วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้"
        พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปีของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๖

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ฐาน ทัพเรือกรุงเทพ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้ กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๑๖.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
         ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พันจ่าเอก ทวีพงศ์ ปิ่นรอด กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ (ที่มา : ฐท.กท.)

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์โลก

วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์โลก เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานว่าด้วยการโยก ย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยมีประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา นี้ในระยะยาว เพื่อดูแลประเทศต้นทางให้คนเหล่านี้มีความสุขพอเพียงที่จะไม่คิดหนีออกนอก ประเทศ
         สำหรับประเทศผู้สังเกตการณ์และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศที่เชิญมา ร่วมประชุมนั้น เป็นองค์กร ที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติและมีประสบการณ์ในการทำ งานด้านนี้อยู่แล้ว เช่น องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้และมีบทบาทแก้ปัญหาลูกเรือชาวประมงบนเกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย
         การประชุมครั้งนี้จะมีการออกแถลงการณ์ Chairman's Statement เพื่อสะท้อนถึงผลการหารือที่ทุกประเทศเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบ และคาดหวังว่ามีผลต่อเนื่องถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมที่บาหลีในเดือนสิงหาคมต่อไป (ที่มา : โพสต์ทูเดย์)

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ กองบังคับการ กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และพัฒนาอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ สำหรับนำไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการไปแล้ว สมัครเข้าทำงานในแต่ละสาขาอาชีพกับภาคธุรกิจเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามความสมัครใจ (ที่มา : คพท.)

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๓ กิโลเมตร, ๑๐ กิโลเมตร, ๒๑.๑ กิโลเมตร และ ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร
         การจัดแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมในวันทหารนาวิกโยธินและครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนานักกีฬา และการท่องเที่ยวในภูมิภาค
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" โดยการโอนเงินเข้าบัญชี "ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน" หมายเลขบัญชี ๓๐๒ - ๒ - ๘๔๔๗๙ - ๓ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสัตหีบ และส่งสำเนาการสมัครและการโอนเงินไปที่ ออนไลน์ / www.marines.navy.mi.th/register_run หรือ ไอดีไลน์ / marines.wra หรือ Facebook/marines.wra2008@gmail.com หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ - ๓๓๔๑๑๓ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ ๑ ตัว และรับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย รับสมัคร ๕,๐๐๐ คน เท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๑๓๐๓ (ที่มา : นย.)

กองทัพเรือ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
        สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การทอดผ้าป่า การเวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา เป็นต้น
         วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วันวิสาขาบูชา ๒๕๕๘ ตรงกับวันที่ ๑ มิถุนายน ซึ่งปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ แต่ปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน จึงเลื่อนเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗
         วันวิสาขบูชานั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ ๘๐ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ ๑ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) เหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน ๖ นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน (ที่มา : วิกิพีเดีย)