วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญฟังสวดพระอภิธรรมศพ พลเรือตรี ณรงค์ บัวทรัพย์ ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ

 วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๙.๐๐ น. ขอเชิญนักเรียนเตรียมนายเรือ รุ่นที่ ๑๙ นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๐๔ และผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมศพ พลเรือตรี ณรงค์ บัวทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มา : ศปก.ทร.)

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ภายใน ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้แจ้งให้สมาชิกท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีเพื่อการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สามารถส่งสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาใดก็ได้ของสมาชิกเอง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุหมายเลขสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหมายเหตุว่าบัญชีนี้เพื่อโอนเงินปันผลปละเงินเฉลี่ยคืน ส่งไปยังสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมจำกัด โดยตรง หรือส่ง Fax ที่หมายเลขโทรสารภายใน ๕๕๐๘๘ และ ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
(ที่มา : สอ.วด.)

อินเดียประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางและ เครื่องบินขับไล่

 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีรายงานว่าอินเดียได้ทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกล พื้น-สู่-พื้น Agni-III ซึ่งสามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ขนาด ๑,๕๐๐ กก. จากฐานปล่อยขีปนาวุธในรัฐโอริสสา นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ อินเดียประสบความสำเร็จในการบินทดสอบทางยุทธวิธีของเครื่องบินขับไล่ขนาดเบา รุ่น LCA Tejas ตามโครงการพัฒนา บ.รบ ซึ่งมีกำหนดนำเข้าประจำการได้ในช่วงปลายปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ โครงการขีปนาวุธและการพัฒนา บ.รบ ของอินเดีย เป็นการเสริมสร้างอำนาจต่อรองในภูมิภาคและลดช่องว่างด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ขีปนาวุธกับจีน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของอินเดียในการป้องกันประเทศ
(ที่มา : ขว.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อลดความแออัดในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่ง สินค้าในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อลดความแออัดในการเดินทาง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เพียงพอกับความต้องการของ ประชาชนในแต่ละเส้นทาง รวมทั้งเข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยพนักงานขับรถ "แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์" ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ (ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใน ๒ มกราคม - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
          - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
          - รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป
        สามารถซื้อจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ได้ที่
           - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
           - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
            - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
            - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
            - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
            - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
            - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
            - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
            - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
            - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
            - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
            - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐ บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
           สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสมัครด้วยตนเอง ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ สวนกรมหลวงชุมพร หนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ ความว่า
         "คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญา ความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่ บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดีพร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป"

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญส่งบุตรหลาน อายุระหว่าง ๑ - ๕ ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗

กองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดให้มีการประกวดสุขภาพเด็กเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บิดา มารดา และผู้ปกครองเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บิดา มารดา และผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กร่วมกัน โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘มีนาคม ถึง ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สวนอัมพร
       การประกวดสุขภาพเด็กในปีนี้ เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุระหว่าง ๑ - ๕ ปี แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ อายุตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๒ ปี ๖ เดือน และประเภทที่ ๒ อายุตั้งแต่ ๒ ปี ๖ เดือน ถึง๕ ปี กำหนดยื่นใบสมัครวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ โดยผู้ปกครองต้องนำใบสมัครพร้อมสูจิบัตร และสมุดบันทึกสุขภาพการได้รับวัคซีนของเด็ก (โดยไม่ต้องนำเด็กมา) มายื่นที่ตึก สก.ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และพยาบาลมาร่วมตัดสินให้คะแนนกับผู้เข้าประกวด รวมถึงการตรวจสุขภาพทั่วไปและตอบข้อซักถามพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลาน
        ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมส่งบุตรหลานเข้าประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๗ สามารถซื้อใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตึก ภปร.ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือจนกว่าใบสมัครจะหมด สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๙๗๑ หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ (ที่มา : สภากาชาดไทย)

พิธีเปิดการอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลให้กับเจ้าหน้าที่ประสานงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. นาวาเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลให้ กับเจ้าหน้าที่ประสานงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ ชาติทางทะเล ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
         การอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผล ประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เรียนรู้ และทำความคุ้นเคยการใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลของศูนย์ ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในการปฏิบัติงานตาม บันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลระหว่างผู้แทนหน่วยงาน หลัก โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานหลักในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ผู้แทนจากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต๑ และผู้แทนจากหน่วยงานร่วม ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ที่มา : ยก.ทร.)

