วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"...คนเราถ้าท้อใจแล้วเป็นคนอันตราย เพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีความรู้แล้ว ท้อใจ ความท้อใจนั้นทำให้การควบคุมจิตใจสติของตัวน้อยลง เพราะว่ามันท้อ ความท้อใจนี้เป็นสิ่งกีดขวางความดีไปได้มาก เพราะว่าไม่ระวังตัว เวลาท้อใจก็เกิดน้อยใจ น้อยใจก็เกิดประชด เปิดโอกาสให้จิตใจรับสิ่งที่ไม่ดี เข้ามาในจิตใจได้ เพราะว่ามีความฟุ้งซ่าน คนไหนถ้าท้อใจสังเกตดี ๆ พวกเพื่อน ๆ ที่ท้อใจ บางทีคนนั้นพูดฟุ้งซ่าน พูดอะไร ไม่ได้เรื่อง แล้วถ้าใครมาชักชวนให้ทำอะไรก็อาจจะเป็นผู้ร้ายไปก็ได้ ทำให้ขาดการพิจารณาคือ ขาดสตินั่นเอง..."
        พระราชดำรัสพระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๑๓ และคณะกรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณข้างลานพระบรมราชา- นุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
        หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์ในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ รวมถึงประวัติศาสตร์การรบอันกล้าหาญที่สำคัญของพระองค์ และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีด้านการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนต่อไป (ที่มา : กปช.จต.)

สมาคมภริยาทหารเรือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ส่งใบสมัครขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ศกนี้

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาและทุนผูกพัน โดยผู้มีสิทธิขอทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นภริยาถูกต้องตามกฎหมายของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือชั้นยศไม่เกิน เรือเอก หรือเป็นสมาชิกสมทบตลอดชีพ
       สำหรับผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้รับทุน เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาอายุไม่เกิน ๒๒ ปี มีความประพฤติดี และเอาใจใส่ต่อการเรียน
หลักฐานการสมัครขอรับทุน ประกอบด้วย
       - ใบสมัครขอรับทุนต้องผ่านการรับรองจากต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา ซึ่งรับราชการสังกัดกองทัพเรือ
       - สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือระเบียนการศึกษาของบุตร ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสถานศึกษารับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น
       - สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือด้านหน้าและด้านหลัง
       - สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และบุตรที่ขอรับทุน
       - หนังสือรับรองความสามารถพิเศษที่โรงเรียนหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องรับรอง
       - สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานั้น ๆ แล้ว
        สมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่
           - ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๖๖๕, ๕๓๒๔๓
           - ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๕๐๒๘
(ที่มา : สมาคมภริยาทหารเรือ)

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี อุทิศถวาย "องค์บิดาของทหารเรือไทย" เนื่องในวันอาภากร

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นเจ้าภาพจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่ออุทิศถวาย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" เนื่องในวันอาภากร ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดป่ายุบ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ร่วมการกุศลบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ตามกำลังศรัทธา ได้ที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "การกุศล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง" หมายเลขบัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๖๔๙๑๖ - ๘ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และสำเนาใบโอนเงินบริจาคพร้อมชื่อที่อยู่ของผู้บริจาคส่งทางโทรสาร หมายเลขภายในกองทัพเรือ ๗๙๐๖๗ - ๘ (ที่มา : สอ.รฝ.)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ธาตุ ๔ ในตัวตน"

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "ธาตุ ๔ ในตัวตน"
        เมื่อเราส่องกระจกก็จะเห็นรูปร่างตนเอง และเมื่อมองไปที่คนอื่นก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาของเขา ทั้งเราทั้งเขานี้ เมื่อว่าตามหลักพุทธศาสนาแล้ว ก็จะไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด เพราะแต่ละคนต่างมีส่วนประกอบเพียงคนละ ๔ ประการ เท่านั้น ซึ่งท่านเรียกว่า ธาตุ ๔ คือ
       ๑. ส่วนประกอบที่มีลักษณะเข้มแข็งในร่างกาย เช่น ผม ขน เล็บ เป็นต้น เรียกว่า ธาตุดิน
       ๒. ส่วนประกอบที่มีลักษณะเอิบอาบ เช่น น้ำเหลือง น้ำเลือด เป็นต้น เรียกว่า ธาตุน้ำ
       ๓. ส่วนประกอบที่มีลักษณะร้อน เช่น ความร้อนที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น ความร้อนที่เผาผลาญอาหาร เป็นต้น เรียกว่า ธาตุไฟ
       ๔. ส่วนประกอบที่มีลักษณะพัดไปมา เช่น ลมในท้อง ลมหายใจ เป็นต้น เรียกว่า ธาตุลม
       ส่วนประกอบเหล่านี้ นับแล้วรวมกันได้คนละ ๓๒ ประการ เท่านั้น ในจำนวน ๓๒ ประการนี้ แต่ละส่วนต่างก็มีที่อยู่คงที่ เช่น ผมอยู่บนศีรษะ เล็บอยู่ที่ปลายนิ้ว เป็นต้น จะไปอยู่ตำแหน่งอื่นจากนี้ไม่ได้ นอกจากมีที่อยู่ตายตัวแล้ว หน้าที่แต่ละส่วนก็ชัดเจนไม่ก้าวก่ายกัน เช่น ตาทำหน้าที่ดู หูทำหน้าที่ฟัง เป็นต้น แต่ละอย่างจะไม่ทำหน้าที่ผิดไปจากนี้ และเมื่ออาการ ๓๒ ส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุด ผลกระทบก็เกิดขึ้นแก่เจ้าของเหมือน ๆ กัน
       ดังนั้น เมื่อส่องกระจกหรือมองดูคนอื่น เราลองพิจารณาในแง่ความจริงว่า เป็นเพียงธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม มาประชุมกันเป็นรูปร่าง ไม่มีเราไม่มีเขาอย่างที่ยึดติด แล้วเราจะคลายความเย่อหยิ่ง ความถือตัวถือตน แบ่งเขาแบ่งเราได้ไม่น้อย และจะได้ความสงบใจจากกิเลสอีกมากอย่างแน่นอน (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรเวชกรรมเพิ่มเติมจากช่วงเวลาปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการดูแลรักษาให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาล เริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก..."ทางเลือกที่ช่วยในการบริหารจัดการเวลา" โดยมีค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทางไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาท สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ ต่อ ๒๕๔๔ (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.)

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ กรมสวัสดิการทหารเรือ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานเกษตร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
        คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี, เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
          ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกธุรการ กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๕ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๔ (ที่มา : สก.ทร.)