วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญ ให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้"
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด วางพวงมาลาเนื่องในวัน "ทหารผ่านศึก" ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๔๕ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "ทหารผ่านศึก" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยต่าง ๆ ร่วมวางพวงมาลา
         ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทางราชการกำหนดให้เป็นวันทหารผ่านศึก เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เลือดเนื้อและชีวิต เพื่อบ้านเมืองและส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติในอดีต รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศในปัจจุบัน (ที่มา : กปช.จต.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ระหว่าง ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพ ติด ส่งเสริมสร้างเครือข่ายข่าวสารระดับเยาวชนในการแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างแรงจูงใจให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ โดยในช่วงเช้าระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในห้องเรียน และในช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. รวมกลุ่มแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาของโรงเรียน (ที่มา : ทรภ.๑)

ฐานทัพเรือกรุงเทพ สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อายุ ๑๕ - ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๔๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓) มีความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้วและมีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด ๔ เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖ คน แบ่งเป็นชาย ๑๒ คน หญิง ๔ คน
         หลักฐานมาสมัครพร้อมสำเนา ประกอบด้วย สูติบัตรของผู้สมัคร, บัตรประจำตัวประชาชน, ระเบียนผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ ๓ เทอมต้นหรือเทียบเท่า, รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๕ รูป, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด, กรณีที่บิดา - มารดาของผู้สมัครคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมหรือถึงแก่กรรมทั้ง ๒ คน จะต้องนำใบมรณะบัตรซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดาและ/หรือมารดาผู้ถึงแก่ กรรมที่เป็นไทย หรือหลักฐานจากอำเภอรับรองว่าผู้ถึงแก่กรรมนั้น เกิดในประเทศไทยมาแสดงด้วย, ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าของบิดา - มารดา, หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรกรณีบิดา - มารดามิได้จดทะเบียนสมรส และเอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษตามระเบียบของกองทัพเรือที่ระบุใน ระเบียบการรับสมัคร
         กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : ดย.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓), สัญชาติไทย, มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้าม, ขนาดร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
         กำหนดสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ ภาควิชาการ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) เป็นการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาคณิตศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๖๐ คะแนน ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
         ส่วนการสอบรอบสอง ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ
         การรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.admission-rtna.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th (ที่มา : รร.นร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัคร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗) มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
          จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ที่
           - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
           - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
           - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
           - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
           - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
           - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           - ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
           - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
           - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจำนวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สำหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ส่งใบสั่งซื้อระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง สั่งจ่ายในนามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ ๑๑๐ บาท
         การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครและศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษา
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

ออสเตรเลียจะมอบเรือระบายพลขนาดใหญ่ให้กับฟิลิปปินส์ จำนวน ๒ ลำ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายเควิน แอนดรูส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียแถลงว่า ออสเตรเลียจะมองเรือระบายพลขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ลำ ได้แก่ เรือ HMAS Tarakan และ HMAS Brunei ที่เพิ่งปลดประจำการให้กับฟิลิปปินส์ โดยมีกำหนดส่งมอบหลังการปรับปรุงสภาพเรือในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เรือทั้งสองลำจะเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ฟิลิปปินส์ในการลำเลียงกำลัง การส่งกำลังบำรุงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาพิบัติภัย (ที่มา : ขว.ทร.)