กองทัพเรืออินเดียและญี่ปุ่นฝึกในอ่าวเบงกอล

 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีรายงานว่า กองทัพเรืออินเดียและกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น จัดการฝึกผสมในอ่าวเบงกอล ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีการฝึกต่อต้านโจรสลัด การค้นหาและทำลายเรือดำน้ำ นับเป็นการฝึกผสมครั้งที่ ๒ ตามยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีการฝึกร่วมกันครั้งแรกในน่านน้ำญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ นอกจากนี้ ในปลายเดือนมกราคม๒๕๕๗ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จะเยือนอินเดียและเข้าร่วมพิธีตรวจพลสวนสนามในโอกาสวันชาติอินเดียเป็นครั้ง แรก (ที่มา : ขว.ทร.)

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘" ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๘" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
         กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง" ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเชิดชูและเป็นการระลึกถึงวีรกรรมทหารเรือไทย ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติที่สร้างประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการป้องกันประเทศ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็นสองภาค ได้แก่ ภาคทะเลจะเป็นส่วนของกองทัพเรือรับผิดชอบในการดำเนินการ ในการจัดเรือสนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ณ ที่บริเวณเกาะลิ่ม อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มี ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหน่วยดำเนินการจัดเรือรบจำนวน ๔ ลำ ให้การสนับสนุน ได้แก่ เรือหลวงกระบี่ ซึ่งเป็นเรือประธานในพิธี เรือหลวงแกลง เรือตรวจการณ์หมายเลข ๙๙๕ และ เรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๑๖ มากระทำพิธีลอยพวงมาลาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ในเวลา ๑๔๐๐
ส่วนภาคบนบกจะเป็นการจัดงานสมโภชน์โดยร่วมมือกับ จังหวัดตราด ในการจัดงานดังกล่าวบริเวณอนุสรณ์สถานฯ ได้แก่ พิธีเปิดงาน มีการโดดร่มทางยุทธวิธี จากเฮลิคอปเตอร์ลงน้ำ การโปรยข้าวตอกดอกไม้จากเครื่องบินของกองทัพเรือ การจัดนิทรรศการ การจัด วงหัสดนตรีวงใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย นักร้อง นักแสดง และการแสดงจากดุริยางค์ทหารเรือมาให้ความบันเทิง รวมทั้งการจัดเรือหลวงกระบี่ มาจอดเรือประดับไฟตอนกลางคืน ณ บริเวณแหลมงอบ ตั้งแต่คืนวันที่ ๑๗ และ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ (ที่มา : ทรภ.๑)

โรงเรียนนายเรือ กำหนดซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร

โรงเรียนนายเรือ กำหนดการซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
        จึงขอแจ้งให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมพิธี ฯ เข้าร่วมซักซ้อม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(ที่มา : รร.นร.)

พิธีเปิดการอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลให้กับเจ้าหน้าที่ประสานงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. นาวาเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลให้ กับเจ้าหน้าที่ประสานงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ ชาติทางทะเล ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
         การอบรมการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผล ประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เรียนรู้ และทำความคุ้นเคยการใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลของศูนย์ ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในการปฏิบัติงานตาม บันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลระหว่างผู้แทนหน่วยงาน หลัก โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานหลักในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ผู้แทนจากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต๑ และผู้แทนจากหน่วยงานร่วม ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ที่มา : ยก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับ พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัยพระราชวังดุสิต วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ความว่า
        "การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กันทั้งสองทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ที่ดี คือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม ไม่เคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งชั่วร้าย เช่น วินัย ก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตน เพื่อหมู่คณะของตน เท่านั้น ต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคน เพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นวินัยที่ถูกต้อง ที่เป็นการสร้างสรรค์ ทำนองเดียวกัน การสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตน แล้วเบียดเบียน ผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคี และความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน ต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์ หรือซ้ำร้ายอาจกลับกลายเป็นการทำลายอนาคตและความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้"

