วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือจัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นต้นการฝึกผสม KAKADU 2016 ณ เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย

กองทัพเรือ จัดกำลังพลจำนวน ๒ นาย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม KAKADU 2016 ระหว่างวันที่ ๑๑ และ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียการฝึกผสม KAKADU เป็นการฝึกผสมทางทะเลในลักษณะพหุภาคีของประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องกับน่านน้ำออสเตรเลีทำการฝึกปีเว้นปี โดยมีกองทัพเรือ ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปฏิบัติการทางเรือระหว่างกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทรรศนะในการปฏิบัติการทางทะเล ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นและการที่กองทัพเรือจัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นต้นในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมวางแผน กำหนดขอบเขตการฝึกและสนับสนุนการฝึกต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และบรรลุวัตถุประสงค์การฝึก (ที่มา : กกฝ.สปก.ยก.ทร.)