วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ต

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำหนด สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th, www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(ที่มา : วพร.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
       หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
         - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
        - รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป
         สามารถซื้อจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐ บาท ได้ที่
         - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
         - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
         - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
         - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
        - ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
        - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
        - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
       - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
       - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.๒ บางนา, ส.ทร.๓ ภูเก็ต, ส.ทร.๕ สัตหีบ, ส.ทร.๖ สงขลา, ส.ทร.๘ พิษณุโลก, ส.ทร.๙ อุบลราชธานี, ส.ทร.๑๐ ตราด, ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
        หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐ บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
        สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสมัครด้วยตนเอง ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu (ที่มา : ยศ.ทร.)

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชายโสด อายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓) มีสัญชาติไทย การรับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.addmission-rtna.com รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ (ที่มา : รร.นร.)

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นางปทุม ราคา มารดา นาวาโทหญิง ปนัดดา สังฆคุณ

วันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) ขอเชิญหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่น ๓๕ และผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางปทุม ราคา มารดา นาวาโทหญิง ปนัดดา สังฆคุณ สังกัดกรมพลาธิการทหารเรือ ณ ศาลา ๑ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา ๑๙.๐๐ น. และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ที่มา : ศปก.ทร.)

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง เปิดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการในการลากถุงกอล์ฟ

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง จะเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญประเภทครอบครัว ในการลากถุงกอล์ฟเองโดยไม่ใช้บริการแคตดี้ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ รุ่น ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ และเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เมื่อจบการอบรม จะได้รับบัตรผู้ผ่านการอบรม ข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญประเภทครอบครัว ที่ต้องการออกกำลังกายโดยการเล่นกอล์ฟที่กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ในวันราชการ จะต้องใช้บัตรที่ผ่านการอบรม ประกอบกับบัตรสมาชิกสามัญหรือบัตรสมาชิกสามัญ ประเภทครอบครัวทุกครั้งในการซื้อตั๋วค่าบริการสนาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
        ข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญประเภทครอบครัว ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในรุ่นใด กรุณาแจ้ง ยศ ชื่อ สกุล สังกัด และแนบไฟล์บัตรประจำตัวข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญ ประเภทครอบครัว พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ส่งถึง กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ptu.1969@hotmail.com หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๓๖๔๑ - ๒ ต่อ ๑๒๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง)

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล ตั้งแต่ ๑๙ กุมภาพันธ์ นี้ อาจทำให้การบริการล่าช้า

 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ จะดำเนินการเปลี่ยนโปรแกรมระบบริหารจัดการโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ
จึงขอให้หลีกเลี่ยงการมาตรวจรักษาในช่วงเวลาดังกล่าว และขออภัยผู้มารับบริการทุกท่าน ในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย (ที่มา : พร.)

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗


วันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ เข้าพบ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมพระราชวังเดิม ฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวโอวาทให้แก่คณะเยาวชนในโอกาสนี้ด้วย
        กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกอง ทัพเรือ จำนวน ๔๐ คน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๓/๕๗ โดยจัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของกองทัพเรือ อาทิ ทัศนศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า (คลองบางกอกน้อย) การเยี่ยมชมพระมหาราชวัง ทัศนศึกษาเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมพระราชวังเดิม เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและท้องฟ้าจำลอง เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ เป็นต้น
         วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนด้วยกันได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(ที่มา : กพร.ทร.)

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความว่า
        "ผู้ใดสละชีวิตเป็นชาติพลี เป็นวีรบุรุษผู้รักชาติรักบ้านเกิดเมืองนอนอย่างแท้จริง และได้ทำหน้าที่ของคนไทยอย่างสมบูรณ์ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนจักต้องรักษาเกียรติประวัติของผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ และถือเอาเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติตลอดสืบไป"