วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"กายที่มีสุขภาพดีก็หมายความว่ากายที่แข็งแรง ที่เดินได้ ยืนได้ นั่งได้ มีกำลัง มีทุกอย่าง รวมทั้งมีความคิดที่ดี ถ้ามีสุขภาพจิตที่ดีก็มีกำลังเป็นกำลังที่จะแผ่ความเมตตาให้แก่คนอื่น มีกำลังที่จะคิดในสิ่งที่ถูกต้อง ที่จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวและความเจริญรุ่งเรืองในสังคม"
         พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะจิตแพทย์ นักวิชาการสุขภาพจิต อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอก Manuel Triano ผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
       กองทัพเรือให้การต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในการรับรองแขกต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกอง ทัพเรือกับกองทัพเรือสเปนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ

วันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ เพื่อรับทราบการปฏิบัติภารกิจ ปัญหา อุปสรรค ข้อข้ดข้อง โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ พร้อมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ในโอกาสนี้ด้วย จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุป (ที่มา : ยก.ทร.)

กรมอุทกศาสตร์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครเพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
         หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นๆ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา, รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, ใบกองหนุนหรือใบแทน, ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
         ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๐๕๕ (ที่มา : อศ.)

MMEA ส่งเรือตรวจการณ์ไปประจำการในพื้นที่ ESSZone

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า หน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) มาเลเซีย เขตภาคใต้ ส่งเรือตรวจการณ์ KM Danga KM Gemia และ KM Nipah ประจำการในพื้นที่รักษาความมั่นคง ฝั่งตะวันออก ของรัฐซาบาห์ (Eastern Sabah Security Zone - ESSZone) ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมจากเมืองคูดัตถึงเมืองตาเวา เป็นเวลา ๑ เดือน โดยเรือตรวจการณ์ทั้ง ๓ ลำ เดินทางถึงฐานทัพเรือ เซปังการ์แล้ว (ที่มา :ขว.ทร.)