วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสุรางค์ โรจนะสมิต ภรรยา พลเรือโท อธึก โรจนะสมิต

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสุรางค์ โรจนะสมิต ภรรยา พลเรือโท อธึก โรจนะสมิต นายทหารนอกราชการ รับบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ เมรุวัดชัยมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
(ที่มา : ศปก.ทร.)

บทความแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "หลักการพัฒนาตน"

 
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "หลักการพัฒนาตน"
         ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตาม ล้วนปรารถนาความสุขสมหวังในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แต่การที่จะเข้าถึงความสุขสมหวังและดำรงอยู่ในความสุขสมหวังอย่างยั่งยืนนั้น มิได้เกิดขึ้นเองจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาฝึกฝนตนเองในทางที่ถูกต้อง แนวทางที่นักปราชญ์สอนไว?มี ๓ ประการ คือ
          ๑. อ่านตัวให้ออก ได?แก? ทำความเข้าใจตัวเองให้ทะลุปรุโปร่งว่า ตัวเองมีความรู?ความสามารถมีสติปัญญาแค่ไหน มีฐานะอย่างไร มีกำลังเรี่ยวแรงเท่าไร ที่สำคัญจะต้องรู้ใจตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่ เพื่อที่จะได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่สอดคล?องกับสิ่งที่ตนมีอยู่
          ๒. บอกตัวให้ได้ ได้แก่ บอกตัวเองว่า ภายใต้ความรู้ ความสามารถ เป็นต้น ที่มีอยู่นั้น จะรองรับงานอะไรได้บ้าง ถ้าเห็นว่างานน้อยก็ต้องเพิ่มงาน ถ้างานมากเกินกำลังก็ต้องลดลง หรือแสวงหาความรู?และประสบการณ?เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถทำงานนั้นได้สำเร็จด้วยความเรียบร้อย
          ๓. ใช้ตัวให้เป็น ได?แก? เมื่ออ่านตัวออกบอกตัวได?แล?ว ต่อไปก็ลงมือปฏิบัติด้วยการใช้ศักยภาพในตัวเองให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นก็ไม่ท้อแท้ ระดมความเพียรเข้าทำจนงานสำเร็จ หากยังไม่สำเร็จก็ติดตามงานนั้นไม่ปล่อยวาง ที่สำคัญจะต้องใช้สติปัญญาประกอบในการทำงานทุก ๆ ขั้นตอน
           การเข้าถึงความสุขสมหวังในชีวิต ในทางปฏิบัติอาจจะมีหลากหลายวิธี แต่?เมื่อมองในแง?ที่เป็นหลักใหญ่แล้ว การอ่านตัวให้ออก บอกตัวให้?ได้ ใช้ตัวให้เป็นนี้เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาตนที่สำคัญมาก เพราะความสำเร็จทั้งหลายจะไม่?สามารถเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างถาวรได?เลย ถ้าบุคคลทิ้งหลักการพัฒนาตนเอง ดังกล่าวนี้เสีย (ที่มา : ยศ.ทร.)

พิธีปิดการอบรมการปฏิบัติธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ณ วัดเทพนิมิต นครปฐม


พลเรือตรี สุวัตถิ ชิตเดชะ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมการปฏิบัติธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ ณ วัดเทพนิมิต อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
          กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดให้มีการ อบรมการปฏิบัติธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรกองทัพเรือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมการปฏิบัติธรรมได้นำหลักธรรมที่ได้จากการ ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๗ วัน ๖ คืน จัดให้มีการปฏิบัติแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน คือ การสมาทานศีล สวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน สอบอารมณ์ และซักถามปัญหาธรรมต่าง ๆ (ที่มา : ยศ.ทร.)

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือ

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสวัสดิการของศูนย์ศึกษา ยุทธศาสตร์ทหารเรือ ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต สาขาปิ่นเกล้า ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ลงทะเบียนระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มแข่งขัน เวลา ๐๙.๓๐ น.
         ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมัครเป็นทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท และประเภททีม ๓ คน ทีมละ ๔,๐๐๐ บาท หรือจะร่วมบริจาคสมทบทุน สามารถชำระค่าสมัครหรือร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑล ชื่อบัญชี "ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ" หมายเลขบัญชี ๐๗๙ - ๒ - ๓๑๙๕๘ - ๔ โอนเงินแล้วกรุณาส่ง FAX ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๔๐ หรือทางอีเมล์ nsscthailand@hotmail.com สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.navedu.navy.mi.th/stg/activity/310157.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี ประมวล ศรีชำนาญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๔๐ (ที่มา : ศยร.ยศ.ทร.)

ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี ในรายการยามาฮ่าลีกวัน ประจำปี ๒๕๕๗ ใน ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗

 ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว ร่วมชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลึกดิวิชั่น ๑ รายการยามาฮ่าลีกวัน ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๓ ระหว่างทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ ทีมสโมสรศรีราชา บ้านบึง เอฟซี ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ที่มา : คณะอนุกรรมการฟุตบอล ทร.)

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่กิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ
          สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ (ที่มา : กร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "จิตใจอันต่ำทรามนั้นคือจิตใจที่ อ่อนแอ ไม่กล้าและไม่อดทนที่จะประกอบความเพียรพยายามเพื่อความดีและความสำเร็จในทาง ที่ถูกต้องเป็นธรรม หากแต่เห็นแก่ความสะดวก เอาแต่ง่ายเข้าว่า โดยไม่คำนึงถึงคุณความดี จิตใจเช่นนี้จึงทำให้บุคคลเป็นคนมักง่ายยอมเกลือกกลั้วอยู่กับสิ่งเลวทราม และทุจริต ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็หาแต่ทางที่ง่ายที่ต่ำ เพราะเห็นไปว่าจะได้ผลโดยสะดวกรวดเร็วด้วยวิธีการอย่างนั้น ซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ คนมักง่ายผู้เห็นแต่กับความสะดวกนี้ ยิ่งทำงานไปก็ยิ่งก่อปัญหาเพราะไม่เคยชินกับงานที่ยากลำบาก ไม่เคยฝึกเผชิญกับความอดทนกับความจริงและการแก้ปัญหาในทางที่ถูก ผลที่สุดจะเอาตัวไม่รอดจะต้องจมอยู่ในตม คือความต่ำทรามนั่นเองงานที่ตนทำก็ต้องพลอยทรุดต่ำลงไป"
          พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๑