วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ๓๑ อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dti.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๐ ๖๖๘๘ ต่อ ๑๑๐๙, ๑๑๓๓ และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือยื่นใบสมัครได้ที่ recruitment@dti.or.th (ที่มา : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
          หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
           - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
         - รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป
        สามารถซื้อจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ได้ที่
         - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
         - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
         - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
         - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
         - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
         - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐ บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
         สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสมัครด้วยตนเอง ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ สวนกรมหลวงชุมพร หนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

เวียดนามได้รับมอบเรือดำน้ำจากรัสเซีย

 เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีรายงานว่า กองทัพเรือเวียดนามรับมอบเรือดำน้ำ ชั้น Kilo 636 ชื่อ Hanoi จากทั้งหมด ๖ ลำ ที่สั่งต่อจากอู่เรือนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศตามนโยบายพัฒนาความทันสมัยด้านปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจการณ์ในทะเล ทั้งนี้ เรือดำน้ำดังกล่าวมีระวางขับน้ำ ๓,๐๐๐ ตัน ดำน้ำลึกสูงสุด ๓๐๐ เมตร และมีระยะปฏิบัติการ ๖,๐๐๐ - ๗,๕๐๐ ไมล์ทะเล ทนทะเลนาน ๔๕ วัน (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนบุตรหลานร่วมกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ การช่วยเหลือประชาชนและการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬาทหารเรือ การแสดงแฟนซีดริล การแข่งขันเกม การแข่งขันตอบปัญหารางวัล และการแจก ของขวัญของรางวัล และการเยี่ยมชมเรือหลวงและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยกิจกรรมทางทหารจัดแสดงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และพื้นที่ส่วนภูมิภาค ดังนี้
         - กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการการเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ การช่วยเหลือประชาชนและการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย และการแต่งกายชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การจัดการแสดงเรือไร้คนขับบังคับด้วยวิทยุและหุ่นยนต์ค้นหา พิสูจน์ทราบและทำลายวัตถุต้องสงสัย การแนะแนวการศึกษาในส่วนกลางกองทัพเรือ การแสดงดนตรี และการแสดงกลางแจ้งของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ การแข่งขันเกม การแข่งขันตอบปัญหารางวัล และการแจกของขวัญของรางวัล
         - โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมเรือหลวง และเฮลิคอปเตอร์ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และชุดปฏิบัติการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การจัดแสดงพลซุ่มยิงพร้อมอาวุธประจำกาย การจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นิทรรศการเกี่ยวกับสรรพาวุธ อุทกศาสตร์สงครามนิวเคลียร์ - เคมี ชีวะนิทรรศการแนะแนวการศึกษาของนักเรียนนายเรือ การแสดงการปฏิบัติงานของสุนัขทหาร การแสดงดนตรีสามสมอ การแข่งขันกีฬาทหารเรือ การแสดงแฟนซีดริล การแสดงสุนัขทหาร การแสดงศิลปะมวยไทย/กระบี่ของนักเรียนนายเรือ การแข่งขันเกม และการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล
         - กรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมเรือหลวง การนำชมพระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ปืนเสือหมอบ สวนนกและสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแจกของขวัญของรางวัล
        - พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จัดให้เยี่ยมชมสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้เด็กและเยาวชนร่วมสนุก
           สำหรับในพื้นที่ส่วนภูมิภาค มีกิจกรรมทางทหารประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การเยี่ยมชมเรือหลวง การแสดงดนตรี การแสดงแฟนซีดริล การแสดงโดดร่ม การแข่งขันกีฬาทหารเรือ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และการเล่นเกมต่าง ๆ ณ พื้นที่หน่วยต่าง ๆ ประกอบด้วย กองการบินทหารเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย จังหวัดตราด, สนามบินทหารเรือสงขลา, พื้นที่สถานีเรือสมุยและพื้นที่ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา, ฐานทัพเรือพังงา สนามบินท่าใหม่และค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี, กองพันทหารราบที่ ๗ และบริเวณสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง, ค่ายจุฬาภรณ์จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี
          ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมทางทหารและชมสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร พร้อมรับของรางวัลต่าง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตามสถานที่จัดงานดังกล่าว (ที่มา : กพร.ทร.)

พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เฝ้ารับเสด็จ โดยมี คุณอัจฉรา พิพัฒนาศัย ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร
         นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตร ๔ ปี มีสิทธิได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาทหาร ได้แก่ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร์, ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ, ปริญญาวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารศาสตร์ อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ เรือตรี และร้อยตำรวจตรี โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ จำนวน ๕๒ คน แบ่งเป็นพรรคนาวิน จำนวน ๓๓ คน พรรคนาวิกโยธิน จำนวน ๖ คน พรรคกลิน จำนวน ๑๓ คน และผู้ที่สำเร็จจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๕๔ คน (ที่มา : รร.นร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ความว่า
        "คุณสมบัติหรือจะเรียกให้ตรงว่า คุณธรรม ที่ทุกคนควรจะตั้งไว้ประจำตัวประจำใจให้มั่นเสมอประการหนึ่ง ก็คือ การรู้จักคิดพิจารณาให้จนกระจ่างชัด ไม่ว่าจะพิจารณาเรื่องราว ปัญหาสถานการณ์ หรือแม้บุคคลใด ๆ ก็ตาม ก็พยายามพิจารณาด้วยจิตใจที่มั่นคงเป็นกลาง ไม่หวั่น ไม่สะเทือน ด้วยอคติ เพื่อจิตใจที่มั่นคงเป็นกลางนั้น จักได้ประคับประคองความคิดความเห็น ให้พุ่งตรงเข้าสู่สาระ คือ แก่นและความสำคัญของเรื่อง ทั้งจับเหตุจับผลของเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงกันและกันเป็นกระบวนการได้ทั้งหมดทุกขั้นตอน ทำให้ความรู้ความเห็นในเรื่องที่พิจารณากระจ่างแจ่มแจ้ง และสามารถจำแนกแจกแจงประเด็นได้โดยถูกต้องแม่นยำ ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก สิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว สิ่งใดควรทำไม่ควรทำ อย่างไร เพียงใด การทำความรู้ความคิดให้แจ้งนี้คือ ปัญญา ซึ่งมีอุปการะแก่การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะเป็นปัจจัยสร้างสรรค์ความดีความเจริญทุกอย่างได้อย่างวิเศษสุด"