วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2557 โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา ดังนี้


การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2557  โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา ดังนี้
ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา แยกเป็น
ระดับปริญญาโท 2 อัตรา ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และ สาขาคณิตศาสตร์
...
ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา ในสาขา
การวัดและประเมินผลการศึกษา ( 1 อัตรา)
วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)
สาขาวิชาบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร (4 อัตรา)
สาขานิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ( 1 อัตรา)
สาขาสถิติ/สถิติศาสตร์/สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์ ( 1 อัตรา)
สาขาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ ( 1 อัตรา)
สาขาภาษาอังกฤษ ( 2 อัตรา) สาขาการวัดผลการศึกษา ( 1 อัตรา)
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับเฉพาะเพศชาย ( 2 อัตรา)
สาขาพุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และ เปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล/สมุทรศาสตร์ รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)

ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 31 อัตรา แยกเป็น ระดับ ปวส. สาขาการบัญชี 25 อัตรา (ชาย/หญิง) และ ระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา 6 อัตรา (เฉพาะเพศหญิง)

มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557 สำหรับบรรจุเ้ป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และ มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ที่

กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ โทร. 0 2475 4671
ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ ชั้น 2 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ)
กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ
ภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการ สัตหีบ

สมัครด้วยตนเอง ที่
ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) ตั้งแต่ 1 - 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 02 475 4671 และ อาคารนันทสวัสดิการ โทร.02 475 5427

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ https://www.facebook.com/prthainavy

สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลจีนใต้

 เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอให้ประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ยุติการก่อสร้างสิ่ง ปลูกสร้างหรืออ้างกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมในทะเลจีนใต้ เพื่อบรรเทาความขัดแย้งและลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การพิพาท รวมทั้งให้ยึดหลักของการรักษาเสรีภาพการเดินเรือในเอเชีย-แปซิฟิก และไม่ควรขัดขวางประเทศอื่นๆ จากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมานานในบริเวณที่มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะผลักดันข้อเสนอนี้ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ASEAN ที่เมียนมา ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : ขว.ทร.)

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารกองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท วิฑูรย์ ตัณฑิกุล เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เขตพระโขนง บางนา เข้าร่วมพิธี ฯ
         วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองทัพเรือโดยกรมอุทกศาสตร์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระองค์ท่านติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกองทัพเรือ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ เนื่องจากกรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยที่ได้เคยถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด โดยการจัดเรือหลวงจันทรและเรือหลวงศุกร์เป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสทางทะเล พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เยี่ยมเยียนราษฎร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนที่อาศัยตามจังหวัดชายทะเล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ จนถึง ๒๕๒๖ รวม ๖ ครั้ง สำหรับในปีนี้กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ ประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ การถวายพวงมาลัยข้อพระกร สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และหน่วยในพื้นที่เขตพระโขนง - บางนา และพิธีสงฆ์ (ที่มา : อศ.)

อนุมัติให้ทหารเรือหญิงและลูกจ้างหญิงใช้กระโปรงแบบมีห่วง ๔ ห่วง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป


ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กองทัพเรืออนุมัติให้ทหารเรือหญิงและลูกจ้างหญิงใช้กระโปรงแบบมีห่วง จำนวน ๔ ห่วง บริเวณขอบกระโปรงโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อให้คาดเข็ดขัดได้โดยเข็มขัดจะไม่หลุดออกจากขอบกระโปรง เช่นเดียวกับเหล่าทัพอื่น
          จึงขอแจ้งให้ทหารเรือหญิงและลูกจ้างหญิง ทราบและปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน
(ที่มา : กพ.ทร.)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการฟังปาฐกถา หัวข้อ "กองทัพเรือกับบทบาทนำด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค"

วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการฟังปาฐกถาประจำปี ๒๕๕๗ หัวข้อ "กองทัพเรือกับบทบาทนำด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค" โดยมี พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ นายกกรรมการราชนาวิกสภาและเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวรายงานการปาฐกถา ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และมีนายทหารชั้น ผู้ใหญ่ สมาชิกราชนาวิกสภา และนายทหารจากหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมฟัง
        ราชนาวิกสภา จัดการแสดงปาฐกถาในครั้งนี้ หัวข้อเรื่อง "กองทัพเรือกับบทบาทนำด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค" เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือที่ประสงค์จะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเพื่อให้สมาชิกราชนาวิกสภาเข้าใจบทบาทของกองทัพเรือในการช่วยกันขับเคลื่อนกองทัพเรือไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดอกเตอร์ สุจิต บุญยงการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และ คุณบุษฎี สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียนเป็นองค์ปาฐก (ที่มา : ราชนาวิกสภา)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคารวะและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
         ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เข้าแสดงความเคารพและรับโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อเป็นขวัญและกำลัง ใจในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ เป็น นักเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๘๖ คน ได้สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาในจำนวนนี้เป็นนักเรียนทุนส่วนตัว รุ่นที่ ๑๑ ที่ได้รับการสนับสนุนยุทธอาภรณ์จากกองทัพเรือจำนวน ๕๖ คน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น เกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นระยะเวลา ๒ ปี และอีกจำนวน ๓๐ คน เป็นนักเรียนทุนโรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๒๙ คน ที่ต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศิริราช และนักเรียนทุนส่วนตัว จำนวน ๑ คน ที่สมัครเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
(ที่มา : พร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง"
         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