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ รุ่นที่ ๒๒

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศไทย (บฑว.สปท.) เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ (สปท.) รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๔๕ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ อาคาร ๓ ชั้น ๒ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน ๔ ทุน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการศึกษาที่สอบผ่านภาควิชาการแล้ว สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้
        สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (http://www.navy.mi.th/person/personal/index1.php) (ที่มา : กพ.ทร.)

รับสมัครนายทหารประทวนเพื่อย้ายบรรจุในตำแหน่งอัตราของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครนายทหารประทวนชั้นยศจ่าตรี - จ่าเอก ไม่จำกัดพรรค - เหล่า ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างยุทธโยธา สาขาการถ่ายภาพ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อย้ายบรรจุลงในตำแหน่งของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยเปลี่ยนเป็นพรรคพิเศษ เหล่าทหารยุทธโยธา สายวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา
         สนใจจะย้ายสังกัดเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราดังกล่าว ให้เสนอรายงานตามลำดับชั้น ส่งถึง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยตรง ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๖๒๔ (ที่มา : ยศ.ทร.)

จีนกล่าวโจมตีญี่ปุ่นกรณีประกาศใช้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักข่าว BBC รายงานว่า กลาโหมจีน ออกแถลงการณ์โจมตีญี่ปุ่นกรณีประกาศใช้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับ ใหม่ว่า เป็นข้ออ้างในการขยายอิทธิพลทางทหาร รวมทั้งแผนการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหารของญี่ปุ่น อาทิ เรือพิฆาตต่อต้านขีปนาวุธ เรือดำน้ำ เครื่องบิน ขับไล่ อากาศยานไร้นักบินและยานสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นการเพิ่มความตึงเครียดใน ภูมิภาคและสร้างความกังวลแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อนึ่ง ตามรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศของสวีเดน (SIPRI) ระบุว่า ญี่ปุ่นใช้จ่ายงบประมาณด้านการทหารเป็นอันดับ ที่ ๕ ของโลก โดยมีสหรัฐฯ เป็นอันดับ ๑ และจีนเป็นอันดับ ๒ (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญส่งบุตรหลาน อายุระหว่าง ๑ - ๕ ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗

กองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดให้มีการประกวดสุขภาพเด็กเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บิดา มารดา และผู้ปกครองเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บิดา มารดา และผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กร่วมกัน โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘มีนาคม ถึง ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สวนอัมพร
         การประกวดสุขภาพเด็กในปีนี้ เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุระหว่าง ๑ - ๕ ปี แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ อายุตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๒ ปี ๖ เดือน และประเภทที่ ๒ อายุตั้งแต่ ๒ ปี ๖ เดือน ถึง ๕ ปี กำหนดยื่นใบสมัครวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ โดยผู้ปกครองต้องนำใบสมัครพร้อมสูจิบัตรและสมุดบันทึกสุขภาพการได้รับวัคซีนของเด็ก (โดยไม่ต้องนำเด็กมา) มายื่นที่ตึก สก.ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และพยาบาลมาร่วมตัดสินให้คะแนนกับผู้เข้าประกวด รวมถึงการตรวจสุขภาพทั่วไปและตอบข้อซักถามพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลาน
         ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมส่งบุตรหลานเข้าประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๗ สามารถซื้อใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตึก ภปร.ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือจนกว่าใบสมัครจะหมด สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๙๗๑ หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ (ที่มา : สภากาชาดไทย)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชายโสด อายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ - ๓๑ ธันวาคม๒๕๔๓) มีสัญชาติไทย การรับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.addmission-rtna.com รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ (ที่มา : รร.นร.)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๕๗

