วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ใดสละชีวิตเป็นชาติพลี เป็นวีรบุรุษผู้รักชาติรักบ้านเกิดเมืองนอนอย่างแท้จริง และได้ทำหน้าที่ของคนไทยอย่างสมบูรณ์ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนจักต้องรักษาเกียรติประวัติของ ผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ และถือเอาเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติตลอดสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ผู้สมัครเป็นชาย หรือหญิง โสด อายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔) มีสัญชาติไทย บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีบุคลิกภาพดี มีสัดส่วนของร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอมต้น ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมาเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ ในวัน และเวลาราชการ(ที่มา : ฐท.กท.)
 กอง ทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
     ผู้สมัครเป็นชาย หรือหญิง โสด อายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔) มีสัญชาติไทย บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีบุคลิกภาพดี มีสัดส่วนของร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอมต้น ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้
     สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมาเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ ในวัน และเวลาราชการ
     (ที่มา : ฐท.กท.) - See more at: http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3865#sthash.Z6ALcMPA.dpuf

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับจัดกระเช้าปีใหม่ ๒๕๕๙

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้นำผลิตภัณฑ์การเกษตรของกองทัพเรือ และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ มาจำหน่ายในรูปแบบกระเช้าปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญของฝากให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ นำไปมอบให้แก่ญาติ มิตร ผู้ที่เคารพนับถือ โดยเริ่มรับจองและจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีกระเช้าให้เลือกซื้อ จำนวน ๕ ประเภท ในราคา ๒๕๐ บาท ๓๓๐ บาท ๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท และ ๑,๕๐๐ บาทผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ ประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๐๕ ๐๗๖๗ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๕๒๓ หรือ นาวาตรีพงษ์ศักดิ์ ภู่ถาวร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๓๕๒ ๕๘๕๖ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๙๖๙ และนาวาตรี ชัชวาลย์ โชคชัยวัฒนวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๑๓ ๗๐๗๔ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๖๐๕(ที่มา : สก.ทร.)

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมพลาธิการทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๘ อัตราผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.supply.navy.mi.th/สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันราชการ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๐๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ที่แผนกกำลังพล กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๓(ที่มา : พธ.ทร.)

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้นำผลิตภัณฑ์การเกษตรของกองทัพเรือ และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ มาจำหน่ายในรูปแบบกระเช้าปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญของฝากให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ นำไปมอบ


กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook(ที่มา : สลก.ทร.)

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองทัพหรือกองกำลังของชาติ ในแต่ ละเหล่า นอกจากส่วนราชการในเหล่านั้น จะมีมากก็ยังมีทั้งผู้ที่บังคับบัญชาชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นรอง ลงมา หมายความว่ายังประกอบด้วยกำลังพล ไม่ใช่น้อย ก็จะต้องมีความเข้าใจกันให้ดีเหมือนกันถ้ามีความสามัคคีปรองดองกันในด้านเหล่าต่างๆและภายในเหล่าต่าง ๆ ทั้งการบังคับบัญชาที่พร้อมด้วยความไว้วางใจ ก็จะไม่เป็นสิ่งยากที่จะรักษาเป้าหมายของการมีกำลังของชาติพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะนายทหาร และตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เข้าเฝ้าฯ ถวาย พระพรชัยมงคล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๐

การประชุมหารือเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กองทัพเรือ ในฐานะศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้จัดการประชุม เพื่อหารือเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ภาคประมง ตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ทุกหน่วยราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงาน อย่างเป็นระบบ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยสรุปข้อหาเรือเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ ได้ดังนี้๑. การแก้ไขปัญหาแรงงานทั้งระบบ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ เน้นการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคการประมงและอุตสาหกรรมแปรรูป ระยะที่ ๒ จะขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาแรงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยมี กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบ๒. ให้ กระทรวงแรงงาน ออกประกาศเพื่อให้สถานประกอบการปรับปรุงสุขลักษณะในการทำงานให้ดีขึ้น และกระทรวงมหาดไทย จัดให้มีชุดบูรณาการ เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงสถานประกอบการในแต่ละพื้นที่๓. ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และไม่ให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินคดี๔. ให้ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูรณาการปราบปรามการบังใช้แรงงานผิดกฎหมาย/การค้ามนุษย์ในภาคการประมง๕. ให้ กรมประมง ดำเนินการออกประกาศการแบ่งเขตพื้นที่การทำประมง ให้มีความชัดเจนระหว่าง เขตการทำประมงพื้นบ้านและการทำประมงเชิงพาณิชย์๖. ให้ กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการแสวงหาความร่วมมือด้านการจัดการแรงงาน MOU เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน๗. ยกระดับองค์ประกอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปมผ. โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมจากองค์กรต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้ทุกหน่วยราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ(ที่มา: สลก.ทร.)

