วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กองทัพเรือ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้การใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำประปาของหน่วยต่าง ๆ เป็นไปอย่างประหยัดอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

กองทัพเรือ อนุมัติใช้มาตรการประหยัดพลังงานของกองทัพเรือ ประกอบด้วย มาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำประปา ของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัด และถือปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้
         - มาตรการประหยัดไฟฟ้า เลือกหาซื้อและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๕, ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวที่ไม่ใช่ของทางราชการทุกชนิดมาใช้ในสถานที่ทำ งาน, หลังเวลา๑๗.๓๐ น. หรือเลิกปฏิบัติงาน ให้ปิดสะพานไฟหรือสวิตช์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามจุด รวมถึงถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
         - เครื่องปรับอากาศ ไม่นำสิ่งอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนมากหรือมีความชื้นเข้ามาใช้งานภายในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น กาต้มน้ำ เตาไมโครเวฟ เตาหุงต้มทุกชนิด เครื่องถ่ายเอกสาร, ให้เปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือแบบระบบส่งลมเย็น ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น.
        - ๑๖.๐๐ น. สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบระบบทำน้ำเย็น ให้เปิดระบบทำน้ำเย็น เวลา ๐๘.๐๐ น. และปิดเวลา ๑๕.๓๐ น. และปิดเครื่องส่งลมเย็น เวลา ๑๖.๐๐ น., ในวันกีฬาหรือช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้งดใช้เครื่องปรับอากาศ, ตรวจสอบและบำรุงเครื่องปรับอากาศตามวงรอบ รวมถึงทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
        - ไฟแสงสว่าง เปิดใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นและปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานแม้เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ให้ปิดไฟแสงสว่างในช่วงพักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. และหลังเวลาเลิกงานไม่เกิน ๑๖.๓๐ น. , ปิดไฟส่องป้ายโฆษณาและไฟส่องอาคาร ส่วนที่ไม่จำเป็นก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.
        - ลิฟต์ รณรงค์ให้มีการเดินทานการใช้ลิฟต์ขึ้น - ลงเพียงชั้นเดียว
        - คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทันทีที่ไม่ใช้งานหรือในเวลาพักกลางวัน ปิดและถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้งาน, ให้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อการเล่นเกมส์หรือหาความบันเทิงสนุกสนานเด็ดขาด
       - เครื่องถ่ายเอกสาร ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารในห้องปรับอากาศ กดปุ่มพักใช้งานเมื่อใช้งานเสร็จ และหลังเลิกงานให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
       - ตู้เย็นหรือตู้แช่ ควรปิดประตูตู้เย็นให้สนิท อย่าเปิดประตูตู้เย็นบ่อย อย่านำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น ตรวจสอบยางขอบประตูไม่ให้เสื่อมสภาพ ละลายน้ำแข็งในตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังประมาณ ๑๕ เซนติเมตร
        - โทรทัศน์ ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไป อย่าเปิดเสียงดังเกินความจำเป็น ปิดเครื่องรับทันทีเมื่อไม่มีคนดู ให้เปิด - ปิดเครื่องรับโทรทัศน์เท่าที่จำเป็นในการติดตามข่าวสารและไม่ปิดเครื่องด้วย รีโมทคอนโทรลและถอดปลั๊กทุกครั้ง
         - มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะหยุดรอเป็นเวลานาน ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอด ใช้ความเร็วทุกเส้นทางไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ขับขี่ด้วยอัตราความเร็วสม่ำเสมอ หน่วยที่มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้ปิดบริการก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.
          - มาตรการประหยัดน้ำประปา ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด เพราะจะทำให้สูญเสียน้ำจากการกดชักโครกในแต่ละครั้ง, ไม่ควรเปิดก๊อกใช้น้ำไปที่ระดับแรงสุด และปิดให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
          ขอเชิญชวนกำลังพลร่วมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและการใช้พลังงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันให้บังเกิดผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม (ที่มา : กบ.ทร.)

พิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ โครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" ครั้งที่ ๕

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ โครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ดำเนินโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" เพื่อให้บุตรของกำลังพลกองทัพเรือมีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตในสังคม ปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็ง โดยนำธรรมะมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำหรับโครงการวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะในปีนี้ เป็นครั้งที่ ๕ โดยมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ จำนวน ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในการนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จะกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุนการศึกษา สนทนาธรรมกับผู้ร่วมพิธี ฯ และมอบประกาศนียบัตรในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กพร.ทร.)

รัสเซียทำพิธีปล่อยเรือดำน้ำล่องหนลงน้ำ

 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รัสเซีย ทำพิธีปล่อยเรือดำน้ำล่องหน ชั้น Varshavyanka ลำแรกจากทั้งหมด ๖ ลำ ที่อู่ต่อเรือ Admiralty Shipyards กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อเข้าประจำการในกองเรือทะเลดำ ทางตอนใต้ของรัสเซียภายในปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ รัสเซียเริ่มโครงการก่อสร้างเรือดำน้ำล่องหน Project 636 เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ โดยพัฒนาจากเรือดำน้ำพลังดีเซล - ไฟฟ้า ชั้น Kilo ด้วยเทคโนโลยี Stealth สามารถลดการตรวจจับจากเรดาร์และระบบโซนาร์ตรวจการณ์ได้ ความเร็วใต้น้ำ ๒๐ นอต ระยะปฏิบัติการ ๔๐๐ ไมล์ทะเลระยะเวลาปฏิบัติการ ๔๕ วัน มีกำลังพลประจำเรือ ๕๒ นาย ติดตั้งตอร์ปิโด ๑๘ ลูก และขีปนาวุธแบบ พื้น-สู่-อากาศ ๘ ลูก สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่บนบก ผิวน้ำ และใต้น้ำได้อย่างแม่นยำ (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือส่งกำลังพลเข้าร่วมการประชุมวางแผนขั้นกลางการฝึกผสม RIMPAC 2014 ณ มลรัฐฮาวาย

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๕๖) ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ กำลังพลของกองทัพเรือเข้าร่วมการประชุมวางแผนขั้นกลาง การฝึกผสม RIMPAC 2014 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยมี นาวาเอก ดนัย สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการกองการฝึก กองยุทธการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ
        การฝึกผสม RIMPAC เป็นการฝึกผสมทางเรือขนาดใหญ่ในลักษณะพหุภาคี ระหว่างกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากับกองทัพเรือประเทศในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก ทำการฝึกปีเว้นปี บริเวณมลรัฐฮาวาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญในการปฏิบัติการร่วมทางเรือสาขาต่าง ๆ และเสริมสร้างความร่วมมือรหว่างกองทัพเรือแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการฝึก
         การที่กองทัพเรือเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นกลางการฝึกผสม RIMPAC 2014 จะทำให้กำลังพลกองทัพเรือได้มีโอกาสในการเรียนรู้แนวทางการจัดการฝึกผสมขนาดใหญ่ ที่มีประเทศเข้าร่วมการฝึกจำนวนมาก และมีการจัดการฝึกที่ดี ซึ่งจะสามารถนำมาพัฒนาการฝึกของกองทัพเรือได้ รวมทั้งจะได้ร่วมวางแผนและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดกำลังเข้าร่วมการฝึก (ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรือร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในศุภวาระมหามงคลสมัยวันพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม และเพื่อให้ข้าราชการได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป (ที่มา : กพ.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะนายทหารและตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๐
        "กองทัพหรือกองกำลังของชาติในแต่ละเหล่า นอกจากส่วนราชการในเหล่านั้นจะมีมาก ก็ยังมีทั้งผู้ที่บังคับบัญชาชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นรองลงมา หมายความว่า ยังประกอบด้วยกำลังพลไม่ใช่น้อยก็จะต้องมีความเข้าใจกันให้ดีเหมือนกัน ถ้ามีความสามัคคีปรองดองกันในด้านเหล่าต่าง ๆ และภายในเหล่าต่าง ๆ ทั้งการบังคับบัญชาที่พร้อมด้วยความไว้วางใจ ก็จะไม่เป็นสิ่งที่ยากที่จะรักษาเป้าหมายของการมีกำลังของชาติ"