วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือ ไปปฏิบัติราชการที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือ จำนวน ๒ นาย ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักบริหารงานทั่วไป ชั้นยศเรือเอก ในระดับชำนาญงาน และชั้นยศจ่าตรีถึงเรือโท ระดับปฏิบัติงาน มีกำหนด ๑ ปีผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสายงานส่งกำลังบำรุง มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติ เสื่อมเสียในการปฏิบัติงาน มีความรู้ในงานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานในระบบ GFMISได้ ข้าราชการกองทัพเรือที่มีความประสงค์จะสมัครไปช่วยปฏิบัติราชการดังกล่าว แจ้งชื่อให้กรมกำลังพลทหารเรือทราบภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๑๐(ที่มา: กพ.ทร.)