วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความ จงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษา ประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3129#sthash.BL03WnW1.dpuf
ความ จงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษา ประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3129#sthash.BL03WnW1.dpuf

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารบรูไนดารุสซาลาม เพื่อแนะนำตัว

วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) ๐๙.๐๐ น.  พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ให้การต้อนรับ พันโท Norudin bin Salleh ผู้ช่วยทูตทหาร บรูไนดารุสซาลาม ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ ร่วมให้การต้อนรับ
การเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือของผู้ช่วยทูตทหารบรูไนดารุสซาลาม นอกจากจะเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กองทัพเรือกำหนดแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกอง ทัพเรือกับกองทัพเรือบรูไนดารุสซาลามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3134#sthash.oNbHJzsp.dpuf

พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายแบบและพัสดุ สำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งและสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง

วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายแบบและพัสดุ สำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายกองทัพเรือ และ พลเรือตรี เอกชัย ตรุศบรรจง  รองผู้จัดการ (บริหาร) บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายบริษัทอิตัลไทย มารีน จำกัด และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือและผู้แทนบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เข้าร่วมพิธี
ในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๐๐ น.  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายวิรัตน์ ชนะสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง โดยมี พลเรือโท ไพฑูรย์  ประสพสิน  รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายกองทัพเรือ และ นายเชิดชัย ชาญวิทย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด
กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้กองทัพเรือซื้อแบบและพัสดุสำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง พร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ ส่วนสนับสนุน สายไฟและสายสัญญาณที่ใช้กับอุปกรณ์ที่กองทัพเรือเป็น   ผู้จัดหา รวมถึงการบริการทางเทคนิคในการออกแบบติดตั้ง เชื่อมต่อ การตรวจรับ การทดสอบทดลองอุปกรณ์ การฝึกอบรม การสนับสนุน การส่งกำลังบำรุงรวม เอกสารคู่มือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเรือ ในสาขาต่าง ๆ ตามแบบเรือ การประกันภัยและการขนส่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จาก บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด โดยส่งมอบแบบแปลนรายละเอียดสำหรับการสร้างเรือและพัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ สร้างเรือในลักษณะ Package Deal และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กองทัพเรือดำเนินการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง รวมทั้งส่งมอบแบบรายละเอียดที่ใช้ในการสร้างเรือจริง โดยใช้แบบเรือ เรือหลวงกระบี่ เป็นแบบพื้นฐาน จนกระทั่งส่งมอบ ณ อู่ราชนาวีมหิดล กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
สำหรับการลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง (เรือ ลจก.) กับ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ในครั้งนี้ จำนวน ๑ ลำ พร้อมระบบอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เอกสาร ส่วนสนับสนุน การทดสอบทดลอง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น การฝึกอบรม การตรวจรับและพิธีกรรมต่าง ๆ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนกระทั่งส่งมอบเรือ
การลงนามทั้งสองสัญญาในครั้งนี้ จะเป็นการยืนยันถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือและ บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด และบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี (ที่มา : สยป.ทร.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3135#sthash.DMfiDGvA.dpuf
วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายแบบและพัสดุ สำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายกองทัพเรือ และ พลเรือตรี เอกชัย ตรุศบรรจง  รองผู้จัดการ (บริหาร) บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายบริษัทอิตัลไทย มารีน จำกัด และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือและผู้แทนบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เข้าร่วมพิธี
ในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๐๐ น.  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายวิรัตน์ ชนะสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง โดยมี พลเรือโท ไพฑูรย์  ประสพสิน  รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายกองทัพเรือ และ นายเชิดชัย ชาญวิทย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด
กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้กองทัพเรือซื้อแบบและพัสดุสำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง พร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ ส่วนสนับสนุน สายไฟและสายสัญญาณที่ใช้กับอุปกรณ์ที่กองทัพเรือเป็น   ผู้จัดหา รวมถึงการบริการทางเทคนิคในการออกแบบติดตั้ง เชื่อมต่อ การตรวจรับ การทดสอบทดลองอุปกรณ์ การฝึกอบรม การสนับสนุน การส่งกำลังบำรุงรวม เอกสารคู่มือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเรือ ในสาขาต่าง ๆ ตามแบบเรือ การประกันภัยและการขนส่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จาก บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด โดยส่งมอบแบบแปลนรายละเอียดสำหรับการสร้างเรือและพัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ สร้างเรือในลักษณะ Package Deal และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กองทัพเรือดำเนินการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง รวมทั้งส่งมอบแบบรายละเอียดที่ใช้ในการสร้างเรือจริง โดยใช้แบบเรือ เรือหลวงกระบี่ เป็นแบบพื้นฐาน จนกระทั่งส่งมอบ ณ อู่ราชนาวีมหิดล กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
สำหรับการลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง (เรือ ลจก.) กับ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ในครั้งนี้ จำนวน ๑ ลำ พร้อมระบบอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เอกสาร ส่วนสนับสนุน การทดสอบทดลอง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น การฝึกอบรม การตรวจรับและพิธีกรรมต่าง ๆ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนกระทั่งส่งมอบเรือ
การลงนามทั้งสองสัญญาในครั้งนี้ จะเป็นการยืนยันถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือและ บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด และบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี (ที่มา : สยป.ทร.)
- See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3135#sthash.DMfiDGvA.dpuf

อินเดียและออสเตรเลียจัดการฝึกทางทะเล AUSTINDEX 15

อินเดีย และออสเตรเลียจัดการฝึกทางทะเล AUSTINDEX 15 ร่วมกันเป็นครั้งแรกในอ่าวเบงกอล นอกชายฝั่งเมืองวิสาขปัตนัม ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อสร้างหลักประกันความสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมีการฝึกปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำ ตลอดจนปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะจัดการฝึกเช่นนี้ต่อไปในทุก ๆ ๒ ปี (ที่มา : ขว.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3132#sthash.siPmKatK.dpuf
อินเดีย และออสเตรเลียจัดการฝึกทางทะเล AUSTINDEX 15 ร่วมกันเป็นครั้งแรกในอ่าวเบงกอล นอกชายฝั่งเมืองวิสาขปัตนัม ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อสร้างหลักประกันความสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมีการฝึกปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำ ตลอดจนปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะจัดการฝึกเช่นนี้ต่อไปในทุก ๆ ๒ ปี (ที่มา : ขว.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3132#sthash.siPmKatK.dpuf
อินเดีย และออสเตรเลียจัดการฝึกทางทะเล AUSTINDEX 15 ร่วมกันเป็นครั้งแรกในอ่าวเบงกอล นอกชายฝั่งเมืองวิสาขปัตนัม ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อสร้างหลักประกันความสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมีการฝึกปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำ ตลอดจนปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะจัดการฝึกเช่นนี้ต่อไปในทุก ๆ ๒ ปี (ที่มา : ขว.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3132#sthash.siPmKatK.dpuf
อินเดีย และออสเตรเลียจัดการฝึกทางทะเล AUSTINDEX 15 ร่วมกันเป็นครั้งแรกในอ่าวเบงกอล นอกชายฝั่งเมืองวิสาขปัตนัม ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อสร้างหลักประกันความสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมีการฝึกปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำ ตลอดจนปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะจัดการฝึกเช่นนี้ต่อไปในทุก ๆ ๒ ปี (ที่มา : ขว.ทร.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3132#sthash.siPmKatK.dpuf