วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูดและการกระทำก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ คำที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ"
          พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐

เสนาธิการทหารเรือ เดินทางไปบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น

วันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ พร้อมด้วยผู้ติดตาม เดินทางไปบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น ณ โรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น เมืองโยโกสุกะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
        การเดินทางไปบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ประเทศญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเรื่อง ประชาคมอาเซียนและการแผ่อิทธิพลของจีนที่มีผลกระทบต่ออาเซียนและในโอกาสนี้ เสนาธิการทหารเรือ ได้เข้าเยี่ยมคำนับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น, ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองกำลังป้องกันตนเองแห่งชาติญี่ปุ่น และผู้บัญชาการทหารเรือกองกำลังป้องกันตนเองแห่งชาติญี่ปุ่น เพื่อร่วมหารือในส่วนของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการส่งออกยุทโธปกรณ์ของ ประเทศญี่ปุ่น (ที่มา : สน.เสธ.ทร.)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล และสามารถปฏิบัติในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลในส่วนภาค รัฐและเอกชนโดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำหนด สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(ที่มา : วพร.ทร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๕ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
        - มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิด ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓) นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
        - เป็นชายโสด และมีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสม และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
       หลักฐานและเอกสารสำคัญในการสมัคร ประกอบด้วย
        - รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
        - หนังสือยินยอมของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ให้ความยินยอม
       - ใบ ปพ.๑ หรือหนังสือแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ปีที่ ๒ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.๗) ที่เป็นตัวจริง พร้อมสำเนา
       - ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องนำหลักฐานมาประกอบเพื่อขอคะแนนเพิ่มพิเศษ
        ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ www.navy.mi.th/ndas หรือ www.ndas.ac.th โดยชำระเงินผ่านระบบ BILL PAYMENT ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร COMP.CODE NDAS ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑๕๐ บาท โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นสำคัญ หรือสมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบสมัคร ทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๑๕๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๖๙ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๙ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : อร.)

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๖๖ อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑๒ อัตรา, พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๒๙ อัตรา, กลุ่มงานบริการ ๒ อัตรา และพื้นที่จังหวัดชลบุรี กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๒๓ อัตรา
         คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปี เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ หรือเป็นทหารกองประจำการซึ่งจะครบกำหนดปลดประจำการ
         หลักฐานการรับสมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนา ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, ใบกองหนุนหรือใบแทน, ในกรณีที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
         - พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สมัครได้ที่ กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ ในวันและเวลาราชการ
         - พื้นที่สัตหีบ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๖๐๐ หรือ ๐๓๘๔๓ ๘๗๕๗ - ๖๐ ต่อ ๗๗๑๐๗, ๗๗๑๐๘, ๗๗๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : อร.)

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เปิดอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ หลักสูตรช่างเครื่องยนต์เล็กพื้นที่ ๑

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกระบี่ เปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ หลักสูตรช่างเครื่องยนต์เล็ก พื้นที่ ๑ ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่วันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกระบี่
         การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ทักษะฝีมือและประสบการณ์จากการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องยนต์เล็ก รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำที่ได้มาตรฐาน ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกระทรวงแรงงานกำหนดไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำ การไปแล้ว (ที่มา : คพท.)

ญี่ปุ่นขยายขอบเขตการลาดตระเวน เนื่องจากสถานการณ์ในทะเลจีนใต้กระทบความมั่นคงของประเทศ

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายเกน นาคาทานิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น แถลงว่า สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องขยายอาณาเขตการลาดตระเวนจากทะเลจีนตะวันออกไปยังทะเลจีนใต้ ก่อนหน้าที่ พลเรือโท โรเบิร์ต โธมัส ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๗ สหรัฐอเมริกา แสดงทัศนะว่า กลาโหมสหรัฐ ฯ สนับสนุนนโยบายหลักของ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในการเพิ่มบทบาททางทหารของญี่ปุ่นในเอเชีย (ที่มา : ขว.ทร.)