วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อินโดนีเซียอนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อประจำการเรือดำน้ำ

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐสภา อินโดนีเซีย อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนากำลังพลสำหรับเรือดำน้ำชั้น Chang Bogo 209/1200 ที่สั่งต่อจากบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ของเกาหลีใต้จำนวน ๓ ลำ โดยอินโดนีเซียได้ส่งวิศวกรและช่างเทคนิคเข้าไปศึกษาการผลิตที่ DSME อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนากองทัพให้ทันสมัยปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ อินโดนีเซียจะได้รับเรือดำน้ำลำที่ ๑ และ ๒ ในปี ๒๕๖๐ และจะได้รับลำที่ ๓ ในปี ๒๕๖๓ (ที่มา : ขว.ทร.)

ขอเชิญสั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว สั่งจองหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยนำเสนอพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณด้านต่าง ๆ ของพระองค์ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพถึงปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
         - หนังสือพระประวัติฉบับอ้างอิง ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว ความหนาประมาณ ๒๕๐ - ๓๐๐ หน้า พร้อมกล่องบรรจุอย่างดี พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จัดพิมพ์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้สั่งจองภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จะได้รับเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อนวโลหะ รุ่น ๑๒๙ ปี
          สนใจสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ มูลนิธิอาภากร ฯ ได้ที่ http://www.abhakara.ort หรือสั่งจองผ่านทางมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ หรือ ๐๘๔ ๖๔๒ ๕๕๗๗ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๘๗๗ ๘๖๔๒ (ที่มา : กพร.ทร.)

ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี บุญพบ บุญญาภิสันท์ ณ วัดธาตุทอง

วันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๗.๐๐ น. ขอเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี บุญพล บุญญาภิสันท์ ข้าราชการบำนาญ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
(ที่มา : ศปก.ทร.)

รับสมัครกำลังพลหญิงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ทหารเรือหญิง ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ผู้บัญชาการทหารเรือ ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้

 สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ทหารเรือหญิง ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศของผู้บัญชาการทหารเรือ ณ โรงพลศึกษา ๒ สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
         การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและพลานามัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทหารเรือหญิง ซึ่งรวมถึงลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิง โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น ๒ ทีม ๆ ละ ๑๐๐ คน มี ๕ ประเภทกีฬา และการแข่งขันกองเชียร์ขอเชิญข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิง ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ กรุณาแจ้งรายชื่อให้ผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ส่งถึงสำนักงานทหารเรือหญิง ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ที่มา : สน.ทร.หญิง)

บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง โรคหน้าตาเฉย

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรม ในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง "โรคหน้าตาเฉย" ซึ่งกำลังพลทุกนายควรร่วมมือขจัดเสียโดยเร็ว
         คำว่า โรค คือ ภาวะที่ร่างกายทำงาน ได้ไม่เป็นปรกติ เนื่องจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ มีเชื้อโรคเป็นต้น ซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อเมื่อเกิดแก่ผู้ใดแล้วสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ และสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมากมาย บางคราวเมื่อเกิดภาวะโรคระบาดถึงกับเจ็บป่วยล้มตายลงคราวละมาก ๆ รัฐบาลต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการรักษาป้องกันแต่ละครั้งมิใช่น้อย ส่วนโรคไม่ติดต่อมักสร้างความทุกข์ให้เกิดแก่ตนเองโดยตรงและสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนรอบข้างในทางอ้อม
         ๑. ผู้มีอาวุโสน้อยกว่าเดินผ่านผู้มีอาวุโสมากกว่าอย่างหน้าตาเฉย
         ๒. พันจ่าเดินผ่านสัญญาบัตรอย่างหน้าตาเฉย
         ๓. จ่าเดินผ่านพันจ่าอย่างหน้าตาเฉย
         ๔. พลทหารเดินผ่านจ่าอย่างหน้าตาเฉย
         โรคหน้าตาเฉยนี้ แม้ว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการเข้มงวดกวดขันเฝ้าระวังป้องกันอยู่ตลอดมาก็ยังไม่ทุเลาเบาบางลง ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ผลเสียที่ได้รับทำให้ความสง่างามของกำลังพลและกองทัพหมดสิ้นไปอย่างน่าเสียดาย
        ดังนั้น กำลังพลทุกนายควรหันมาใส่ใจและร่วมมือกันขจัดโรคหน้าตาเฉยนี้เสียโดยเร็ว ด้วยการร่วมกันปลูกจิตสำนึกของความเป็นทหาร ตระหนักในคุณค่าว่าการทำความเคารพกันเป็นการได้มากกว่าเสีย เพราะการทำความเคารพกันนั้น นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญกว่า แสดงออกซึ่งมารยาทที่ดีงามตามวัฒนธรรมไทยและแสดงถึงความเป็นพวกเดียวกันแล้ว ยังสื่อถึงการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารที่ดีมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ที่จะทำให้รู้สึกได้ว่าการเคารพกันนั้น "ได้" มากกว่า "เสีย" อย่างแท้จริง (ที่มา : ยศ.ทร.)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือน้ำมันลงน้ำ ณ บริษัทมาร์ซัน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ


วันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๓๙ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือน้ำมันลงน้ำ ณ พื้นที่สร้างเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือน้ำมันลงน้ำ
         กองทัพเรือ อนุมัติให้มีการจัดสร้างเรือน้ำมัน ขนาดระวางบรรทุกน้ำมัน ๑,๒๐๐ กิโลลิตร จำนวน ๑ ลำ จัดสร้างโดยบริษัทอู่กรุงเทพจำกัด โดยเรือน้ำมันลำนี้มีภารกิจในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเรือกองทัพ เรือที่ปฏิบัติการในทะเลขนาดตั้งแต่เรือฟริเกตลงมา สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและการส่งกลับทางสายแพทย์ สนับสนุนการลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลในการช่วยเหลือประชาชนตามแนวชาย ฝั่งทะเลสนับสนุนเรือหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยราชการ โครงการตามพระราชดำริ ประชาชนตามเกาะและแนวชายฝั่งทะเล และสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ
         เรือน้ำมันมีความยาวตลอดลำ ๖๓.๕๐ เมตร ความกว้างกลางลำ ๑๒.๐๐ เมตร ความลึกกลางลำ ๕.๑๐ เมตร กินน้ำลึกเต็มที่ ๓.๙๒ เมตร ความจุของถังระวางบรรทุกน้ำมัน ๒,๒๐๐ กิโลลิตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ๙๐,๐๐๐ ลิตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง ๘,๐๐๐ ลิตร และความจุของถังน้ำจืด ๑๐๐ ตัน
         ขีดความสามารถของเรือน้ำมัน มีความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ นอต ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วมัธยัสถ์ (๑๐ นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานในทะเลต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง มีขีดความสามารถในการส่งน้ำมันในขณะเรือเดินในทะเลทางท้ายเรือ ตามมาตราของ NATO และสามารถส่งน้ำมันในขณะเรือจอดได้พร้อมกัน ๒ จุด คือ ทางกราบซ้ายและทางกราบขวา สามารถรับ - ส่งเฮลิคอปเตอร์ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ได้จำนวน ๑ เครื่อง สามารถรับการเข้าเทียบของเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตัน จำนวน ๒ ลำ ในขณะเรือจอดทอดสมอ และปฏิบัติภารกิจได้ในสภาพทะเลเมื่อมีระวางบรรทุกสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า Sea State 5 (ที่มา : สยป.ทร.)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
         พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปี ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ๑ กันยายน ๒๕๒๖