วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะ สิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือ ให้ถูกต้องและเป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ


หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัคร ทหารกองหนุน (ทุกเหล่าทัพ) และบุคคล พลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) จำนวนมากผู้สมัครต้องเป็นชายไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ – ๒๘ ปี บิดา มารดา ถือสัญชาติไทยโดย กำเนิด เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป สำหรับบุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ ปีที่ ๕ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง บุคลิกลักษณะท่าทางดี ความประพฤติเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตรขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย ว่ายน้ำเป็นกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สามารถสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒ และ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๙๓(ที่มา : กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ)

กรมการขนส่งทหารเรือ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเทศกาลปีใหม่

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันปีใหม่ กับกรมการขนส่งทหารเรือ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.(ที่มา : ขส.ทร.)

กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

กรมบัญชีกลางได้ปรับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงินกับสถาบันการเงิน สำหรับผู้รับบำนาญ ที่ยื่นกู้เงินกับสถาบันการเงิน และขอกู้เงินไม่เต็มจำนวนในหนังสือรับรอง หากต้องการที่จะกู้เงินเพิ่มก็สามารถกู้เงินกับสถาบันการเงินเดิมได้ โดยใช้หนังสือรับรองฉบับเดิม แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน โดย จำนวนเงินที่กู้เดิมกับจำนวนเงินที่กู้เพิ่มรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินจำวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสำหรับผู้รับบำนาญที่ยื่นกูเงินกับสถาบันการเงินเต็มจำนวนในหนังสือรับรอง และได้ชำระเงินคืนบางส่วน หากต้องการกู้เงินเพิ่มในส่วนที่ได้ชำระไปแล้ว ก็สามารถกู้เงินเพิ่มกับสถาบันการเงินเดิมได้เช่นกัน โดยใช้หนังสือรับรองฉบับเดิม ซึ่งจำนวนเงินที่กู้เดิมกับจำนวนเงินที่กู้เพิ่ม เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรอง และเป็นไปตามเกณฑ์การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่ท่านได้ยื่นกู้ไว้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป(ที่มา : กรมบัญชีกลาง)