วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้เข้ามาเป็นทหารทุกคนย่อมทราบดีว่า งานในหน้าที่ของตนนั้น เป็นงานหนัก เปี่ยมไปด้วยความยากลำบากมากไปด้วยอันตรายถึงชีวิต ทั้งยังต้องรับผิดชอบอย่างสูงเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความมั่นคงปลอดภัย ของชาติ ทหารทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกอย่าง ด้วยการหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้มีสมรรถภาพอันสมบูรณ์กล้าแข็งทุกเมื่อ และตื่นตัวอยู่เสมอ ในอันที่จะศึกษาสอดส่องข่าวสารให้รู้ทันและรู้ชัดถึงเหตุการณ์ความเป็นไปของประเทศและของโลก จักได้สามารถวินิจฉัยและปฏิบัติการในทุกสถานการณ์ได้ถูกต้อง ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่ง จะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นงานส่วนรวมที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำ ทั้งทหารทั้งพลเรือน จึงจำเป็นจะต้องรักษาความสามัคคีในชาติ และความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติไว้ให้มั่นคงและหนักแน่นทุกเมื่อ ชาติของเราจึงจะตั้งมั่นอยู่ โดยอิสรเสรี มีความผาสุกสงบและความเจริญวัฒนาตลอดไปได้ ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนาพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร แก่นายทหารผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๑

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบ เสื้อพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบเสื้อพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื่นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ(ที่มา : สลก.ทร.

กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ จัดงาน “เดิน –วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี”


วันนี้ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธาน แถลงข่าว การจัดงาน “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ปี” ณ สโมสรราชนาวิกสภาอาคารราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี หม่อมราชวงศ์ จิยากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิ ราชสกุลอาภากร ฯ ร่วมแถลงข่าวกองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย กำหนดจัดงาน “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี” ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสุขภาพข้าราชการของกองทัพเรือ ประชาชนทั่วไป และเพื่อนำรายได้จากการจัดงานฯ สมทบทุนจัดสร้างนิทรรศการกึ่งถาวรอาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้สนใจร่วมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๙๙๖ และ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ ได้ตั้งแต่บัดนี้(ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช จัดงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย”

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวชุมชนบางกอกน้อย ๔๒ ชุมชน ร่วมจัดงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชู สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนบางกอกน้อย กับชุมชนใกล้เคียง โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราช ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของชาวบางกอกน้อย นิทรรศการหัตถกรรมและภูมิปัญญา เช่น ขันลงหินบ้านปุ ข้าวเม่าหมี่ มะตูมเชื่อม และเรือกระทงจากกาบมะพร้าว และการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารเรือ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จัดงานจะนำไปสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย” ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว(ที่มา : สก.ทร.)