วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปรกติสุขอยู่ได้ ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศ และคนไทยทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีกันดี และรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ประสานส่งเสริมกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาทหารนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่มีผลดีเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้านการต่อสู้ป้องกัน เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ ทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือสนับสนุนกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นเพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยาก และพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญผาสุกแก่ประชาชน ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับวันจะสลับซับซ้อนยากจะเข้าใจยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าในภาวการณ์เช่นนี้ หากคนไทยเราประพฤติตนปฏิบัติงานโดยขาดจิตสำนึกในประโยชน์ร่วมกันของชาติแล้ว ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของชาติ ทหารในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งซึ่งมีความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง จะต้องตั้งสติให้มั่น ทำความเห็นความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วร่วมกันใช้ความรู้ความคิดปฏิบัติภารกิจทั้งปวงด้วยวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบด้วยความเป็นไทย ทั้งในความคิด จิตใจและการกระทำ โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองเป็นเป้าหมาย จักได้เป็นตัวอย่างชักนำคนไทยทุกคนทุกฝ่าย ให้มีจิตสำนึกในชาติ พร้อมใจกันที่จะร่วมมือร่วมงานกัน เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป”พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐

เรือฟริเกต HMAS Stuart ของออสเตรเลียเยือนมาเลเซีย


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานจากกระทรวงกลาโหมมาเลเซียว่า เรือฟริเกต HMAS Stuart  ของกองทัพเรือ ออสเตรเลีย พร้อมกำลังพล จำนวน ๑๘๘ นาย เยือนท่าเรือโกตากินะบะลู รัฐซาบาห์ มาเลเซีย  เพื่อรับการส่งกำลังบำรุง เป็นเวลา ๓ วัน ภายหลังเข้าร่วมสวนสนามและฝึก Nichi Ghou Trident  ที่ญี่ปุ่น  เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และได้เข้ารับการส่งกำลังบำรุงที่เมืองจ้านเจียงของจีน (ที่มา : ขว.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓


สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ๕๓๓ ทุน และกำหนดพิธีมอบทุน ใน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ นันทอุทยานสโมสร

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประกาศผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น ๕๓๓ ทุน ประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องพิไชยญาติ โดยสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรให้นำบุตรไปรับทุนการศึกษา พร้อมกับตนเองเพื่อรายงานตัวลงทะเบียน หากสมาชิกท่านใดไม่นำบุตรไปรับทุนการศึกษาในวันดังกล่าว จะต้องแจ้งเป็นหนังสือตามแบบฟอร์ม ถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พร้อมแนบสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือทางโทรสารหมายเลข ๕๕๐๘๘ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะโอนเงินให้แก่สมาชิกนับแต่วันที่ทำพิธีมอบทุนแล้ว ๓๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป) (ที่มา : สอ.วด.)

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒ อัตรา

 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานตัดผม ๑ อัตรา รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐสนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการใน ตำแหน่งดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ที่ แผนกบัญชีพล กองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบัญชีพล กองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๖๑๖ (ที่มา : สสท.ทร.)