กองทัพเรือ จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล

กองทัพเรือ จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงสุโขทัย พร้อมอากาศยาน และชุดปฏิบัติการทำลายใต้น้ำจู่โจม ชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดปฏิบัติการจิตวิทยา พร้อมให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน โดยสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๙๖ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากทะเลจีนใต้จะเคลื่อนตัวมาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและจะส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก คลื่นลมบริเวณอาวไทยมีกำลังแรง โดยจะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ไปถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ขอให้ประชาชนในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันระวังอันตราย จากฝนตกหนักและฝนตกสะสม สำหรับชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง(ที่มา:สลก.ทร.)

กำหนดสวดพระอภิธรรมมารดา นาวาโทหญิง แจ่มใส พันทวี

มารดาของ นาวาโทหญิง แจ่มใส พันทวี หัวหน้าแผนกเลขานุการ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดวังตะกู ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึง๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดสวด พระอภิธรรม เวลา ๒๐.๐๐ น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานวัดวังตะกู อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งมายังผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะ สิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือ ให้ถูกต้องและเป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ


หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัคร ทหารกองหนุน (ทุกเหล่าทัพ) และบุคคล พลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) จำนวนมากผู้สมัครต้องเป็นชายไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ – ๒๘ ปี บิดา มารดา ถือสัญชาติไทยโดย กำเนิด เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป สำหรับบุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ ปีที่ ๕ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง บุคลิกลักษณะท่าทางดี ความประพฤติเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตรขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย ว่ายน้ำเป็นกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สามารถสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒ และ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๙๓(ที่มา : กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ)

กรมการขนส่งทหารเรือ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเทศกาลปีใหม่

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันปีใหม่ กับกรมการขนส่งทหารเรือ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.(ที่มา : ขส.ทร.)

กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

กรมบัญชีกลางได้ปรับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงินกับสถาบันการเงิน สำหรับผู้รับบำนาญ ที่ยื่นกู้เงินกับสถาบันการเงิน และขอกู้เงินไม่เต็มจำนวนในหนังสือรับรอง หากต้องการที่จะกู้เงินเพิ่มก็สามารถกู้เงินกับสถาบันการเงินเดิมได้ โดยใช้หนังสือรับรองฉบับเดิม แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน โดย จำนวนเงินที่กู้เดิมกับจำนวนเงินที่กู้เพิ่มรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินจำวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสำหรับผู้รับบำนาญที่ยื่นกูเงินกับสถาบันการเงินเต็มจำนวนในหนังสือรับรอง และได้ชำระเงินคืนบางส่วน หากต้องการกู้เงินเพิ่มในส่วนที่ได้ชำระไปแล้ว ก็สามารถกู้เงินเพิ่มกับสถาบันการเงินเดิมได้เช่นกัน โดยใช้หนังสือรับรองฉบับเดิม ซึ่งจำนวนเงินที่กู้เดิมกับจำนวนเงินที่กู้เพิ่ม เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรอง และเป็นไปตามเกณฑ์การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่ท่านได้ยื่นกู้ไว้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป(ที่มา : กรมบัญชีกลาง)

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียร ที่จะสร้างสรรค์ ความดีงามให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษา มิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัว และส่วนรวมพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ.๒๕๓๙

กองทัพเรือ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา(ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือจัดโครงการ “เปิดหน่วยช่วยชาติ”

กองทัพเรือ จัดโครงการ “เปิดหน่วย ช่วยชาติ” สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มรายได้และลดค่า ครองชีพให้ประชาชน โดยเปิดพื้นที่หน่วยงานของกองทัพเรือ ให้ประชาชนมาจำหน่ายสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำมาจำหน่าย ในราคาถูก โดยมีพื้นที่เปิดให้จำหน่ายสินค้าดังนี้๑. พื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๔๖ และ ๐๙ ๔๑๑๘ ๕๓๖๔๒. พื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๓๙๓. พื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๐๓ และ ๐๙ ๓๖๑๖ ๕๖๙๓๔. พื้นที่อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๖๐๘๑ และ ๐๘ ๔๘๗๗ ๘๙๑๑๕. พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ และ ๐๘ ๖๓๒๔ ๒๔๙๗ ขอเชิญชวนผู้สนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า และเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิตตามโครงการดังกล่าวได้ตามสถานที่ และวัน ดังกล่าว(ที่มา : กพร.ทร.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี ๒๕๕๙

กรมแพทย์ทหารเรือ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ผู้สนใจสมัครต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ ๑ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (basic medical sciences) และขั้นตอนที่ ๒ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical sciences) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา การปฏิบัติงาน และศีลธรรม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ ไม่มีประวัติหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการคดีทางอาญา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.srkhospital.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๘๗(ที่มา: รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จิตใจและความประพฤติที่สะอาด และมีระเบียบ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิตจิตใจทั้งความประพฤติ ดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้น เองได้ หากแต่จำเป็นต้องฝึกหัดอบรม และสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอ นับตั้งแต่บุคคลเกิด ดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมา ทุกยุคทุกสมัย ทั้งเพื่อให้สามารถรักษาตัว และมีความสุข ความสำเร็จในการครองชีวิต ทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยความผาสุกสงบพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดการสัมมนาของสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๖

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคุณสมบัติดังนี้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า เป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ถึง ๓๑ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ – ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘)โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเริ่มจำหน่ายระเบียบการรับสมัครฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.navedu.navy.mi.th หรือสอบถามได้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๖๖๓ ๕๓๖๖๔ หรือ ๕๓๖๖๕(ที่มา : คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙/ยศ.ทร.)

กองทัพเรือจัดวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดยกรมกำลังพลทหารเรือ จัดกิจกรรมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในกิจกรรมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพฯ ยังจัดให้มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต จัดวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐานการเล่นกีฬา นอกจากทำให้ร่างกายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังมีส่วนช่วย ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีวินัย มีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลดีให้เกิดแก่องค์กรโดยส่วนรวมต่อไป      (ที่มา: กพ.ทร.)

แจ้งข่าวการสำรองที่นั่ง ล่องเรือฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

ตามที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดโปรแกรมสุดพิเศษส่งท้ายปี ล่องเรือชมทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ขอเรียนให้ผู้สนใจทราบว่าขณะนี้ที่นั่งจองเต็มจำนวนแล้วจึงแจ้งมาให้ผู้สนใจทราบ

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ๆ

 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ๆ-- DOWNLOAD --การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ๆ-- DOWNLOAD --
การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ๆ
-- DOWNLOAD -- - See more at: http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3239#sthash.R0sjxySD.dpuf
การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย ๆ
-- DOWNLOAD -- - See more at: http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3239#sthash.R0sjxySD.dpuf

ร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ -- DOWNLOAD -- 

ร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ


ดาวน์โหลดเอกสาร ร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหา มาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนา และการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยแก่งแย่งเบียดเบียนมาจากผู้อื่น ความเจริญที่แท้นี้มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย ตรงกันข้าม กับความเจริญอย่างเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาด้วยความประพฤติไม่เป็นธรรมของบุคคล ซึ่ง มีลักษณะเป็นการทำลายล้าง เพราะให้โทษบ่อนเบียนทำลายผู้อื่นและส่วนรวม การบ่อนเบียนทำลายนั้น ที่สุดก็จะกลับมาทำลายตน ด้วยเหตุที่ เมื่อส่วนรวมถูกทำลายเสียแล้ว ตนเองก็จะยืนตัวอยู่ไม่ได้ จะต้องล่มจมลงไปเหมือนกันพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๑๘

คณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชน ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๖๐ คน ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการทหารเรือกองทัพเรือได้จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มพูนมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โครงการดังกล่าวยังได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยการนำ เยาวชนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งเรือหลวงและงานด้านอนุรักษ์ของกองทัพเรือการจัดโครงการฯ เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เยาวชนมีทัศนคติและความ รู้สึก ที่ดีต่อกองทัพเรือ สามารถเชื่อต่อความรู้สึกที่ดีและขยายผลไปยังครอบครัวของตนเองและชุมชนที่อยู่ อาศัยได้เป็นอย่างดี(ที่มา : กพร.ทร.)

ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ขอความร่วมมือจากกำลังพลของกองทัพเรือ ในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และการจราจร ในบริเวณพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และวังนันทอุทยาน ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งมีความเป็นมาตรฐานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยขอความร่วมมือ ดังนี้- ในเวลากลางวัน เมื่อขับรถยนต์ผ่านเข้า – ออก กรุณาลดกระจกลง เพื่อให้ยามรักษาการณ์สามารถมองเห็นผู้อยู่ภายในรถได้ชัดเจน- ในเวลากลางคืน เมื่อขับรถยนต์ผ่านเข้า – ออก กรุณาลดกระจกลง หรี่ไฟหน้า และเปิดไฟภายในเก๋งรถยนต์- ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในทางร่วม ทางแยกที่มีเครื่องหมายหยุด (Stop Sing) ต้องหยุดให้รถที่มาถึงทางแยกก่อนผ่านไปก่อน ในกรณีที่ถึงพร้อมกันให้รถที่อยู่ทางซ้ายมือของผู้ขับขี่ผ่านไปก่อน ในกรณีเร่งด่วนให้ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรของเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร(ที่มา : ฐท.กท.)

กรมการขนส่งทางบก งด ให้บริการรับชำระภาษีรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เนื่องจากวันเสาร์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะต้องดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ออกตั้งจุดตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน กรมการขนส่งทางบกจึงของดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ๑๔ สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว รามอินทรา รัชดาภิเษก บางปะกอก เพชรเกษม อ่อนนุช สุขาภิบาล ๓ บางบอน สุวินทวงศ์ แจ้งวัฒนะ บางใหญ่ สำโรง ศรีนครินทร์ และ บางนา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรามอินทราและเซ็นทรัลลาดพร้าว รวมทั้งศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์และวันอาทิตย์ถัดไป สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปีในวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่สามารถเลือกใช้บริการชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th หรือผ่านโทรศัพท์มือถือบนเครือข่าย AIS และ True move ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถดำเนินการได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ หรือการชำระภาษีรถผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี (ป้ายวงกลม) ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ ชำระเงิน ทั้งนี้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถได้ล่วงหน้าก่อนครบกำหนด ๓ เดือน เพียงนำหลักฐาน การทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาแสดง สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี ขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) มาแสดงด้วย โดยจะมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่ก็ได้ รวมถึงรถที่ติดตั้งแก๊สต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย(ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จัดจำหน่ายกุ้งให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จะนำกุ้งจากฝ่ายเกษตรกรรมกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า มาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐๓๐ จำหน่ายที่หน้ากรมสวัสดิการทหารเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ จำหน่ายที่บริเวณกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ จำหน่ายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ จำหน่ายที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ชนิดของกุ้งที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย กุ้งขาว (แชบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งฝอย กำลังพลกองทัพเรือที่สนใจซื้อได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

แจ้งข่าวการสำรองที่นั่ง ล่องเรือฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

ตามที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดโปรแกรมสุดพิเศษส่งท้ายปี ล่องเรือชมทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ขอเรียนให้ผู้สนใจทราบว่าขณะนี้ที่นั่งมีผู้สนใจติดต่อจองเต็มจำนวนแล้วจึงแจ้งมาให้ผู้สนใจทราบ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทน คือ ไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าววันพ่อ”

การกองทัพเรือโดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ "เกี่ยวข้าววันพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดจัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการ ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือได้สร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิด และเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างหลากหลายโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา เพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีเป้าหมายหลักที่จะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ให้มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว(ที่มา กพร.ทร.)

