วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้น นอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้ว บุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้าน เป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วย ข้อแรกจะต้องเป็นคนที่ตัวทำงานอย่างมีหลักการ มีระเบียบ มีเหตุผลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์เป็นธรรม ข้อสอง ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในการทำงานและการทำความดี แม้จะมีความเหนื่อยยาก หรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใด ก็ไม่ย่อท้อถอยหลังข้อสาม ต้องเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้า หาวิชา และความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางรอบด้าน ไว้สำหรับใช้เทียบเคียง ประกอบการพิจารณาตัดสินปัญหาต่าง ๆ ในการงาน ข้อสี่ ซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจ คือ การกระทำความคิดของตนให้สงบ หนักแน่น แน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอ แม้ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวาย สับสน ความสามารถทำกายทำใจให้สงบ หนักแน่น เป็นกลางห่างจากอคตินี้ จะช่วยให้เกิดสติระลึกรู้ถึงเหตุถึงผล ถึงข้อเท็จจริง และความถูกผิดของเรื่องทั้งปวง จึงเป็นอุปการะสำคัญของการคิดพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เพราะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่าง แจ่มชัด สามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้องเที่ยงตรง เป็นธรรม เป็นประโยชน์เสมอ ไม่มีอับจน
        พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๖

พิธีเปิดศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย

วันนี้ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๑๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ๓ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
         กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ให้จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยกองทัพเรือได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งดำเนินงานทำความเข้าใจกับสหภาพยุโรป ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนควบคุม กำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป หรือตามที่ ศปมผ.ประกาศกำหนด ต้องดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ห้ามเรือประมงออกไปทำการประมงในน่านน้ำของรัฐต่างประเทศและในทะเลหลวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ศปมผ. รวมทั้งการจัดการแรงงานของประเทศให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย การรายงานผล รายงานผลการปฏิบัติให้ คสช.ทราบเป็นระยะ การจัดส่วนราชการของ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วย
        - สำนักงานเลขานุการ ศปมผ.มีหน้าที่ในการประสานงานเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย
        - ส่วนปฏิบัติการข่าว มีหน้าที่ในการจัดทำสื่อสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเปิดให้สามารถเห็นภาพการดำเนินการของ ศปมผ.ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการดำเนินการประชาสัมพันธ์และติดตามการประเมินผลการรับรู้ของอียู
        - ส่วนกฎหมายและจัดระเบียบเรือประมง มีหน้าที่ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายให้เป็นสากล รวมทั้งดำเนินการติดตามผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
        - ส่วนปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นส่วนที่จะบังคับใช้กฎหมายในทะเลและควบคุมการทำงานของศูนย์ประมง โดยการดำเนินงานนั้น จะเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงาน โดยจะมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติในทุกสัปดาห์ เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้เหมาะสม รวมถึงกำกับดูแล ศูนย์รายงานเข้า - ออกเรือประมง (Port in - Port out : PIPO) เพื่อให้การทำประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ที่มา : สลก.ทร.)

กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ บริการรถจักรยานแก่กำลังพลเพื่อออกกำลังกาย ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดรถจักรยานไว้สำหรับบริการกำลังพลกองทัพเรือ ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพภายในพื้นที่วังนันทอุทยาน โดยเตรียมรถจักรยาน จำนวน ๑๐ คัน ไว้คอยให้บริการ คิดค่าบริการชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงต่อไป ๑๐ บาท หลักฐานการเช่ารถใช้บัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างกองทัพเรือ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
        ขอเชิญชวนข้าราชการ และลูกจ้าง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข กับ กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ติดต่อขอใช้บริการรถจักรยานได้ที่ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : ฐท.กท.)

กองทัพเรือสหรัฐ ฯ จะส่งเรือ LCS จำนวน ๒ ลำ ประจำการที่สิงคโปร์ ภายในปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ มีรายงานว่า กองทัพเรือสหรัฐ ฯ จะส่งเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง (LCS) จำนวน ๒ ลำ ไปประจำการในน่านน้ำสิงคโปร์ ภายในปี ๒๕๕๙ โดยลำแรกเป็นเรือชั้น Freedom เข้าทดแทนเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง USS Fort Worth หลังจากปฏิบัติการครบระยะเวลา ๑๖ เดือน ส่วนลำที่ ๒ เป็นเรือชั้น Independence ทั้งนี้ สหรัฐ ฯ มีแผนส่งเรือ LCS ไปประจำการที่สิงคโปร์ จำนวน ๔ ลำ ภายในปี ๒๕๖๑ (ที่มา : ขว.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "เดินทางปลอดภัย สดใสวันแรงงาน" พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ณ ท้องสนามหลวง

วันนี้ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เดินทางปลอดภัย สดใสวันแรงงาน" เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
         กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งชุมชน หรือท้องถิ่น หรือ Road Show ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่าง ปลอดภัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้รถใช้ถนนเชิงรุก สำหรับปี ๒๕๕๘ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ โดยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับกิจกรรม "เดินทางปลอดภัย สดใสวันแรงงาน" เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ จัดให้มีการเดินรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ให้ความรู้ถึงสาเหตุและวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ ถนนในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนโดยไม่ประมาท เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มวัยแรงงาน
         นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เช่น เกมตอบคำถามเกี่ยวกับกฎจราจร เกมทายปัญหาป้ายจราจร และเกมขดลวดจราจรเพื่อฝึกสมาธิในการขับขี่ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรก มุมมอง เนื้อหาสาระ ตลอดจนข้อคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายจราจร และเทคนิคการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย (ที่มา : ขสมก.)