วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

กำหนดประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นนายพลเรือและแสดงความยินดี

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๑๔๗ นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำหรับในส่วนของกองทัพเรือ มีนายทหาร สัญญาบัตรที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑๑ นาย ซึ่ง กองทัพเรือพิจารณาอนุมัติประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๕ น. ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร(ที่มา:กพ.ทร.)

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

วันนี้ (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดให้มีการลงนามระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จาก การทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ มาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และจัดจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการด้านประมง ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง เพื่อให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดมีมาตระฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การทำการประมงของไทยมีมาตรฐานสากล และมีความยั่งยืนตลอดไป(ที่มา:สลก.ทร.)

รับสมัครเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๙

กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕ค๙ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ปกครองส่งหนูน้อยวัยใสสุขภาพดี อายุระหว่าง ๑ – ๕ ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพของบุตรหลานทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึง มีพัฒนาการ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรง โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานครผู้ปกครองสนใจร่วมส่งหนูน้อยวัยใสสุขภาพดีเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๙ สามารถซื้อใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายการเงิน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าใบสมัครจะหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๙๗๑ หรืที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ หรือทางเว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org(ที่มา:รพ.จุฬาลงกรณ์)