วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียร ที่จะสร้างสรรค์ ความดีงามให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษา มิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัว และส่วนรวมพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ.๒๕๓๙

กองทัพเรือ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา(ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือจัดโครงการ “เปิดหน่วยช่วยชาติ”

กองทัพเรือ จัดโครงการ “เปิดหน่วย ช่วยชาติ” สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มรายได้และลดค่า ครองชีพให้ประชาชน โดยเปิดพื้นที่หน่วยงานของกองทัพเรือ ให้ประชาชนมาจำหน่ายสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำมาจำหน่าย ในราคาถูก โดยมีพื้นที่เปิดให้จำหน่ายสินค้าดังนี้๑. พื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๔๖ และ ๐๙ ๔๑๑๘ ๕๓๖๔๒. พื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๓๙๓. พื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๐๓ และ ๐๙ ๓๖๑๖ ๕๖๙๓๔. พื้นที่อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๖๐๘๑ และ ๐๘ ๔๘๗๗ ๘๙๑๑๕. พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ และ ๐๘ ๖๓๒๔ ๒๔๙๗ ขอเชิญชวนผู้สนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า และเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิตตามโครงการดังกล่าวได้ตามสถานที่ และวัน ดังกล่าว(ที่มา : กพร.ทร.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี ๒๕๕๙

กรมแพทย์ทหารเรือ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ผู้สนใจสมัครต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุ ไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ ๑ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (basic medical sciences) และขั้นตอนที่ ๒ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical sciences) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา การปฏิบัติงาน และศีลธรรม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ ไม่มีประวัติหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการคดีทางอาญา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.srkhospital.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๘๗(ที่มา: รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)