อาจก่อให้เกิดอาคารเจ็บคอ ไอ หายใจติดขัด การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดผื่นแดงและปวดแสบปวดร้อน การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดอาการเจ็บคอ ปวดท้องและอาเจียนได้ การสัมผัสถูกตาจะทำให้เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง และปวดตา สายตาพร่ามัวได้ (ที่มา : อย.)

สำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวให้ถูกวิธี สำหรับแม่บ้านยุคใหม่ เพื่อถนอมผ้าให้ดูสดใหม่อยู่ตลอดเวลา และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเสื้อผ้าสีขาวเมื่อสวมใส่ไปนาน ๆ จะเกิดความหมองหรือมีคราบเหลือง ดูไม่น่าสวมใส่ก่อนซื้อ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวทุกครั้ง ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.และสังเกตฉลากต้องระบุเลขทะเบียน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย.รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวจัดเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พุทธศักราช ๒๕๓๕ อาจจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ขึ้นอยู่กับชนิดของสารฟอกขาวในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่มีประสิทธิภาพและมี ความปลอดภัยในการใช้ อย.จึงมีการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด โดยจะพิจารณาและประเมินข้อมูลในด้านประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยในการ ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และแจ้งดำเนินการผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออก
 
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวทั่วไปมักอยู่ในรูปของเหลวหรือผง ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสารฟอกขาวประเภทคลอรีนและสารฟอกขาวประเภทออกซิเจน ซึ่งสารฟอกขาวทั้งสองชนิดนี้เป็นสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารอันตรายทั้งสิ้น สารฟอกขาวประเภทคลอรีน หากหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองปานกลาง และเกิดผื่นแดงบนผิวหนัง การกินหรือกลืนสารเคมีเข้าไปจะทำให้เกิดระคายเคืองอย่างรุนแรง สำหรับสารฟอกขาวประเภทออกซิเจน หากหายใจเข้าไป อาจก่อให้เกิดอาคารเจ็บคอ ไอ หายใจติดขัด การสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดผื่นแดงและปวดแสบปวดร้อน การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดอาการเจ็บคอ ปวดท้องและอาเจียนได้ การสัมผัสถูกตาจะทำให้เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง และปวดตา สายตาพร่ามัวได้ (ที่มา : อย.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3290#sthash.wHKgs9UY.dpuf

กองทัพเรือ ขอเชิญซื้อเสื้อยืดเพื่อหารายได้สมทบกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

ศูนย์ ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ทั้ง ๓ ศูนย์ โดย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปัจจุบันมีความแออัดจากการเพิ่มขึ้นของสุนัขและแมว ที่นำมาฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ รักษาโรค และควบคุมการแพร่พันธุ์ แม้ว่าได้ดำเนินการจัดหาบ้านให้ลูกสุนัขและสุนัขโตที่มีความพร้อม รวมถึงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังกับมีทักษะพิเศษเพื่อส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่ สามารถรับเลี้ยงดูได้ต่อไป แต่ยังมีการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด ทำให้มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้เพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนสุนัขและแมว ที่มีอยู่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ฯ และค่าอาหาร
ดังนั้น เพื่อเป็นการระดมทุนให้เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ดูแลสุนัข จรจัด จึงขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่จิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ทั้ง ๓ ศูนย์ โดยการซื้อเสื้อยืดเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพ เรือ จำหน่ายเสื้อยืดคอปก ราคา ๓๕๐ บาท เสื้อยืดคอวี ราคา ๑๙๙ บาท สนใจสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นาวาตรีหญิง อังคณา ปลื้มสุข  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ หรือ ๐๘๑ ๓๕๕ ๘๑๗๘ 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการจัดหารายได้ฯ)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3291#sthash.wRIAmt9Z.dpuf

