วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่าง ๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น"
          พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และอาสาสมัครพลเรือน ในพิธีตรวจพลสวนสนาม ในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ ๖ เดือน

วันนี้ (๒๒ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ ๖ เดือน ณ ห้องหลักเมือง ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการแถลงผลงาน ฯ และมี ผู้บัญชาการสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมการแถลงผลงาน ฯ
         การแถลงผลงานของรัฐบาลในส่วนของกระทรวงกลาโหมรอบ ๖ เดือน ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานสำคัญที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน อาทิ การแก้ไขปัญหาความยากจน, การช่วยเหลือและบริการประชาชน, การสร้างสภาพแวดล้อมของประเทศให้มีความน่าอยู่และมีความปลอดภัย, การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในส่วนของกองทัพเรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ และการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.), การจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ พร้อมฝ่ายอำนวยการ และการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด เป็นต้น (ที่มา : ยก.ทร.)

พิธีเปิดกิจกรรมอาชีพเสริมให้แก่กำลังพลหญิงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๒ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือตรีหญิง สุปาณี เชาวน์แหลม หัวหน้าหน่วยสำนักงานทหารเรือหญิง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอาชีพเสริมให้แก่กำลังพลหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพเสริมและส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิง ซึ่งเป็นการสร้างไมตรีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว สำหรับกิจกรรมอาชีพเสริมในครั้งนี้ มีจำนวน ๕ อาชีพ ได้แก่ การตกแต่งหมวก, การทำสบู่เดคูพาจ, การทำเครปเค้ก, การทำคานาเป้ และการทำน้ำสลัดสูตรงาบดซีอิ้วญี่ปุ่นและสูตรเพื่อสุขภาพวาชาบิ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัดและโรงเรียนนายเรือมาให้ความรู้
         ในการนี้ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้สนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศ บริการรับ - ส่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดออกจากกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เวลา ๑๒.๐๐ น. และรับผู้ร่วมกิจกรรมหน้ากรมการเงินทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม เวลา ๑๒.๑๕ น. (ที่มา : สน.ทร.หญิง)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและ ตราด ได้จัดรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์ดัดแปลงบรรทุกน้ำ รวมจำนวน ๔๒ คัน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและ จังหวัดตราด ตามที่ได้รับการแบ่งมอบพื้นที่จากจังหวัด โดยประชาชนสามารถติดต่อประสานขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคได้ที่หน่วย ต่าง ๆ ดังนี้
         ๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๒๕๓๕๒
         ๒. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๑๒๑๗๒ พื้นที่ให้ความช่วยเหลือ อำเภอมะขาม อำเภอขลุง และอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
         ๓. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๔๔๗๑๔๔ พื้นที่ให้ความช่วยเหลือ อำเภอโป่งน้ำร้อน และ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
          ๔. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๕๐๑๑๗๗ พื้นที่ให้ความช่วยเหลือ อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
          ๕. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๔ จันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๐๑๖๙๐
          ๖. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๑๐ ตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๕๙๙๑๑๒
         สำหรับน้ำอุปโภคบริโภค ได้รับการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ เป็นต้น โดยไม่คิดมูลค่าค่าน้ำประปา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในโอกาสนี้ กองบัญชาการป้องกัน ชายแดนจันทบุรีและตราด ขอขอบคุณแทนชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดไว้ ณ ที่นี้ด้วย (ที่มา : กปช.จต.)

กองทัพเรือ ทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่าง ๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ เพื่อฝึกวิชาทหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กำหนดรายงานตัวในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารกองวิชาการเรือและเดินเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         ขอเชิญผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพล หรือหมายเรียกพล เดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๖ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒ (ที่มา : กพ.ทร.)