วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

กองทัพเรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔

กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อเพื่อน จัดกิจกรรมในโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่สัตหีบ โดยจะมีพิธีเปิดโครงการ ฯ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         กองทุนเพื่อเพื่อน ได้จัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้าจากสถานที่ต่าง ๆ มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนดังกล่าวได้รับการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งในปีนี้จะนำเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เยาวชนชาวเขาจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา เด็กพิเศษจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา จากภาคกลาง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว กลุ่มลูกหลานแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิกรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดกรุงเทพฯ และลพบุรี เยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กระยอง และนักเรียนเด็กพิเศษ จังหวัดจันทบุรี จำนวนประมาณ ๑,๑๐๐ คน และอาสาสมัคร จำนวน ๑๐๐ คน จัดกิจกรรม ณ ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
         การที่กองทัพเรือให้การสนับสนุนโครงการแด่น้องผู้มีความหวังมาโดยตลอด จะเป็นการร่วมส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกและผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ถูกต้อง ตามแผนการดำเนินการประจำปี ๒๕๕๗ จึงขอให้สมาชิกทุกท่านกรุณาตรวจสอบข้อมูลของตนเอง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (Download แบบฟอร์ม) และกรุณาส่งคืนแบบฟอร์มดังกล่าวให้กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ดังนี้
        - พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๘๓ - ๕ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ - ๕, ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๗๕
        - พื้นที่สัตหีบ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๓๑๕๙ หรือ ๐๓๘ ๔๓๘ ๖๙๒
        - พื้นที่สงขลา กองบังคับการ ฐานทัพเรือสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๒๒๑๗๑ หรือ ๐๗๔ ๓๑๑ ๘๙๓
        - พื้นที่พังงา กองบังคับการฐานทัพเรือพังงา หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๒๑๒๑๐ หรือ ๐๗๖ ๕๙๕ ๒๘๘ (ที่มา : สก.ทร.)

กองทัพเรือจัดหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร ตั้งแต่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ กำลังประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ พร้อมกำลังพล มี พลเรือตรี นริส ประทุมสุวรรณ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
        การไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกัน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้กำลังทางเรือในเชิงการทูต และเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเดินทางในน่านน้ำต่าง ประเทศให้กับกำลังพลกองทัพเรือ (ที่มา : ทรภ.๑)

กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกและผู้รับเงินสงเคราะห์


กิจการ การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกและผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ถูกต้อง ตามแผนการดำเนินการประจำปี ๒๕๕๗ จึงขอให้สมาชิกทุกท่านกรุณาตรวจสอบข้อมูลของตนเอง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (Download แบบฟอร์ม) และกรุณาส่งคืนแบบฟอร์มดังกล่าวให้กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ดังนี้
        - พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๘๓ - ๕ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ - ๕, ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๗๕
        - พื้นที่สัตหีบ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๓๑๕๙ หรือ ๐๓๘ ๔๓๘ ๖๙๒
        - พื้นที่สงขลา กองบังคับการ ฐานทัพเรือสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๒๒๑๗๑ หรือ ๐๗๔ ๓๑๑ ๘๙๓
       - พื้นที่พังงา กองบังคับการฐานทัพเรือพังงา หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๒๑๒๑๐ หรือ ๐๗๖ ๕๙๕ ๒๘๘ (ที่มา : สก.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้บัญชาการทหารเรือฟิลิปปินส์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

วันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก พลเรือโท Jose Luis M Alano ผู้บัญชาการทหารเรือฟิลิปปินส์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ
         การเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้บัญชาการทหารเรือฟิลิปปินส์ และภริยา พร้อมด้วยคณะ ในฐานะแขกของกองทัพเรือในครั้งนี้ เพื่อแนะนำตัวและอำลาในคราวเดียวกัน เนื่องจากผู้บัญชาการทหารเรือฟิลิปปินส์จะเกษียณอายุราชการในกลางปี ๒๕๕๗ นี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือฟิลิปปินส์ โดยการเข้าเยี่ยมคำนับ ประกอบด้วยพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ การสนทนาข้อราชการ และแลกเปลี่ยนโล่ที่ระลึก โดยมี พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมการรับเยี่ยม (ที่มา : ขว.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความบังคับตนเองนั้นเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกระลึกได้ว่า อะไรเป็นอะไรหรือเรียกสั้น ๆ ว่า สติ กล่าวคือ ก่อนที่บุคคลจะทำ จะพูด หรือแม้แต่จะคิดเรื่องต่าง ๆ สติหรือความรู้สึกระลึกได้นั้นจะทำให้หยุดคิดว่า สิ่งที่จะทำนั้นผิดชอบชั่วดีอย่างไร จะมีผลเสียหายหรือจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาว"
         พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