วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน"
         พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ (LIMA 2015) ณ ประเทศมาเลเซีย

วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงานนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015) ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
         กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานา ชาติ LIMA 2015 ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นไปตามคำเชิญของกองทัพเรือมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่กองทัพเรือในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออัน ดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซียและกองทัพเรือชาติอื่น ๆ ที่ส่งกำลังเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการดังกล่าว รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเดินทาง ในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่าง ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

กรมการ ขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ทั้งนี้ เพื่อบริการให้แก่กำลังพลในกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป ตรวจสภาพรถ จำนวน ๒๔ รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์
          ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : ขส.ทร.)

พิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปร่วมแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

 วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 ณ เกาะลังกาวี ประเทศ มาเลเซีย ณ หลักเทียบเรือ กองบัญชาการทัพเรือภาค ที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
        กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015) ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดเรือหลวงชลบุรีและกำลังพลกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมเดินทางเป็นหน่วยเรือเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นาวาเอก พงษ์มิตร ณรงค์กูล ผู้อำนวยการกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ ทัพเรือภาคที่ ๓ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารของนานาประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในวงรอบ ๒ ปีต่อครั้ง โดยในปีนี้มีกองทัพเรือชาติต่าง ๆ จัดเรือเข้าร่วมงานครั้งนี้ ๑๖ ประเทศ และมีผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทนเข้าร่วมงานตามคำเชิญ จำนวน ๓๐ ชาติ และการที่ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือ มาเลเซียและกองทัพเรือชาติอื่น ๆ ที่ส่งกำลังเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการดังกล่าว รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเดินทาง ในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)

กรมจเรทหารเรือ ตรวจและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ พลเรือตรี สัมพันธ์ สุนทรครุธ เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศ ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวไทย
        กรมจเรทหารเรือ ทำการตรวจและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นักเรียนนายเรือ เมื่อหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือเดินทางถึงประเทศไทยในโอกาสแรก ทั้งการตรวจภาคเรือจอดและการตรวจภาคเรือเดิน ได้แก่ ความพร้อมหมู่เรือฝึก ความพร้อมของเรือฝึก ความรู้ความสามารถของนักเรียนนายเรือ การตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
(ที่มา : จร.ทร.)