วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง นอกจากวิทยาการที่ดีแล้ว จะต้องอาศัยความยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซึ่งต้องเป็นไปพร้อม ทั้งในความคิดและการกระทำ..."
       พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘

ผู้บัญชาการทหารเรือ บรรยายพิเศษหัวข้อ "การพัฒนากองทัพและกำลังพลของกองทัพเรือ"

วันนี้ (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนากองทัพและกำลังพลของกองทัพเรือ" ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เข้าร่วมฟังการบรรยาย (ที่มา : ยศ.ทร.โทร.๕๓๔๑๕)

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้เพียง ๑ ทุน เท่านั้น มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปีที่แล้ว และจะมอบทุนให้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๒๗๓๐
         หลักฐานการขอรับทุนประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมีคะแนนรวมตลอดปี หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗, ใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น, สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน, กรณีที่ชื่อ - สกุลในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ ให้แสดงสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล และหลักฐานอื่น ๆ
          สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำหรับกำหนดการมอบทุนการศึกษาจะประกาศให้ทราบภายหลัง (ที่มา : สอ.วด.

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑๒ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในตำแหน่ง นักวิจัย ๘ อัตรา นักพัฒนา ๑ อัตรา นักบริหารโครงการ ๑ อัตรา เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ ๑ อัตรา
         สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dti.or.th ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ทาง E-mail : recruitment@dti.of.th สอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๐ ๖๖๘๘ ต่อ ๑๑๓๔, ๑๑๓๓ (ที่มา : สปท.)

ญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึกกับสหรัฐ ฯ และออสเตรเลียเป็นครั้งแรก

  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ญี่ปุ่นเข้าร่วมการฝึก Talisman Sabre 2015 กับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนือของออสเตรเลีย ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐ ควีนสแลนด์ ส่วนการฝึกภาคทะเลครอบคลุมพื้นที่ทะเล คอรัล ทะเลติมอร์ และทะเลอะราฟูรา ทั้งนี้ มีกำลังพลจากกองทัพสหรัฐ ฯ และออสเตรเลียเข้าร่วมประมาณ ๓,๐๐๐ คน (ที่มา : ขว.ทร.)