วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "...กฎหมายทั้งปวง จะธำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรง มีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้ หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และ เจตนารมณ์ หรือด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆ กฎหมายก็เสื่อม ความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นภัยต่อประชาชน..."
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการปาฐกถา เรื่อง "ศรชล : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน"

วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๕๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการปาฐกถาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในหัวข้อ "ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท ชัยสินธุ์ ญาดี นายกกรรมการราชนาวิกสภา และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวรายงานการจัดปาฐกถา
         การปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ การปรับบทบาทของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นศูนย์อำนวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งการปาฐกถาในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญของกองทัพเรือ โดยมีผู้แสดงปาฐกถา ผู้ร่วมเสวนา และผู้เข้าร่วมรับฟัง เป็น ผู้บริหารจากหน่วยงานสำคัญ และเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ สำหรับผู้ร่วมอภิปราย จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ, พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นาวาเอก เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินรายการ
         การปาฐกถา หัวข้อ "ศรชล.ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ในครั้งนี้ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ดำเนินการถ่ายทอดเสียงผ่านระบบดาวเทียมกองทัพเรือไปออกอากาศในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๕ น. จนเสร็จสิ้นการปาฐกถา (ที่มา : ราชนาวิกสภา)

กองทัพเรือ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร

วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือตรี อรรถพร บรมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการออกหนังสือค้ำ ประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารและบริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวด ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และ ๑๕ ธนาคาร ณ ห้องวายุภักษ์ ๕ - ๗ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี
         กรมบัญชีกลางและธนาคาร ๑๕ แห่ง ร่วมกันขยายช่องทางการให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์และ บริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อำนวยความสะดวก เพิ่มความเชื่อมั่น เพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ จึงได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อลดเอกสารและลดขั้นตอนการทำงานของผู้ค้า หน่วยงานภาครัฐ ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)

การแข่งขันเรือใบ รายการ "ดงตาลคลาสสิก แชมป์เปี้ยนชิฟ" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่าง ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ กองเรือยุทธการ จะจัดการแข่งขันเรือใบ รายการ "ดงตาลคลาสสิก แชมป์เปี้ยนชิฟ" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณอ่าวดงตาล หน้าสโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ (RTFYC) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กำหนดลงทะเบียนแข่งขัน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
          การแข่งขันเรือใบรายการ "ดงตาลคลาสสิก แชมป์เปี้ยนชิฟ" ใช้กฎกติกาของสหพันธ์แล่นใบนานาชาต(ISAF) ปี ๒๐๑๒ - ๒๐๑๖ และข้อปฏิบัติของเรือแต่ละประเภท และข้อปฏิบัติในการแข่งขันโดยมีเรือใบที่ใช้ในการแข่งขัน คือ เรือใบ OK เรือใบ LASER เรือใบ Optimist และ Windsurf สำหรับ การคิดคะแนนใช้ระบบแต้มน้อย (The Low Point Scoring System) จากการแข่งขัน ๔ เที่ยว คิดคะแนนที่ดีที่สุดจำนวน ๓ เที่ยว โดยไม่ตัดเที่ยวทางไกล โดยมีรางวัลสำหรับเรืออันดับที่ ๑ - ๓ ของแต่ละประเภท
         สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสมัครได้ที่ สโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ (RTFYC) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖๑๑๘๐ ต่อ ๗๔๗๕๖ และ จ่าเอก ปิยะพงษ์ จันทรวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔ ๑๓๕ ๕๖๕๖ ค่าสมัครคนละ ๕๐๐ บาท (ที่มา : คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ กร.)