เชิญชม “รายการบัวชมพูพาเที่ยว”

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร พนักงานและลูกจ้างกองทัพเรือ และครอบครัว ติดตามรับชม “รายการบัวชมพูพาเที่ยว” ตอน หอศิลป์ เจ้าพ่อหลวง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. โครงการหอศิลป์พ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยอาคารดิน ขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๔ อาคาร และอาคารรูปทรงแปดเหลี่ยม ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง บริเวณผนังของอาคารทั้ง ๒ ด้าน ภายในอาคารดิน จะจัดการแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่พระชนมายุ ๑ พรรษา ถึงปัจจุบัน ที่ได้รับมอบจากศิลปิน ที่มีชื่อเสียง จากทั่วประเทศ จำนวน ๘๔ ภาพ มาจัดแสดง ส่วนพื้นที่ตรงกลางจัดเป็นซุ้มนิทรรศการ อาคารละ ๒ ซุ้ม จัดแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการทรงงาน ขั้นตอน การทรงงาน และโครงการในพระราชดำริ สำหรับอาคารแปดเหลี่ยมนั้น ใช้เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบูรพาปาริสุทธิ์ ซึ่งกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับประชาชนจัดสร้างขึ้นทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ และหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด(ที่มา:กปส.สลก.ทร.)

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศหญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงเรียน นายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศหญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕ ๙ จำนวน ๕๗ คน โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ผู้สมัครต้อง เป็นหญิงโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีสัญชาติไทย โดยการเกิด มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตรผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบคัดเลือกสามารถเข้าระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.admission.rpca.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙(ที่มา:โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีทฤษฏีเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง ถือว่าการทำลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นนั้น เป็นวิธีการสร้างสรรค์ของผู้มีปัญญา ทฤษฎีนี้น่าจะนำมาศึกษาวิจัยกันว่าควรรับไว้ได้เพียงใดหรือไม่ เพราะการล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่ นั้น อาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วย และทำให้ความเจริญต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง การสร้างสรรค์ควรกระทำได้ด้วยวิธีการที่ แยบคายกว่านั้น โดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมาการล้มเลิกทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยวิธีการอันรุนแรงนั้น ย่อมทำความปั่นป่วนและแตกร้าวให้เกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตและประเทศชาติ กล่าวคือ การทำลายนั้นจะทำให้ความต่อเนื่องของโครงงานต่างๆ ขาดตอนลง ความแตกร้าวจะทำให้เสียกำลังคนดีที่จะมาร่วมงานเป็นประโยชน์ ในที่สุด กำลังทั้งปวงของส่วนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไปพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๑๕

เชิญร่วมส่งของขวัญและความปรารถนาดี ไปยังข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ขอเชิญชวนร่วมส่งความ ปรารถนาดีและความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยการส่งของขวัญ อาทิ อาหาร ขนม ที่เก็บได้นาน ยารักษาโรค ชา กาแฟ ผงซักฟอก เสื้อกล้าม ถุงเท้า กางเกงชั้นใน(ชาย) สิ่งของจำเป็นอื่น ๆ พร้อมบัตรอวยพร (ส.ค.ส.)ทั้งนี้ กรณีพัสดุมีน้ำหนักไม่เกิน ๕ กิโลกรัม จัดส่งแบบธรรมดา สามารถส่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) วงเล็บมุมกล่องบนขวาว่า (ทร.สนามชายแดน) ส่งไปยังพื้นที่ กรมทหารราบ ที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน / หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ กรุณาส่งไปที่ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๐๐๐ ส่งไปยังพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กรุณาส่งไปที่ ค่ายตากสิน ๘ ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๐๐๐ และส่งไปยังพื้นที่ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง กรุณาส่ง ไปที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนครพนม ๑๘๕ บ้านกกต้อง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐สำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักเกิน ๕ กิโลกรม กรุณาส่งไปที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๐๖๘ ๕๘๖๐ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๗๙๕(ที่มา : กพร.ทร.)

เชิญร่วม “เดิน – วิ่ง ๑๓๕ ปี กรมหลวงชุมพรฯ”

กองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย กำหนดจัดงาน “เดิน – วิ่ง ๑๓๕ ปี กรมหลวงชุมพรฯ” ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๑๙ น. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ และร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในฐานะ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และยังทรงเป็น “เสด็จเตี่ย” หรือ “ หมอพร” ของประชาชนผู้สนใจสมัครร่วม “เดิน – วิ่ง ๑๓๕ ปี กรมหลวงชุมพรฯ” สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารร้านสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.abhakara.org(ที่มา:มูลนิธิอาภากร)

มาเลเซียจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจตรวจสอบผู้อพยพชาวซีเรีย ก่อนรับเข้าพักพิงในประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีรายงานการเปิดเผยของ นาย Masir Kujat รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเลเซียว่า มาเลเซียจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจ ตรวจสอบผู้อพยพชาวซีเรียเพื่อสกัดกั้นผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มก่อการร้าย ก่อนรับเข้าพักพิงในมาเลเซีย ก่อนหน้านี้ ดาโด๊ะ เซอรี นาจิบ ตุน อับดุล ราซัก นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย ประกาศว่า รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายรับผู้อพยพชาวซีเรีย ๓,๐๐๐ คน ที่ได้รับผลกระทบจาก ความขัดแย้งในซีเรียให้เข้าพักพิงในมาเลเซียเป็นเวลา ๓ ปี(ที่มา : ขว.ทร.)

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงามให้บังเกิดขึ้น และระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตน ตั้งใจในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ.๒๕๓๙

กำหนดการแต่งกายเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช


ตามหมายกำหนดการพระราชทาน เพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยเวลา ๑๘.๐๐ น. โดย รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสีดำ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นั้นโอกาสเดียวกันนี้ กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม แต่งกายเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว สีตามเหล่าทัพ ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติของกำลังพลกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทัพเรือจึงกำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยที่จะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบชนิดอื่น เพื่อปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามที่หน่วยกำหนดจึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน (ที่มา : กพ.ทร.)

การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๘

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๘ (RBC – 18) ณ โรงแรม นิวแทรเวิล ลอดจ์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘การประชุม คณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๘ ระหว่าง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กับภูมิภาคทหารที่ ๓ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดย มี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานฝ่ายไทย และ พลเอก เยือง โซะคน รองผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการแก้ปัญหา เพื่อความสงบสุข ความปลอดภัย ความปรองดอง และความมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ(ที่มา : กปช.จต.)

เชิญร่วมล่องเรือฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่ากับกองทัพเรือ

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดโปรแกรมสุดพิเศษส่งท้ายปี ล่องเรือชมทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และชมความสวยงามของพลุดอกไม้ไฟตระการตา พร้อมอิ่มอร่อยไปกับ อาหารเลิศรส เพลิดเพลินไปกับบทเพลงอันไพเราะจากนักร้องนักดนตรีจาก กองดุริยางค์ทหารเรือ ในราคาสุดพิเศษ เพียง ๑๙๙ บาทผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๓ หรือชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ทหารไทย สาขากองบัญชาการทหารเรือ ชื่อบัญชี กิจการหอประชุมกองทัพเรือ (สำนักงาน) เลขที่บัญชี ๑๑๕ ๒ ๑๒๔๖๓ ๐ พร้อมส่งเอกสารการโอนเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมายัง หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓(ที่มา : กิจการหอประชุมกองทัพเรือ)

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดี ไม่ถูกต้อง คำพูดและการกระทำก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ คำที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ”พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐

กองทัพเรือ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรืออินโดนีเซีย

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Ade Supandi, S.E.,MAP. ผู้บัญชาการทหารเรืออินโดนีเซีย และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครกองทัพเรือและกองทัพเรืออินโดนีเซีย มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีมานาน การพบปะระหว่างผู้นำกองทัพเรือของทั้งสองประเทศในครั้งนี้ นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดี ให้มีความแนบแน่นยิ่งขึ้น(ที่มา : ขว.ทร.)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๓๐ น. กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจัดกำลังทหารรักษาพระองค์ ๑๒ กองพัน และกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ ๑ กองพัน เดินสวนสนาม จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าสู่มลฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งนำโดย พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพ และทหารรักษาพระองค์ ร่วมกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว(ที่มา : กพ.ทร.)

การทางพิเศษงดเก็บค่าผ่านทาง ๑๐ ด่าน ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. โดยมีทางพิเศษศรีรัช จำนวน ๖ ด่าน ได้แก่ ด่าน ยมราช ด่านหัวลำโพง ด่านสะพานสว่าง ด่านอุรุพงษ์ ด่านสุรวงศ์ ด่านถนนจันทร์ และทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑) จำนวน ๔ ด่าน ได้แก่ ด่านพระราม ๔-๑ ด่านพระราม ๔-๒ ด่านเพลินจิต และด่านเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๐ ด่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ผู้มาร่วมกิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว(ที่มา : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัด เอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตนดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้ชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อย ลำบากยากแค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้