วันนี้ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
         การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตทัพเรือ ภาคที่ ๑ ในครั้งนี้เป็นการประชุมระดับผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา เพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ และแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการประสานแผนปฏิบัติการที่จะบูรณาการร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการเพื่อ สร้างความคุ้นเคยในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : ทรภ.๑)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ความว่า
        "คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกิน เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเอง หมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่คำว่าพอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียงอาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น"

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กระแสพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 กระแสพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ ความว่า
         "ความเพียรนี่หมายความว่าไม่ใช่ความเพียรในการทำงานเท่านั้นเอง หมายถึง ความเพียรที่จะข่มใจตัวเองด้วย ความกล้าหาญที่จะข่มใจตัวเองให้อดทน ไม่ใช่อดทนแล้วก็เหมือนว่าใครทำก็ทำไป เราทนเอาไว้ เท่ากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเรา ไม่ใช่ อดทนที่จะยังไม่เห็นผล อดทนที่จะทราบว่าสิ่งใดที่เราทำ ต้องใช้เวลา ถ้าเราอดทน หรือถ้าพูดตามธรรมดาว่า "เหนียว" ไว้ อดทนในความดี ทำให้ดีเหนียวไว้ในความดีแล้วภายภาคหน้าได้ผลแน่"

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ในพิธี "เกี่ยวข้าววันพ่อ" และมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพ "ทำดีเพื่อพ่อ"

 วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานประกอบพิธี "เกี่ยวข้าววันพ่อ" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ นาวาเอก นิวัธ ฮะเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯ ให้การต้อนรับ
         กองทัพเรือ จัดกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ" ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหน่วยดำเนินการจัดสถานที่ในการเผยแพร่และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ปัจจุบันเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญของกองทัพเรือ มีข้าราชการ ครอบครัวของกองทัพเรือ ส่วนราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และในปี ๒๕๕๖ กองทัพเรือ โดย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๒ จากการประกวดโครงการจัดประกวดผลงานตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทย และรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๘ ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก
         สำหรับกิจกรรม "เกี่ยวข้าววันพ่อ" ได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความสำนึกในพระมหาพรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒ โรงเรียน นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการมอบยืมกระบือให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ จำนวน ๔ ตัว จัดนิทรรศการต้นโกโก้ สาธิตการทำตุ๊กตาปูนปั้น ปลูกผักลอยน้ำ และปลูกผักไฮโดรโพนิก และในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพและใบประกาศเกียรติคุณมอบยืมกระบือ (ที่มา : ศฝท.ยศ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรและพิธีเบิกพระเนตร พระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรและเบิกพระเนตร พระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ที่พักสงฆ์หาดทรายแดง ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
        หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดสร้างพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีขนาดสองเท่าของพระองค์จริง ประทับยืนบนเรือหลวงคลองใหญ่จำลอง ประดิษฐาน ณ ที่พักสงฆ์หาดทรายแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและให้ข้าราชการทหาร พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนชาวเรือที่มีความเลื่อมใส ศรัทธา และสำนึกในพระกรุณาธิคุณได้สักการะบูชา (ที่มา : นย.)

ขอเชิญร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพรให้กับครอบครัว ข้าราชการดังกล่าว สำหรับสิ่งของที่จะมอบให้ที่เป็นของขวัญบรรจุกล่องไม่ต้องห่อกระดาษของขวัญ ซึ่งทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจะเป็นหน่วยดำเนินการ และโปสการ์ดคำอวยพรและคำห่วงใย โดยส่งของขวัญและโปสการ์ดคำอวยพรได้ที่หน่วยต้นสังกัดรวบรวมส่งให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำไปส่งมอบให้ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อไป
        สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๗๙๕ (ที่มา : กพร.ทร.)

ญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณในการจัดหาเครื่องบินและเรือรบให้กับกองกำลังป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเห็นชอบให้มีการอนุมัติงบประมาณด้านการป้องกันประเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ ตลอดห้วงระยะเวลา ๕ ปี เพื่อปฏิรูปและสร้างเสริมประสิทธิภาพให้กับกองกำลังพลป้องกันตนเองตามนโยบายด้านความมั่นคง ซึ่งรวมถึงการจัดหาอากาศยานไร้นักบิน บ.ขับไล่ เรือดำน้ำ และยานสะเทินน้ำสะเทินบก ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีมติกำหนดการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการเมืองใหม่เพื่อรักษาเสถียรภาพ รวมถึงวางมาตรการรักษาอธิปไตยของอาณาเขตทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ที่มีปัญหาขัดแย้งกับจีน (ที่มา : ขว.ทร.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขามาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม

 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อไปศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขามาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม จำนวน ๑ นาย โดยผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือโท - เรือเอก พรรคกลิน เหล่าทหารยุทธโยธา ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี สนใจสมัครกรุณาแจ้งยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง และพรรคเหล่า ส่งถึงกรมอู่ทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ที่มา : อร.)

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพรให้กับครอบครัว ข้าราชการดังกล่าว สำหรับสิ่งของที่จะมอบให้ที่เป็นของขวัญบรรจุกล่องไม่ต้องห่อกระดาษของขวัญ ซึ่งทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจะเป็นหน่วยดำเนินการ และโปสการ์ดคำอวยพรและคำห่วงใย โดยส่งของขวัญและโปสการ์ดคำอวยพรได้ที่หน่วยต้นสังกัดรวบรวมส่งให้กรมกิจการ พลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำไปส่งมอบให้ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อไป
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๗๙๕ (ที่มา : กพร.ทร.)

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดจัดพิธีเปิดพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดจัดพิธีเปิดพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ที่พักสงฆ์หาดทรายแดง ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี
         การจัดสร้างพระรูปดังกล่าว เนื่องในวาระครบรอบ ๑๓๓ ปี วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระรูปของพระองค์ท่านมีขนาดสองเท่าขององค์จริง ประทับยืนบนเรือหลวงคลองใหญ่จำลอง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและให้ข้าราชการ ทหาร พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนชาวเรือที่มีความเลื่อมใสศรัทธา และสำนึกในพระกรุณาธิคุณได้สักการะบูชาสืบไป (ที่มา : นย.)

เสนาธิการทหารเรือ ให้การรับรองรองผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การรับรอง พลโท Dato'Seri Pangklima Haji Ahmad Hasbullah bin Haji Nohd Nawawi รองผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้อง รับรองแขกชาวต่างประเทศ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เพื่อนำหนังสือเชิญผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมงาน Defense Services Asia Exhibition and conference (DSA 2014) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : ขว.ทร.)

อินเดียจะขยายบทบาททางยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรอินเดียมากขึ้น


เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เว็บไซต์ The Times of India รายงานว่า อินเดียจะขยายบทบาททางยุทธศาสตร์ ในมหาสมุทรอินเดียมากขึ้น เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมา จีนและสหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในบริเวณมหาสมุทรอินเดียมากขึ้น โดยกระทรวงต่างประเทศอินเดียกำลังจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรับผิดชอบเกี่ยว กับดินแดนบริเวณมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งจะหารือกับกลุ่มความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วยอินเดีย มัลดีฟส์ และศรีลังกา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมรับ มอริเชียส และเซเชลส์ เป็นสมาชิกใหม่ (ที่มา : ขว.ทร.)

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่
         ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่กับกรมการขนส่งทหารเรือ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ที่มา : ขส.ทร.)

ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลเพื่อบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖) และวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก อำเภอโปรงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย (ที่มา : พล.นย.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย

วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ณ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นาวาเอก ภานุ รัตนนันทวาที ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย กล่าวรายงานตน
         ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นแท่นรับความเคารพจากกำลังพล กองบังคับการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย สถานีเรือเชียงแสน สถานีเรือเชียงของ และสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เข้มแข็ง รอบคอบ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อขจัดปัญหาการกระทำผิดที่เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติให้หมดไป จากนั้น มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยต่าง ๆ และรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน (ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๘ ความว่า
         "วิถีชีวิตมนุษย์นั้น จะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ข้อสำคัญอยู่ที่ทุก ๆ คนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแก้ไข ความไม่ปรกติเดือดร้อนนั้นด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม จึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้"

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สะพานกรุงเทพเปิดสะพานให้เรือผ่าน 2 ลำ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556

วันนี้(17ธ.ค.) กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งว่าช่วงเวลา 09.00-09.30 น.ที่ผ่านมาได้มีการ ปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ
เพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน 2 ลำ โดยเป็นเรือรบ1ลำและเรือขนส่งสินค้าอีก 1 ลำ ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ทั้งนี้สะพานกรุงเทพฯเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถปิด-เปิด ให้เรือรบเข้าออกได้ โดยเปิดใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 54 ปี แล้ว แต่กลไกของสะพานยังสามารถทำงานได้ โดยภาพการเปิด-ปิดสะพานกรุงเทพฯในปัจจุบันนับว่าหาชมได้ยาก เพราะหากจะมีการเปิดกลางสะพานจะต้องมีการปิดการจราจรโดยรอบซึ่งถือว่าเป็น เรื่องใหญ่
ภาพจาก ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร – บก.02

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่

 กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่
         ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่กับกรมการขนส่งทหารเรือ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ที่มา : ขส.ทร.)

เกาหลีใต้ประณามญี่ปุ่นที่เผยแพร่คลิปประกาศความเป็นเจ้าของหมู่เกาะในทะเลตะวันออก

  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีรายงานว่า กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ประณามรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างรุนแรง ต่อกรณีที่ญี่ปุ่นจัดทำวีดิโอคลิปเผยแพร่บนเว็บไซต์ยูทูบ อ้างกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเหนือหมู่เกาะทาเคชิมะ/ด็อกโด ในทะเลตะวันออก ที่มีการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งเกาหลีใต้ระบุเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง และขอให้ญี่ปุ่นนำออกจากเว็บไซต์ทันทีโดยเกาหลีใต้จะไม่ยอมให้ญี่ปุ่นละเมิด อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของเกาหลีใต้และจะตอบโต้อย่างเด็ดขาด อนึ่ง คลิปวิดีโอดังกล่าวมีความยาว ๙๐ วินาที พร้อมคำบรรยายและพากย์เป็นภาษาต่างๆ ถึง ๑๐ ภาษา นอกจากนี้ กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นยังเผยแพร่วิดีโอที่อ้างสิทธิ์ครอบครองหมู่เกาะเซน กากุ/เตียวหยู ที่มีการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างจีนและไต้หวัน เป็นภาษาต่างๆ ๑๐ ภาษาด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รอง ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ ฯ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มัสยิดต้นสน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ และบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด
         การแถลงข่าวโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกองทัพเรือในการนำแนวทางพระ ราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาปฏิบัติใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยภายในงานแถลงข่าวได้จัดให้มีการชมวีดิทัศน์โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เยาวชนร้องเพลงรวมใจไทยเป็นหนึ่ง และการแสดงของเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ เป็นต้น (ที่มา : กพร.ทร.)

รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเป็นโครงการที่กองทัพเรือจัดทำขึ้นอย่าง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานสำคัญของกองทัพเรือ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ที่สำคัญก็คือ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือมากยิ่ง ขึ้น อันถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแล ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินไปได้ด้วยดี เหนืออื่นใดก็คือ เป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนทุกคนจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นพลังแรงใจของเยาวชนในการเติบโตขึ้นไปเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรัก ความสามัคคี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ที่มา : สลก.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย

วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๔๕ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย โดยมี นาวาเอก มรุเดช บุญนิตย์ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย กล่าวรายงานตน
        ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นแท่นรับความเคารพจากกำลังพล กองบังคับการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย สถานีเรือเชียงคาน สถานีเรือสังคม สถานีเรือศรีเชียงใหม่ สถานีเรือหนองคาย สถานีเรือรัตนวาปี สถานีเรือบึงกาฬ หน่วยเรือเฉพาะกิจโพนพิสัย และกล่าวโอวาทให้แก่กำลังพลให้เตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยความรอบคอบและอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเพิ่มมาตรการและกวดขันในการรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ชายแดนในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองและ ช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท นอกจากนี้ ได้กล่าวชื่นชมในความร่วมแรงร่วมใจและความเสียสละของกำลังพลที่ปฎิบัติภาร กิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้น มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยต่าง ๆ และรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน (ที่มา : สลก.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ความว่า
         "การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กันทั้ง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ดี คือปราศจากโทษเป็นประโยชน์ เป็นธรรม"

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานอากาศประจำวัน จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556                                        กองอุตุนิยมวิทยา
                               กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
                                   (www.rtnmet.org)
                 รายงานอากาศประจำวัน จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
______________________________________________________________

ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม   เมื่อเวลา 0100. วันนี้       
             
      บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและลาว คาดว่าจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้ (17 ธ.ค. 56) เป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 56 เป็นต้นไป ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่  0600 น.วันนี้ ถึง เวลา 0600 น. วันพรุ่งนี้
ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง     มีเมฆเป็นส่วนมาก  ตอนเช้าอากาศเย็น   กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ10 ของพื้นที่ และมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 – 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 - 10 นอต บ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก   มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน ตอนเช้าอากาศเย็น  และมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย  5 - 9 กม.(3.0 – 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 6 – 12 นอต บ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้  ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย  ความสูงของคลื่น 1 – 3 ฟุต (0.5  - 1.0  เมตร)  
พัทยา และบริเวณใกล้เคียง  มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน ตอนเช้าอากาศเย็น กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 – 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 – 10 นอต บ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้   ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 – 2 ฟุต (0.5  เมตร)
สัตหีบและระยอง  มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน ตอนเช้าอากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 – 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 – 12 นอต บ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 – 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร) 
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา    มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 – 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 – 12 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 – 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร)
ใต้ชุมพรลงไป   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 8 – 10 กม. (4.5 –5.5 ไมล์)  ฝ่ายตะวันออก  ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 – 4 ฟุต (0.5 -1.2 เมตร) ห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ความสูงของคลื่น ประมาณ 5 ฟุต (1.5 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 8 - 10 กม. (4.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออกความเร็ว  6 – 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร)

อ่าวสัตหีบ         น้ำขึ้นสูงสุดเวลา 0645                      น้ำลงต่ำสุดเวลา 2201
 ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1754             ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0631

 ___________________________________________________________________
น.ต.พิทักษ์   วารีชล                  นายทหารพยากรณ์อากาศ                        
น.อ.กตัญญู  ศรีตังนันท์               ผอ.กอต.อศ.

รับสมัครนายทหารประทวนเพื่อย้ายบรรจุในตำแหน่งอัตราของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

 กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครนายทหารประทวนชั้นยศจ่าตรี - จ่าเอก ไม่จำกัดพรรค - เหล่า ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างยุทธโยธา สาขาการถ่ายภาพ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อย้ายบรรจุลงในตำแหน่งของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยเปลี่ยนเป็นพรรคพิเศษ เหล่าทหารยุทธโยธา สายวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา
        สนใจจะย้ายสังกัดเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราดังกล่าว ให้เสนอรายงานตามลำดับชั้น ส่งถึง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยตรง ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๖๒๔ (ที่มา : ยศ.ทร.)