วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุนี้ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง จัดเจน และศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติในศักดิ์ศรี และในความสามารถด้วยประการทั้งปวง
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐

กองทัพเรือ ประกาศยกย่องเกียรติคุณ นาวาเอก เกรียงไกร เพชรประไพ ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวม ช่วยให้กองทัพเรือประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบ ILS เรือที่ต่อใหม่กองทัพเรือ ประกาศยกย่องเกียรติคุณของ นาวาเอก เกรียงไกร เพชรประไพ  รองผู้อำนวยการกองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวม (ILS – IT) เพื่อจัดทำข้อมูลระบบ ILS ให้แก่เรือที่ต่อใหม่ และนำข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้วนำเข้าสู่ระบบ ILS – IT ของกองทัพเรือได้ด้วยตนเอง อันจะทำให้กองทัพเรือประหยัดงบประมาณในการจัดหาระบบ ILS ให้แก่เรือที่ต่อใหม่ อีกทั้งจะส่งผลให้กำลังพลของกองทัพเรือได้มีการเรียนรู้ และเข้าใจระบบ ILS ซึ่งจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของระบบ ILS ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย นาวาเอก เกรียงไกร เพชรประไพ  ผู้พัฒนาระบบ ILS – IT ยินดีมอบลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์โปรแกรมระบบ ILS – IT ให้แก่กองทัพเรือ เพื่อให้ใช้ประโยชน์เฉพาะทางราชการในกองทัพเรือเท่านั้น โดยไม่มีข้อผูกพันหรือข้อเรียกร้องใด ๆ
การพัฒนาของ นาวาเอก เกรียงไกร เพชรประไพ  แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีความรู้ ความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวม เป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเกียรติคุณเป็นอย่างยิ่ง และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลต่อไป (ที่มา : ประกาศ ทร.)

สมาชิก ASEAN ฝึก SEACAT กับสหรัฐอเมริกา

กองทัพเรืออาเซียน และสหรัฐอเมริกา ฝึกร่วม/ผสมทางทะเล SEACAT (Southeast Asia Cooperation and Training) ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และสหรัฐอเมริกา ส่งกำลังเข้าร่วม มีบังกลาเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกมุ่งเน้นการติดตามเรือต้องสงสัย การขึ้นตรวจค้น และจำลองเหตุเรือต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย โดยมีการฝึกขั้นวางแผนใน Changi Command and Control Centre (CC2C) ฐานทัพเรือชางงี สิงคโปร์ (ที่มา : ขว.ทร.)

กองทัพเรือ ขอเชิญเที่ยวชมพระราชวังเดิมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม เป็นองค์กรที่เข้ามาบูรณะโบราณสถานที่อยู่ภายในพระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ประวัติศาสตร์ ชมศิลปะสถาปัตยกรรม
พระราชวังเดิม นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ผู้ที่มีความสนใจเข้าชมโบราณสถาน ต้องเข้าชมเป็นหมู่คณะ และได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือ โดยส่งจดหมายขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ สอบถามรายละเอียดการเข้าชมได้ที่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗ และ ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ หรือดูได้ที่ www.wangdermpalace.org หรือที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ (ที่มา : กพร.ทร.)

กรมการขนส่งทางบก เตือน ติดตัวไขลานและไฟแอลอีดี ที่ตัวรถ มีความผิด ใครพบเห็น ถ่ายภาพส่งเจ้าหน้าที่ได้

กรมการขนส่งทางบก แจ้งว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถจำนวนมากนิยมนำรถไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมตกแต่งรถหรือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ การเสริมแหนบ กันชน แร็คหลังคา อุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) หรือจุ๊บไขลาน เจ้าของรถสามารถติดตั้งได้โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงสภาพรถไม่เข้าข่ายแก้ไข ดัดแปลงสภาพรถ และไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด แต่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยในการใช้งานและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่นออกมาภายนอกตัวรถที่จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น  ทั้งนี้ การติดตั้งอุปกรณ์เสริมตกแต่งดังกล่าวจะต้องไม่ติดตั้งเพื่อใช้บรรทุกสิ่ง ของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง, รถกระบะบรรทุก, รถตู้) และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่     ทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ เช่น การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) การเปลี่ยนเครื่องยนต์การเปลี่ยนสี หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อม กับดำเนินการแจ้งแก้ไขลักษณะรถในเอกสารคู่มือจดทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยแนบหลักฐานใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง และหลักฐานการได้มาของอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงรถหรือบันทึกถ้อยคำรับรองว่า อุปกรณ์ดังกล่าวได้มาโดยถูกต้องและสุจริต
หากเป็นการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน เป็นต้น เจ้าของรถจะต้องดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อแก้ไขรายการในเอกสารคู่มือ จดทะเบียนก่อนการนำรถไปใช้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนเท่านั้น  ทั้งนี้ เจ้าของรถรายใดทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป จากรายการที่จดทะเบียนไว้โดยมิได้แจ้งต่อนายทะเบียนถือเป็นความผิดฐานดัด แปลงสภาพรถ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (ที่มา : ขสมก.)