วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กรมสารบรรณทหารเรือ แจ้งการฝากส่งบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘

 กรมสารบรรณทหารเรือ แจ้งการฝากส่งบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้จ่าหน้าชื่อ นามสกุล และสังกัดของผู้รับให้ชัดเจน
        ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงวาระส่งบัตรอวยพรในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๘ การปฏิบัติที่ผ่านมา ประสบปัญหาที่ไม่สามารถจัดส่งบัตรอวยพรให้ถึงผู้รับตามความประสงค์ได้ เนื่องจากผู้ส่งบัตรจ่าหน้าเพียงชื่อ นามสกุล แต่มิได้ใส่สังกัดของผู้รับ จึงไม่สามารถจัดส่งบัตรอวยพรให้ได้และมีบัตรอวยพรตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ที่จะฝากส่งบัตรอวยพร จ่าหน้าชื่อ นามสกุล และสังกัดของผู้รับให้ชัดเจน สำหรับผู้ที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ขอได้กรุณาจ่าหน้าชื่อ นามสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจน พร้อมกับติดดวงตราไปรษณียากรตามอัตราที่กำหนดให้เรียบร้อย
         จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สบ.ทร.)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานดำเนินงานปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดเสม็ดงาม หมู่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
         กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมใน การ ดูแลรักษาป่าชายเลนและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการแสดงดนตรีและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้ เคียงร่วมกิจกรรม ฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. (ที่มา : กปช.จต.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี ฯ โดยในช่วงเช้าผู้บัญชาการทหารเรือประกอบพิธีสักการะศาลกรมหลวงชุมพรฯ, กล่าวถวายพระพร นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราช
         จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ประกอบพิธีรับขวัญโค จำนวน ๑๐ ตัว และสุกร ๑ ตัว และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคเงินและสูจิบัตรกรรมสิทธิ์โค - สุกร ให้แก่ผู้รับมอบ
         กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค - สุกร ในครั้งนี้ เนื่องจากศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ มีกิจการการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและจำหน่ายมาโดยตลอด ซึ่งต้องมีการฆ่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคและสุกร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ยากจนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปโดยได้รับความร่วม มือจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปและกำลังพลของกองทัพเรือที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการกุศลในครั้งนี้ (ที่มา : สก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ในชีวิตทุกวันๆ ก็ได้มีโอกาสเข้าโรงเรียน ก็หาความรู้ แล้วมีโอกาสที่จะได้เห็นชีวิตของตัวเองและของคนอื่น ขอให้ถือว่าเป็นอาหารทั้งนั้น เป็นอาหารสมอง และเมื่อได้รับอาหารแล้ว ให้ไปพิจารณา คือไปไตร่ตรอง ไปคิดให้ดี ถ้าทำเช่นนี้แล้ว ทุกคนจะสามารถที่จะสร้างตัวเองให้แข็งแรง เพื่อที่จะทำประโยชน์แก่ตนเอง สร้างบ้านเมือง สร้างท้องที่ของตัว สร้างตนเองให้เจริญตามที่ทุกคนต้องการ"
         กระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะเยาวชนชายหญิงจากถิ่นทุรกันดารใน เขตปฏิบัติการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆ รวม ๒๔ จังหวัด พร้อมด้วยพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๖