วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "สามัคคี หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน"
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

เจ้ากรมข่าวทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารบังกลาเทศ ประจำกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท ธานี ผุดผาด เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในฐานะ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พลจัตวา Md Mahbubul Haque ผู้ช่วยทูตทหารบังกลาเทศ ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองชาวต่างประเทศ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         การรับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารบังกลาเทศ ประจำกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกอง ทัพเรือกับกองทัพบังกลาเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ฤทธิ์คำชม"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ฤทธิ์คำชม" ดังนี้
        นักจิตวิทยาท่านหนึ่ง แนะวิธีทำใจให้มีความสุขด้วยวิธีการง่าย ๆ คือ หาทางยกย่องชมเชยคนให้ได้อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง เหตุเพราะว่า ที่ใดมีคำชม ที่นั่นย่อมมีความสุขทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ผู้รับคำชมเชยย่อมจะรู้สึกภาคภูมิใจที่มีคนมองเห็นความดีของตน จึงพร้อมจะเป็นมิตรกับผู้พูด ฝ่ายผู้ชม ตลอดเวลาที่คิดถึงความดีของคนอื่นเพื่อจะชม ก็ทำให้จิตอ่อนโยน และเมื่อพูดออกไปก็เป็นปิยวาจา ทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกดีต่อกันเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีในที่สุดได้ ในอดีตกาล พระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องชมเชยพระสาวกไว้ในเอตทัคคะต่าง ๆ มากมายมีทั้งที่เป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา เช่น ทรงยกย่องชมเชยพระอัญญาโกณฑัญญะว่าเป็นเลิศด้านรัตตัญญู พระสารีบุตรเป็นเลิศด้านมีปัญญา พระอุบลวรรณาเถรี เป็นเลิศด้านมีฤทธิ์ อนาถปิณฑิกเศรษฐีเป็นเลิศในฝ่ายทายกและนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นเลิศในฝ่าย ทายิกา เป็นต้น ทำให้พระสาวกมีกำลังใจในการทำความดียิ่งขึ้น และพระสาวกรูปอื่น ๆ ก็ยึดเป็นแบบอย่างต่อไป
        สำหรับหลักในการชมโดยทั่วไปนั้น ท่านให้ชมสิ่งที่เป็นคุณธรรมเป็นหลัก เช่น ชมความอดทน ชมความรับผิดชอบ ชมความกล้าหาญ เป็นต้น เพราะการชมสิ่งดังกล่าวนี้ จะทำให้คนเข้าถึงความดีงามที่สูงขึ้นประณีตขึ้นนั่นเอง ซึ่งต่างจากการชมสิ่งที่เป็นวัตถุธรรม เช่น เสื้อผ้าอาภรณ์ แก้วแหวนเงินทอง เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัจธรรมที่เป็นสากล อีกทั้งยังไม่มีความจีรังยั่งยืน
หากอยากได้ความสุขและมิตรภาพที่ไม่ต้องซื้อหา วิธีการง่าย ๆ ก็คือ หาทางชมคนให้ได้อย่างน้อย วันละ ๑ ครั้ง เพียงเท่านี้ความสุขและมิตรภาพก็พร้อมจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะคำชมหรือ คำยกย่องสรรเสริญนั้น ถ้าใช้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะแล้ว ก็เป็นสิ่งที่มีฤทธิ์ ทำให้ผู้ชมและผู้รับคำชมรู้สึกดีต่อกัน เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกัน และทำให้ความสัมพันธ์ที่ดี ๆ อีกมากมายเกิดขึ้นได้ (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ บริการรถจักรยานแก่กำลังพลเพื่อออกกำลังกาย ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดรถจักรยานไว้สำหรับบริการกำลังพลกองทัพเรือ ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพภายในพื้นที่วังนันทอุทยาน โดยเตรียมรถจักรยาน จำนวน ๑๐ คัน ไว้คอยให้บริการ คิดค่าบริการชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงต่อไป ๑๐ บาท หลักฐานการเช่ารถใช้บัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างกองทัพเรือ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
         ขอเชิญชวนข้าราชการ และลูกจ้าง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข กับ กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ติดต่อขอใช้บริการรถจักรยานได้ที่ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : ฐท.กท.)

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพัน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนดสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และสอบการปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
         ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ กองกลาง สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๔ ๘๕๔๔ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๕๙ ในวันราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครได้ที่ www.navy.mi.th/onc (ที่มา : สปช.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก แนะผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถติดต่อขอนัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ พร้อมจัดอบรมเสริมความรู้ในการใช้รถใช้ถนนวันเสาร์ - อาทิตย์ เดือนเมษายน ฟรี

กรมการขนส่งทางบก แนะผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สามารถติดต่อจองคิวผ่านทางโทรศัพท์ทุกพื้นที่ สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๑ เดือน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th
นอกจากนี้         กรมการขนส่งทางบกยังได้เพิ่มช่องทางการขอรับใบขับขี่ด้วยการจัดอบรม ตามโครงการเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ ร่วมกับภาคเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ด้วยการอบรมความรู้ด้านกฎจราจร มารยาทการขับขี่ การขับรถอย่างปลอดภัยในสถานต่าง ๆ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและขับรถ โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถทันทีและได้ขยายโครงการไปยังส่วน ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ส่วนกลางจัดอบรมในวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
          ผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ต้องขับรถเป็น และมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์ ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร ๔ ชั้น ๒ กรมการขนส่งทางบก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๘๑ หรือ ๐ ๒๒๗๑ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๓๐๒
(ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)