วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"การทำงานใหญ่ ๆ ทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้น ไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ริเริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรเวชกรรมเพิ่มเติมจากช่วงเวลาปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการดูแลรักษาให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์- วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก..."ทางเลือกที่ช่วยในการบริหารจัดการเวลา" โดยมีค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทางไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาท สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ ต่อ ๒๕๔๔ (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.)

กองทัพเรือ ร่วมฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 บริเวณทะเลอันดามัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ

กองทัพเรือ โดย กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ จัดตั้งหมู่เรือฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 (มฝ.ผส.มปท.๑๕) บริเวณทะเลอันดามันพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีกำลังเข้าร่วมฝึกประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง, เรือหลวงสุโขทัย, เรือหลวงทยานชล เป็นกำลังสมทบฝึก และ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ มี นาวาเอก สุเทพ ปัจฉาการ เสนาธิการกองเรือบรรทุก เฮลิอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมฯ
         การฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 เป็นการฝึกปฏิบัติการทางเรือสาขาการปราบเรือดำน้ำ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมสร้างความรู้สาขาการปราบเรือดำน้ำ รวมถึงทำให้กำลังพลกองทัพเรือมีความรู้ ความเข้าใจในเอกสารสั่งการ บรรณสาร คู่มือต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างเรือ - เรือ และเรือ - อากาศยาน สำหรับการฝึกในปีนี้ ใช้เส้นทางการเดินเรือจาก ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต - ฐานทัพเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์ - ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
         การที่กองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 ในครั้งนี้ จะทำให้กำลังพลมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ รวมทั้งได้เห็นความก้าวหน้าของเรือและระบบอาวุธสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน (ที่มา : ยก.ทร.)

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หากเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๓ กิโลเมตร, ๑๐ กิโลเมตร, ๒๑.๑ กิโลเมตร และ ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร
         การจัดแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมในวันทหารนาวิกโยธินและครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนานักกีฬา และการท่องเที่ยวในภูมิภาค
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" โดยการโอนเงินเข้าบัญชี "ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน" หมายเลขบัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๘๔๔๗๙ - ๓ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสัตหีบ และส่งสำเนาการสมัครและการโอนเงินไปที่ ออนไลน์ / www.marines.navy.mi.th/register_run หรือ ไอดีไลน์ / marines.wra หรือ Facebook/marines.wra2008@gmail.com หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ - ๓๓๔๑๑๓ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ ๑ ตัว และรับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย รับสมัคร ๕,๐๐๐ คน เท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๑๓๐๓ (ที่มา : นย.)

กองทัพเรือสิงคโปร์ติดตั้งเรดาร์ STIR 1.2 EO Mk 2 บนเรือฟริเกต RSS Intrepid

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีรายงานว่า กองทัพเรือสิงคโปร์จะติดตั้งเรดาร์ STIR 1.2 EO Mk 2 ของบริษัท Thales และระบบควบคุมการยิง Electro-optical Fire-control Director System บนเรือฟริเกต RSS Intrepid ซึ่งเป็นเรือชั้น Formidable ทั้งนี้ สิงคโปร์ติดตั้งเรดาร์ STIR 1.2 EO Mk 2 ให้กับเรือฟริเกตชั้นดังกล่าวทั้ง ๖ ลำ มี ขีดความสามารถในการค้นหา-ติดตามและสนับสนุนระบบอาวุธ อาทิ ปืน Oto Melara ขนาด ๗๖/๖๒ มิลลิเมตร (ที่มา : ขว.ทร.)