วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่ง ของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจ ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป"
          พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมต้อนรับและรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทวอย่างเป็นทางการ

วันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ผู้แทนเหล่าทัพ ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย และภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม ณ ห้องรับรอง กระทรวงกลาโหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ ร่วมรับเยี่ยมคำนับ และพิธีอำลากองทหารเกียรติยศ (ที่มา : ขว.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณลานข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
          กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่มีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างอเนกอนันต์ ในการกอบกู้เอกราชและรวบรวมความเป็นปึกแผ่น ดำรงความเป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังจะเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ รวมถึงประวัติศาสตร์การรบอันกล้าหาญที่สำคัญของพระองค์ (ที่มา : กปช.จต.)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ฯ เป็นประธานในพิธี
         โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" พิเศษ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาร่วมกันเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ให้เรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่รวมกันได้โดยไม่แบ่งแยกศาสนา (ที่มา : สนง.รอง ผบ.ทร.)