ศูนย์ ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ทั้ง ๓ ศูนย์ โดย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปัจจุบันมีความแออัดจากการเพิ่มขึ้นของสุนัขและแมว ที่นำมาฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ รักษาโรค และควบคุมการแพร่พันธุ์ แม้ว่าได้ดำเนินการจัดหาบ้านให้ลูกสุนัขและสุนัขโตที่มีความพร้อม รวมถึงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังกับมีทักษะพิเศษเพื่อส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่ สามารถรับเลี้ยงดูได้ต่อไป แต่ยังมีการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด ทำให้มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้เพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนสุนัขและแมว ที่มีอยู่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ฯ และค่าอาหาร
ดังนั้น เพื่อเป็นการระดมทุนให้เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ดูแลสุนัข จรจัด จึงขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่จิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ทั้ง ๓ ศูนย์ โดยการซื้อเสื้อยืดเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพ เรือ จำหน่ายเสื้อยืดคอปก ราคา ๓๕๐ บาท เสื้อยืดคอวี ราคา ๑๙๙ บาท สนใจสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นาวาตรีหญิง อังคณา ปลื้มสุข  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ หรือ ๐๘๑ ๓๕๕ ๘๑๗๘ 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการจัดหารายได้ฯ)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3291#sthash.wRIAmt9Z.dpuf
ศูนย์ ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ทั้ง ๓ ศูนย์ โดย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปัจจุบันมีความแออัดจากการเพิ่มขึ้นของสุนัขและแมว ที่นำมาฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ รักษาโรค และควบคุมการแพร่พันธุ์ แม้ว่าได้ดำเนินการจัดหาบ้านให้ลูกสุนัขและสุนัขโตที่มีความพร้อม รวมถึงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังกับมีทักษะพิเศษเพื่อส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่ สามารถรับเลี้ยงดูได้ต่อไป แต่ยังมีการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด ทำให้มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้เพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนสุนัขและแมว ที่มีอยู่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ฯ และค่าอาหาร
ดังนั้น เพื่อเป็นการระดมทุนให้เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ดูแลสุนัข จรจัด จึงขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่จิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ทั้ง ๓ ศูนย์ โดยการซื้อเสื้อยืดเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพ เรือ จำหน่ายเสื้อยืดคอปก ราคา ๓๕๐ บาท เสื้อยืดคอวี ราคา ๑๙๙ บาท สนใจสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นาวาตรีหญิง อังคณา ปลื้มสุข  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ หรือ ๐๘๑ ๓๕๕ ๘๑๗๘ 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการจัดหารายได้ฯ)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3291#sthash.wRIAmt9Z.dpuf
ศูนย์ ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ทั้ง ๓ ศูนย์ โดย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปัจจุบันมีความแออัดจากการเพิ่มขึ้นของสุนัขและแมว ที่นำมาฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ รักษาโรค และควบคุมการแพร่พันธุ์ แม้ว่าได้ดำเนินการจัดหาบ้านให้ลูกสุนัขและสุนัขโตที่มีความพร้อม รวมถึงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังกับมีทักษะพิเศษเพื่อส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่ สามารถรับเลี้ยงดูได้ต่อไป แต่ยังมีการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด ทำให้มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้เพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนสุนัขและแมว ที่มีอยู่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ฯ และค่าอาหาร
ดังนั้น เพื่อเป็นการระดมทุนให้เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ดูแลสุนัข จรจัด จึงขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่จิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ทั้ง ๓ ศูนย์ โดยการซื้อเสื้อยืดเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพ เรือ จำหน่ายเสื้อยืดคอปก ราคา ๓๕๐ บาท เสื้อยืดคอวี ราคา ๑๙๙ บาท สนใจสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นาวาตรีหญิง อังคณา ปลื้มสุข  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ หรือ ๐๘๑ ๓๕๕ ๘๑๗๘ 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการจัดหารายได้ฯ)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3291#sthash.wRIAmt9Z.dpuf
ศูนย์ ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ทั้ง ๓ ศูนย์ โดย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปัจจุบันมีความแออัดจากการเพิ่มขึ้นของสุนัขและแมว ที่นำมาฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ รักษาโรค และควบคุมการแพร่พันธุ์ แม้ว่าได้ดำเนินการจัดหาบ้านให้ลูกสุนัขและสุนัขโตที่มีความพร้อม รวมถึงการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังกับมีทักษะพิเศษเพื่อส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่ สามารถรับเลี้ยงดูได้ต่อไป แต่ยังมีการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด ทำให้มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้เพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนสุนัขและแมว ที่มีอยู่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ฯ และค่าอาหาร
ดังนั้น เพื่อเป็นการระดมทุนให้เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ดูแลสุนัข จรจัด จึงขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่จิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ทั้ง ๓ ศูนย์ โดยการซื้อเสื้อยืดเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพ เรือ จำหน่ายเสื้อยืดคอปก ราคา ๓๕๐ บาท เสื้อยืดคอวี ราคา ๑๙๙ บาท สนใจสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นาวาตรีหญิง อังคณา ปลื้มสุข  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ หรือ ๐๘๑ ๓๕๕ ๘๑๗๘ 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการจัดหารายได้ฯ)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3291#sthash.wRIAmt9Z.dpuf